10/2021

Dne 12.3.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Žádám o poskytnutí informace, zda byly v období 1.1.2019 do 31.12.2019 a v období 1.1.2021 do 12.3.2021 vyplaceny zaměstnancům ÚMČ Praha Velká Chuchle odměny. V případě, že byly, tak v jaké celkové výši. A dále tuto celkovou částku požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní měsíce a jednotlivě ke každému zaměstnanci a to v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ s ohledem na ochranu jejich osobních údajů, Ponechám na MČ, jakou formou (utajení) si zvolí - číslo, písmeno atd. Dále požaduji sdělit, za jaký pracovní úkon nad rámec pracovní smlouvy - náplně práce, byly tyto odměnu tomu kterému zaměstnanci vyplaceny - opět v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ. Např (zaměstnanec (A) obdržel odměny xxx kč, za úkon-ny a ty konkretizovat.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
V období 1.1.2019 do 31.12.2019 byly zaměstnancům městské části (včetně tajemníka ÚMČ) zařazených do úřadu městské části vyplaceny odměny v celkové výši 415.000,- Kč.

Číslo zaměstnance 2/2019   6/2019   11/2019
zaměstnanec 1       50.000,- 75.000,-  80.000,-
zaměstnanec 2                       5.000,-  15.000,-
zaměstnanec 3                     15.000,-  50.000,-
zaměstnanec 4                       9.000,-  15.000,-
zaměstnanec 5                        9.000,-
zaměstnanec 6                    15.000,-   20.000,-
zaměstnanec 7                    15.000,-   15.000,-
zaměstnanec 8                    15.000,-   12.000,-
úhrnem                 50.000,- 158.000,- 207.000,-

Zdůvodnění poskytnutých odměn obsahují Interní sdělení č. 3/2019 ze dne 28.2.2019, č. 6/2019 ze dne 28.6.2019 a č. 11/2019 ze dne 2.12.2019, která jsou schválená starostkou MČ Praha - Velká Chuchle, a to takto dle jednotlivých interních sdělení:

a) mimořádná odměna je navrhována za podíl při zpracování podkladů týkající se závěrky roku 2018 v oblasti účetnictví MČ, výkaznictví a rozborové činnosti, financí včetně bankovního styku, při přípravě a schvalování rozpočtu na rok 2019 včetně rozpočtu PO a dlouhodobých výhledů, daňové problematiky a oblasti správy majetku včetně dokončení inventarizace movitého a nemovitého majetku, opatření přijatá k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ, za činnosti související s přípravou, průběhem jednání včetně následného zpracování zápisu z jednání výborů ZMČ (finanční výbor a výbor majetku) mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní a správce rozpočtu na zkrácený pracovní úvazek Ing. L. P. formou tzv. home office.
b) mimořádné odměny pro všechny úředníky a zaměstnance pracovní čety ÚMČ Praha - Velká Chuchle jsou navrhovány za příslušný podíl každého z nich při zajištění chodu úřadu zejména v průběhu zimní údržby komunikací a chodníků MČ, za manipulační a úklidové práce spojené s pořádáním zasedání ZMČ v I. pololetí roku 2019 v kulturním areálu K8, za výpomoc JSDH při sběru železného šrotu mimo pracovní dobu (12. - 14.4.2019), za práce různého charakteru v oblasti důležitých stavebních zakázek (mj. práce pro plánovanou rekonstrukci hřiště u MŠ a ZŠ, dokončení realizace dolní přístavby ZŠ), v oblasti životního prostředí (mj. kácení obecních stromů mimo pracovní dobu - havarijní stav po zimních kalamitách), odpadového hospodářství a výkonu státní správy (přestupková komise apod.), významným důvodem byly také činnosti související se zajišťováním různých společensko-kulturních akcí ve Velké a Malé Chuchli. Veškeré uvedené práce koordinoval a zastřešoval tajemník ÚMČ.
Mimořádná odměna je dále navrhována za zpracování účetnictví MČ, výkaznictví, financí včetně bankovního styku, rozpočtu včetně rozpočtu PO, daňové problematiky a oblasti správy majetku, za činnosti související s přípravou, průběhem včetně následného zpracování zápisu z jednání výborů ZMČ (finanční výbor a výbor majetku) mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní Ing. L. P. ode dne 1.2.2017 na zkrácený (poloviční) pracovní úvazek formou tzv. home office.
c) mimořádné odměny pro všechny úředníky a zaměstnance pracovní čety ÚMČ Praha - Velká Chuchle jsou navrhovány mj. za příslušný podíl každého z nich při zajištění chodu úřadu v průběhu letní a přípravy zimní údržby MČ, za technicko-organizační přípravu, zajištění průběhu a manipulační práce spojené s pořádáním zasedání ZMČ v II. pololetí roku 2019 v obecním areálu K8 (resp. kanceláři starostky), za práce různého charakteru v oblasti důležitých stavebních zakázek (dokončení přístavby základní školy, rekonstrukce dětských a sportovních hřišť (MŠ, ZŠ, Malá Chuchle), v oblasti životního prostředí (rizikové kácení obecních stromů mimo pracovní dobu, zahradnické práce včetně náročné péče o obecní zeleň vzhledem k extrémnímu suchu), v oblasti odpadového hospodářství a výkonu státní správy (přestupková komise apod.); významným důvodem byly také činnosti související se zajišťováním různých společensko-kulturních akcí ve Velké a Malé Chuchli (např. CZECH BIGMAN - terénní triatlon 2019, vítání občánků v pavilonu ČZU v Malé Chuchli, Chuchelské vinobraní 2019, zájezdy pro seniory, fotbalový turnaj aj.) a dále mimořádná odměna za komplexní výkon činnosti při zastupování referentky odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti (od dne 2.9.2019). Veškeré uvedené práce koordinoval a zastřešoval tajemník ÚMČ.
Mimořádná odměna je dále navrhována za podíl při zpracování účetnictví MČ, výkaznictví, financí včetně bankovního styku, rozpočtu včetně rozpočtu PO, daňové problematiky a oblasti správy majetku, za činnosti související s přípravou, průběhem včetně následného zpracování zápisu z jednání výborů ZMČ (finanční výbor a výbor majetku) mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní Ing. L. P. ode dne 1.2.2017 (resp. 1.10.2019) na zkrácený pracovní úvazek (částečně tzv. home office).

V období 1.1.2021 do 12.3.2021 byly zaměstnancům městské části (včetně tajemníka ÚMČ) zařazených do úřadu městské části vyplaceny odměny v celkové výši 80.000,- Kč.

Číslo zaměstnance  2/2021
zaměstnanec 1      50.000,-
zaměstnanec 2      30.000,-
úhrnem                80.000,-

Zdůvodnění poskytnutých odměn obsahuje Interní sdělení č. 2/2021 ze dne 1.3.2021, které je schválené starostkou MČ Praha - Velká Chuchle, a to takto:

mimořádná odměna je navrhována za podíl při zpracování podkladů týkající se závěrky roku 2020 v oblasti účetnictví MČ, výkaznictví a rozborové činnosti, financí včetně bankovního styku, při přípravě a schvalování rozpočtu na rok 2021 včetně rozpočtu PO a dlouhodobých výhledů, daňové problematiky a oblasti správy majetku včetně dokončení inventarizace movitého a nemovitého majetku, opatření přijatá k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ, za činnosti související s přípravou, průběhem jednání včetně následného zpracování zápisu z jednání výboru majetku ZMČ mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní a správce rozpočtu na zkrácený pracovní úvazek Ing. L. P. formou tzv. home office, mimořádná odměna za komplexní výkon činnosti při zastupování neobsazeného místa referentky odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ po skončení pracovního poměru (ve zkušební době) pí M. ke dni 12.11.2020 dosud.