1/2021

Dne 31.12.2020 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Žádám o poskytnutí informace, zda byly v období 1.1.2020 do 31.12.2020 vyplaceny zaměstnancům ÚMČ Praha Velká Chuchle odměny. V případě, že byly, tak v jaké celkové výši. A dále tuto celkovou částku požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní měsíce a jednotlivě ke každému zaměstnanci a to v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ s ohledem na ochranu jejich osobních údajů, Ponechám na MČ, jakou formou (utajení) si zvolí - číslo, písmeno atd. Dále požaduji sdělit, za jaký pracovní úkon nad rámec pracovní smlouvy - náplně práce, byly tyto odměnu tomu kterému zaměstnanci vyplaceny - opět v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ. Např (zaměstnanec (A) obdržel odměny xxx kč, za úkon-ny a ty konkretizovat.
2) Žádám o poskytnutí informace, zda byly v období od 1.12.2018 do 31.12.2020 vyplaceny zastupitelům, místostarostům, starostce, tajemníkovy ÚMČ Praha Velká Chuchle jakékoliv odměny. V případě, že byly, tak v jaké celkové výši. A dále tuto celkovou částku požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní měsíce a to jednotlivě v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ s ohledem na ochranu jejich osobních údajů. Ponechám na MČ, jakou formu (utajení) si zvolí - číslo, písmeno atd. Dále požaduji sdělit, za jaký pracovní úkon nad rámec náplně práce, byly tyto odměny vyplaceny - opět v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ. Např (zaměstnanec (A) odměny xxx kč, za úkon-ny a ty konkretizovat.
3) Žádám o sdělení informace, jakou finanční částku vyplatila obec za právní služby od 29.9.2020 - 31.12.2020. Tuto informaci požaduji sdělit v členní po fakturách a právních kancelářích a za jaký úkon bylo finanční plnění vyplaceno.
4) Žádám o informaci, kdy - jaký den bylo podáno odvolání na rozsudek ve sporu Čechoslovan". A jaká právní kancelář toto odvolání sepsala.
5) Žádám o informaci, kolik MČ vydala finančních prostředků od 1.12.2018 - 4.12.2020 za právní služby, které se týkají vypracování odpovědí na žádosti občanů podle §106 o svobodném přístupu k informacím, hodnocení komentářů občanů na FB a podobně. A jaká právní kancelář tyto odpovědi vypracovávala
6) Žádám o zaslání kopie veškerých smluv na právní služby a zastupování od 1.11.2018-31.12.2020, které MČ Velká Chuchle podepsala s právní kanceláří PLICKA&PARTNERS s.r.o. IČO: 07524242 a advokátek JUDr. Martin Solil IČO: 05686521, případně dalšími.
7) Žádám o zaslání znaleckého posudku na (budovu šaten - Čechoslovanu), včetně faktury za vypracování tohoto posudku. - ( Vaše předešlé smýšlené argumenty, při tajení této informace jsou již liché, neboť ve věci Čechoslovanu padl rozsudek )
8) Žádám o zaslání znaleckého posudku, na cenu pozemku p.č 646 a přilehlé celkově 7827m2 - 6 pozemků( Klausovka), na které MČ dala podmět HMP na odkup, včetně faktury za vypracování tohoto posudku a sdělení jména znalce.
9) Žádám o informaci, jestli MČ Velká Chuchle podala, nebo se připojila v letech 2018 - 2020 k trestnímu oznámení na některého ze zastupitelů(volební období 2014-2018). Pokud ano, tak kolik to do 31.12.2020 MČ stálo peněz, jaký výsledek to do dnešní doby mělo (bylo odloženo, postoupeno atd.) Jaká právní kancelář toto zpracovávala a kdo případně toto trestní oznámení nebo připojení se k němu inicializoval- ( hlasovalo zastupitelstvo, výbor, proběhlo nějaké jiní hlasování, rozhodl tajemník, starostka a podobně).
10) Žádám o informaci, jakou finanční částkou nebo jinou formou se podílela MČ Velká Chuchle na akci Mikulášská cesta, v roce 2020
11) Žádám o informaci, jakou finanční částku vydala MČ Velká Chuchle ze svého rozpočtu na „projekt" komunitní kavárna v prostorách K8, do 31.12.2020. To včetně odhlasované dotace, finance za stavební úpravy prostor atd.
12) Žádám o informaci, kdo inicializoval - rozhodl o zapsání (budovy šaten Čechoslovanu) do katastru, jako majetek obce Velká Chuchle. Například - zastupitelstvo hlasováním, výbor hlasováním, tajemní, starostka, úřednice na základě pracovního příkazu a podobně. A podle jakého zákona, nařízení a podobně tak učinila.

