1/2019

Dne 8.1.2019 společnost AMA, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se  "zaslání investičních plánů pro rok 2019, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje MČ uskutečnit v letech 2019-2022, příp. jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu MČ nebo z dotačních titulů či za jejich podpory."

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

Vzhledem k tomu, že dosud není schválen rozpočet městské části na rok 2019 (městská část hospodaří podle Zásad rozpočtového provizoria schváleného místním zastupitelstvem č. 3/2018 dne 17.12.2018 - bod 3/5b) a zároveň bude předkládat hl. m. Praze žádost o ponechání účelových investičních dotací na rok 2019 přidělených městské části v roce 2018 resp. v předchozích letech, a to v rámci tzv. finančního vypořádání hospodaření (rozhodnutí obdrží MČ cca koncem měsíce března 2019), není možné v současnosti vyhovět Vaší žádosti.