Usnesení č. 2/2006 ze dne 6.12.2006

U s n e s e n í   č. 2/2006 – nové ZMČ z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 6.12.2006 Zastupitelstvo městské části

2/0  schvaluje  program zasedání ZMČ , kontrolu zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání ZMČ

2/1  bere na vědomí    rezignaci p. Jana Záglera na mandát člena ZMČ ke dni 24.11.2006 a   vznik mandátu Mgr. Martině Schönbauerové dnem 25.11.2006.

2/2  schvaluje   předsedkyní výboru sociálního a bytového Mgr. Lenku Felixovou.           

2/3       schvaluje  zřízení výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a předsedkyni  výboru Mgr. Martinu Schönbauerovou.

2/4  schvaluje      likvidační komisi ve složení: Václav Vlasák, Zdeňka Děrdová, Jan Rys.

2/5  schvaluje     tajemníky výborů z řad zaměstnanců:
Výbor kontrolní:   p. Jana Černá
Výbor finanční:    p. Marie Schönbauerová
Výbor majetku obce:   ing. Lenka Svobodová
Výbor životního prostředí:  p. Eva Barsová
Výbor stavební a ÚP:   JUDr. Milan Kubát
Výbor bezpečnostní:   ing. Lenka Svobodová
Výbor sociální a bytový:  ing. Eva Šmejkalová
Výbor pro kulturu, sport
a volnočasové aktivity:   sl. Pavla Hradecká.

2/6  schvaluje   na základě návrhů předsedů členy výborů:


Výbor kontrolní: předseda Zdeňka Děrdová, členové Karel Vojta, Robert , Pořízek, Eva Piskáčková, Magda Dvořáková

Výbor finanční:  předseda: Bc.Olga Kuzníková, členové Drahuše Stříhavková, Hana  Hlavatá, Zdeněk Vlasák, Vladimír Kuneš 

Výbor majetku obce: předseda Václav Vlasák, členové Zdeněk Stříhavka, Milan   Dubský

Výbor životního prostředí: předseda Jan Rys, členové ing. Jiří Špaňhel, ing. Dana  Růžičková, Bc. Olga Kuzníková, Jana Rysová, náhr. Rudolf Peterek

Výbor stavební a ÚP: předseda Ing. arch. David Vokurka, ing. Jan Janda, Daniel Šatra,  Stanislav Fresl, Bromek Burian, náhr. ing. arch. Jiří Vrzal

Výbor bezpečnostní: předseda Tomáš Hromádka, členové Miroslav Patočka, Josef   Vrběcký, Jiří Laburda, Rudolf Peterek 

Výbor sociální a bytový: předseda Mgr. Lenka Felixová, členové Marie Nedvědová, Libuše Soušková, Dana Štveráková, Zdeňka Vlasáková 

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity: předseda Mgr. Martina  Schönbauerová, členové Ing. arch. Dana Szaboová, Miroslava Košumberská.

2/7  schvaluje   „Jednací řád ZMČ“.

2/8  schvaluje    rozdělení kompetencí  starosty a zástupce starosty:
starosta zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje MČ, v oblasti ekonomiky, investiční politiky, životního prostředí a zeleně, bezpečnosti a dopravy, hospodářské politiky a správy majetku, zodpovídá za zadávání veřejných zakázek
zástupce starosty se podílí ve vymezené oblasti na výkonu funkce starosty  - zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociální a bytové politiky, školství a vzdělávání, kultury, je členem redakční rady Chuchelského zpravodaje.

2/9  schvaluje    pravomoci starosty dle § 95 odst. 2 zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.

2/10  bere na vědomí   zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle, které
provedla kontrolní skupina MHMP ve dnech 2.-27.10.2006.     

2/11  schvaluje    složení konkurzní komise pro konkurzní řízení na ředitele ZŠ    Charlotty Masarykové:
za zřizovatele: Stanislav Fresl, Mgr. Lenka Felixová
za MHMP: PhDr. Zdenka Klesnilová
řed. jiné ZŠ: PhDr. Helena Hainová - předseda
za ZŠ: Mgr. Lenka Kočišová
za ČŠI: PaedDr. Jana Křesťanová
za Školskou radu: Bc Olga Kuzníková
tajemník komise: Jiřina Hanlová.

2/12  pověřuje    s účinností od 1.1.2007 Mgr. Elišku Jančíkovou vedením ZŠ Charlotty    Masarykové do doby jmenování nového ředitele.
Úkol: tajemnice-pověření
Termín: do 31.12.2006

2/13  schvaluje    uzavření Dodatku č. l ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2006 s firmou PROFIS
B  B s.r.o. „Úprava komunikace v ul. Pod Akáty“ (směr hřbitov) a Dodatku                                č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2006 s firmou PROFIS B  B
„Rekonstrukce bytového domu „Vojtěška“ – zesílení izolace a změna omítky. 
ZMČ po projednání uzavření dodatků schválilo.
Úkol: JUDr. Kubát
Termín: ihned

2/14  schvaluje    podpisová oprávnění pro styk s ČS, a.s. pro tyto členy ZMČ:
Stanislav Fresl, Mgr. Lenka Felixová, Zdeňka Děrdová, Bc. Olga Kuzníková. 
Úkol: p. Schönbauerová 
- podpisové vzory
Termín: ihned

2/15  bere na vědomí    informaci ředitelky Vostřákové o uzavření MŠ Velká Chuchle v době   od 27.12. do 29.12.2006.

2/16  bere na vědomí    informaci tajemnice o přípravě technického zázemí pro infokanál kabelové  televize ve spolupráci s provozovatelem kabelové televize spol. TV NET

2/17  bere na vědomí    informaci tajemnice o rekonstrukci webových stránek MČ a přípravě    nového systému, nového designu a nové struktury.

2/18  schvaluje    redakční radu Chuchelského zpravodaje ve složení:        šéfredaktor Tomáš Hromádka, členové: Mgr. Lenka Felixová, Jiřina Hanlová,  Jana Černá, Pavla Hradecká.

2/19  schvaluje   na základě žádosti spol. INPOS a na základě správních rozhodnutí o realizaci                                        stavby „Chuchle Hvězdárna“  převzetí zeleně a všech zařízení, vč.   předmětných částí pozemku do správy naší MČ s připomínkou, že je třeba (dle  předložené situace s návrhem využití ploch) prověřit vhodnost umístění 2  dětských hřišť pod vysokým napětím. 
Úkol: stavební odbor-odpověď
Termín: ihned

2/20  nemá námitek   proti prodeji části pozemku parc. č. 160 v k.ú. Velká Chuchle (žádost p. Viery   Donelly) s tím, že žadatelka předloží geometrický plán a znalecký posudek. 
Úkol: tajemnice-odpověď
Termín: ihned

2/21  schvaluje  prodej hrobového zařízení č. 301 na starém hřbitově p. Rohlíkovi dle   znaleckého posudku.
Úkol: ing. Šmejkalová
Termín: ihned

Mgr. Lenka Felixová      Stanislav Fresl