Informace mu byly částečně poskytnuty:

K žádosti sděluje povinný subjekt následující informace:

K otázce č. 1:

V období 1.1.2020 do 31.12.2020 byly zaměstnancům městské části (včetně tajemníka ÚMČ) zařazených do úřadu městské části vyplaceny odměny v celkové výši 558.000,- Kč.

Číslo zaměstnance 2/2020   6/2020    11/2020
zaměstnanec 1     50.000,- 70.000,-  80.000,-
zaměstnanec 2                   25.000,-  25.000,-
zaměstnanec 3                                  23.000,-
zaměstnanec 4                   30.000,- 25.000,-
zaměstnanec 5                   15.000,- 25.000,-
zaměstnanec 6                   25.000,- 50.000,-
zaměstnanec 7                   10.000,-
zaměstnanec 8                   20.000,- 15.000,-
zaměstnanec 9                   20.000,- 15.000,-
zaměstnanec 10                 20.000,- 15.000,-
úhrnem                50.000,- 235.000,- 273.000,-

Zdůvodnění poskytnutých odměn obsahují Interní sdělení č. 3/2020 ze dne 28.2.2020, č. 5/2020 ze dne 25.6.2020 a č. 13/2020 ze dne 30.11.2020, která jsou schválená starostkou MČ Praha - Velká Chuchle, a to takto dle jednotlivých interních sdělení:

