13/2020

Dne 30.9.2020 advokátní kancelář Nocarová Partners Advokáti s.r.o. požádala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se:

zda bylo od 1.1.2016 vedeno jakékoli řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  1. týkající se rodinného domu na adrese Pod akáty 90, 159 00 Praha 16 – Velká Chuchle, zapsaného na LV č. 282,
  2. týkající se pozemku (zahrady) na adrese Pod akáty 90, 159 00 Praha 16 – Velká Chuchle, zapsaného na LV č. 282, parcelní číslo 158/1,
  3. týkající se ostatní plochy na adrese Pod akáty 90, 159 00 Praha 16 – Velká Chuchle, zapsaného na LV č. 282, parcelní číslo 160/6.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty.

K žádosti sděluje povinný subjekt následující informace:

K požadavku č. 1), 2) a 3) žádosti:

ÚMČ – odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby) nevedl žádná řízení týkající se předmětných nemovitostí – nicméně místně příslušným stavebním úřadem mj. pro městskou část Praha – Velká Chuchle je OVDŽP MČ Praha 16 – Radotín, kam bychom Vám doporučili obrátit se se svou žádostí.