a) mimořádná odměna je navrhována za podíl při zpracování podkladů týkající se závěrky roku 2019 v oblasti účetnictví MČ, výkaznictví a rozborové činnosti, financí včetně bankovního styku, při přípravě a schvalování rozpočtu na rok 2020 včetně rozpočtu PO a dlouhodobých výhledů, daňové problematiky a oblasti správy majetku včetně dokončení inventarizace movitého a nemovitého majetku, opatření přijatá k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ, za činnosti související s přípravou, průběhem jednání včetně následného zpracování zápisu z jednání výboru majetku ZMČ mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní a správce rozpočtu na zkrácený pracovní úvazek Ing. L. P. formou tzv. home office,
b) mimořádné odměny pro všechny úředníky a zaměstnance odboru MH ÚMČ Praha - Velká Chuchle jsou navrhovány za příslušný podíl každého z nich při zajištění chodu úřadu zejména v průběhu zimní údržby komunikací a chodníků MČ, za manipulační a úklidové práce spojené s pořádáním zasedání ZMČ v I. pololetí roku 2020 v kulturním areálu K8, za práce různého charakteru v oblasti důležitých stavebních zakázek (např. manipulační a úklidové práce v souvislosti se zprovozněním rekonstruovaného hřiště u ZŠ), v oblasti životního prostředí (mj. kácení obecních stromů mimo pracovní dobu), odpadového hospodářství a výkonu státní správy (přestupková komise apod.), zvlášť významným důvodem byly nezbytné pomocné práce související se zajišťováním různých činností ve Velké a Malé Chuchli zejména v období vyhlášeného nouzového stavu (SARS CoV - 2). Veškeré uvedené práce koordinoval a zastřešoval tajemník ÚMČ.
Mimořádná odměna je dále navrhována za podíl při zpracování účetnictví MČ, výkaznictví, financí včetně bankovního styku, rozpočtu včetně rozpočtu PO, daňové problematiky a oblasti správy majetku, za činnosti související s přípravou, průběhem včetně následného zpracování zápisu z jednání výboru majetku ZMČ mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní Ing. L. P. ode dne 1.10.2019 na zkrácený pracovní úvazek (částečně tzv. home office).
c) mimořádné odměny pro všechny úředníky a zaměstnance odboru místního hospodářství (pracovní čety) ÚMČ Praha - Velká Chuchle jsou navrhovány mj. za příslušný podíl každého z nich při zajištění chodu úřadu v průběhu letní a přípravy zimní údržby MČ, za technicko-organizační přípravu, zajištění průběhu a manipulační práce spojené s pořádáním zasedání ZMČ v II. pololetí roku 2020 v obecním areálu K8, za práce různého charakteru v oblasti důležitých stavebních zakázek (dokončení rekonstrukce a úprav dětských a sportovních hřišť - MŠ, ZŠ, Malá Chuchle), v oblasti životního prostředí (rizikové kácení obecních stromů mimo pracovní dobu, zahradnické práce včetně náročné péče o obecní zeleň vzhledem k extrémnímu suchu), v oblasti odpadového hospodářství a výkonu státní správy (přestupková komise apod.); významným důvodem byly také činnosti související se zajišťováním různých společensko-kulturních akcí ve Velké a Malé Chuchli (např. CZECH BIGMAN - terénní triatlon 2020, příprava vítání občánků v pavilonu ČZU v Malé Chuchli, Chuchelského vinobraní 2020 a fotbalového turnaje aj.), zvlášť významným důvodem byly nezbytné pomocné práce související se zajišťováním různých činností ve Velké a Malé Chuchli zejména v období opětovně vyhlášeného nouzového stavu (SARS CoV - 2) a dále mimořádná odměna za komplexní výkon činnosti při zastupování referentky odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ po dobu od skončení pracovního poměru pí K. ke dni 30.6.2020, a to do 31.8.2020 včetně následného zaškolení nové zaměstnankyně tohoto odboru; po ukončení pracovního poměru nové zaměstnankyně (ve zkušební době) opětovné zastupování od 13.11.2020 dosud. Veškeré uvedené práce koordinoval a zastřešoval tajemník ÚMČ.
Mimořádná odměna je dále navrhována za podíl při zpracování účetnictví MČ, výkaznictví, financí včetně bankovního styku, rozpočtu včetně rozpočtu PO, daňové problematiky a oblasti správy majetku, za činnosti související s přípravou, průběhem včetně následného zpracování zápisu z jednání výboru majetku ZMČ mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní Ing. L. P. ode dne 1.10.2019 na zkrácený pracovní úvazek (částečně tzv. home office).

K otázce č. 2:

V období 1.12.2018 do 31.12.2020 nebyly členům místního zastupitelstva (uvolnění a neuvolnění) vyplaceny žádné zvláštní odměny; každý kalendářní měsíc jsou vypláceny pouze měsíční odměny uvolněným členům zastupitelstva vyplývající z nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, a neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměny schválené místním zastupitelstvem č. 2/2018 dne 19.11.2018 (bod 2/4b) a č. 5/2020 dne 14.12.2020 (bod 5/3-3c).

K otázce č. 3:

V období od 29.9.2020 do 31.12.2020 byla JUDr. Martinu Solilovi, advokátovi, ev. č. ČAK 17386, IČ 05686521, se sídlem Vodičkova 791/39, Praha 1, 110 00 na poskytování právních služeb ve smyslu této žádosti celkem vyplacena částka ve výši 44.215,- Kč bez DPH.
Současně Vám k Vaší žádosti společně s tímto rozhodnutím zasíláme kopii faktury č. 20200048, společně s její přílohou - vyúčtováním, vystavené JUDr. Martinem Solilem, advokátem, na základě které, byla mimo jiné uhrazena shora uvedená částka na právní služby.

K otázce č. 4:

Odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 9.11.2020 č.j. 20 C 88/2019 bylo připraveno JUDr. Martinem Solilem, advokátem, který má od povinného subjektu generální procesní plnou moc pro celé předmětné řízení. Odvolání bylo odesláno na Městský soud v Praze dne 28.12.2020.

K otázce č. 5:

Za období od 1.12.2018 do 4.12.2020 uhradil povinný subjekt souhrnnou částku ve výši 57.535,- Kč bez DPH na právní služby spojené s vypracováním odpovědí povinného subjektu na žádosti žadatelů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tyto právní služby vždy poskytoval JUDr. Martin Solil, advokát.
Povinný subjekt ani v tomto období, ani mimo něj, nikdy nevyužíval žádné právní služby na hodnocení komentářů občanů na sociální službě Facebook.

K otázce č. 6:

Povinný subjekt nemá žádné takové smlouvy k dispozici.

K otázce č. 8:

Povinný subjekt nemá žádný takový znalecký posudek, nehradil žádnou fakturu za vypracování zmíněného posudku a tím zároveň není schopen sdělit jméno znalce.

K otázce č. 9:

Povinný subjekt se jako poškozený subjekt připojil dne 05. 12. 2019 k tou dobou již probíhajícímu trestním řízení t.č. vedeného PČR pod č.j. KRPA-396887-3/TČ-2019-001292 k možnému podezření ze spáchání tr. činu zneužití pravomoci úřední osoby dle ust. § 329 tr. zákoníku.

Toto trestní řízení bylo zahájeno z podnětu Mgr. Daniela Jankaniče, advokáta, který svým přípisem ze dne 30. 10. 2019 informoval povinný subjekt o tom, že při výkonu své advokátní činnosti získal informace nasvědčující tomu, že pan S. F., jakožto bývalý starosta povinného subjektu, mohl dopustit shora uvedeného trestného činu, a že proto z tohoto důvodu podal k příslušným orgánům činným v trestním řízení trestní oznámení.

Po přezkoumání shora uvedené věci ze strany advokáta bylo povinnému subjektu doporučeno, aby se k uvedenému trestnímu řízení z opatrnosti připojil, jakožto poškozený subjekt ve smyslu ust. § 43 tr. řádu, neboť z charakteru prověřovaného jednání vyplývalo, že by tímto mohla být povinnému subjektu způsobena škoda na majetku.

Dle informací povinného subjektu bylo toto trestní řízení na základě usnesení PČR ze dne 28. 04. 2020 odloženo, neboť dle názoru policejního orgánu nešlo o trestný čin, a nebylo jak věc vyřídit jinak. Proti uvedenému usnesení si, opět po doporučení ze strany advokáta, povinný subjekt podal stížnost k dozorujícímu státnímu zastupitelství, který jí usnesením ze dne 23. 06. 2020 zamítl jako nedůvodnou. Další kroky v dané věci ze strany povinného subjektu konány nebyly.

Právní služby v této věci pro povinný subjekt poskytoval advokát JUDr. Martin Solil s tím, že mu za toto byla v relevantním období vyplacena souhrnná částka ve výši 47.545,- Kč bez DPH.

K otázce č. 10:

Povinný subjekt obdržel vyúčtování místním zastupitelstvem schválené dotace ve výši 70.000,- Kč od spolku rodinné centrum CHUCHLE, z.s., který dne 5.12.2020 pořádalo předmětnou akci „Mikulášská cesta" - bylo vynaloženo celkem 7.639,98 Kč (herci honorář - 6.000,- Kč, dekorace a odměny - 1.639,98 Kč).

K otázce č. 11:

Povinný subjekt obdržel vyúčtování místním zastupitelstvem schválené dotace ve výši 180.000,- Kč od spolku rodinné centrum CHUCHLE, z.s., který vynaložil do 31.12.2020 na „projekt" komunitní kavárna v prostorech K8 celkem 4.204,- Kč (zařízení prostor - obraz vážky - 1.300,- Kč, letáčky na anketu - 2.904,- Kč). Za stavební úpravy prostor nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

K otázce č. 12:

Povinný subjekt k tomuto dotazu uvádí, že na konci roku 2018 zadala externí advokátní kanceláři, aby byla vypracována komplexní právní analýza celkové majetkoprávní situace mezi povinným subjektem a spolkem SK Čechoslovan, a to zejména co do majetkoprávních vztahů ke sportovnímu areálu na adrese Strakonická čp. 418.

V průběhu přípravy této právní analýzy bylo ze strany této advokátní kanceláře z předložených materiálů zjištěno, že jsou zde skutečnosti a podklady důvodně nasvědčující tomu, že je právně i fakticky sporné, kdo je vlastníkem předmětné budovy čp. 418.

Vzhledem k zákonné povinnosti vyplývající z ust. § 37 odst. 1, písm. b) katastrálního zákona vedení povinného subjektu proto z opatrnosti učinilo podnět k tomu, aby byly zahájeny procesně-právní kroky nezbytné k uvedení faktického stavu do souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí, což se skutečně na základě ohlášení ke dni 15.3.2019 stalo.

Povinný subjekt k tomuto nad rámec uvedeného dotazu uvádí, že:

a) Již ke dni 19. 12. 2016 byl na žádost povinného subjektu vypracován geometrický plán, na základě kterého, došlo k zaměření a zakreslení předmětné budovy do katastrální mapy. Tento geometrický posudek byl pak výhradní podmínkou a přílohou pro umožnění provedení zápisu předmětné budovy do evidence katastru nemovitostí. Uvedená skutečnost nasvědčovala tomu, že již v roce 2016 byly ze strany tehdejšího vedení povinného subjektu zahájeny kroky pro zápis předmětné budovy do katastru nemovitostí ve prospěch povinného subjektu (v opačném případě, by takovýto geometrický plán nechal zadávat SK Čechoslovan).

b) Na základě informací a podkladů vyplynuvších z dosud probíhajícího soudního sporu mezi povinným subjektem a SK Čechoslovan, resp. z odůvodnění dosud nepravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5, jednoznačně vyplynulo, že na SK Čechoslovan v minulosti nikdy nebylo vlastnické právo platně převedeno, a dále, že SK Čechoslovan nemohl ani nikdy vlastnické právo k této budově platně řádně vydržet podle pravidel starého občanského zákoníku, neboť nemohl být se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že je vlastníkem.

Podle soudu tedy hl. m. Praha, resp. povinný subjekt, byla po celou dobu vlastníkem této nemovitosti, a to dle názoru soudu minimálně až ke dni 01. 01. 2019, tj. do doby, k níž se se vztahuje formální zákonná lhůta pro tzv. mimořádné vydržení podle nového občanského zákoníku. Jinými slovy, podle názoru obvodního soudu byl povinný subjekt oprávněným správcem (resp. Hl. m. Praha vlastníkem) předmětné budovy, avšak vzhledem k absenci jakéhokoliv aktivního právního jednání ze strany tehdejšího vedení povinného subjektu odpovídajícího standardnímu výkonu vlastnických práv, mělo ke dni 01. 01. 2019 dojít k mimořádnému vydržení této budovy ve prospěch SK Čechoslovan. Z tohoto důvodu podané žalobě vyhověl.

Jak již povinný subjekt uvedl výše, proti uvedenému rozsudku bylo ze strany povinného subjektu podáno odvolání a věc nyní bude přezkoumávána odvolacím soudem.