14/2019

Dne 16.12.2019 pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím opětovně požádal o poskytnutí informací, týkajících se vynaložených nákladů na organizování sportovně-kulturních akcí, SK Čechoslovan Chuchle (právní zastoupení, trestní oznámení aj.), výběrových řízení na pronájem nebytových prostor v ulici Kazínská 8/5 a dodávky víceúčelového stroje s příslušenstvím a Chuchelského zpravodaje.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1) Fotbalový turnaj „Pohár starostky“, který proběhl dne 14.9.2019 byl organizován městskou částí, přičemž celkové výdaje činily 43.448,86 Kč (příjem ze zápisného činil 1.200,- Kč):

- pořízení fotbalových branek – 2.976,- Kč,

- reklama včetně pořízení bannerů – 2.493,- Kč,

- výroba loga, diplomů a pořízení fotbalových míčů – 10.710,- Kč,

- pořízení fotbalových dresů – 5.790,- Kč,

- tiskoviny – 1.273,86 Kč,

- zajištění mobilního WC – 2.178,- Kč,

- zapůjčení grilu, odvoz odpadu a občerstvení – 5.244,- Kč,

- pohoštění – 12.784,- Kč (všechny originální daňové doklady jsou k nahlédnutí u hlavní účetní ÚMČ po předchozí domluvě).

2) Městská část pro zajištění pohoštění a úklidových prací na fotbalový turnaj „Pohár starostky“ uzavřela Dohodu o provedení práce s paní Jiřinou Vacátkovou (občanka Velké Chuchle, bývalá pracovnice dočasné výdejny jídel základní školy umístěné v objektu Kazínská 8/5) vlastnící příslušná osvědčení.

3) Městská část podala ve věci vrácení poskytnuté dotace spolku SK Čechoslovan Chuchle prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření na spáchání dotačního podvodu s tím, že dle aktuálních informací je v současnosti tato věc řešena Policií ČR, Službou kriminální policie a vyšetřování, odborem hospodářské kriminality.

4) DTTO jako v otázce č. 3.

5) Městská část za právní služby v období 11/12/2018 nevynaložila žádné finanční prostředky, v roce 2019 objednala a uhradila právní služby za celkem 414.134,13 Kč třem advokátním kancelářím, a to Advokátní kancelář Solil, Linke, Richtr & spol., PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. a Advokátní kancelář Mgr. Ivan Courton – advokát dle dále uvedeného členění (hlavní činnost a vedlejší hospodářská činnost):

Martin Solil

FP 71 - analýza právních důsledků v případě přerušení prací na rekonstrukci ZŠ Charlotty Masarykové - 34696,75 Kč,

FP 107 - zpracování právní analýzy možných právních důsledků s porušením smluvních i zákonných povinností společnosti NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. - 45844,48 Kč,

FP 245 - právní služby v souvislosti s rekonstrukcí ZŠ Charlotty Masarykové - 3581,60 Kč.

FP 17 - analýza neplatnosti ručitelského závazku MČ Praha - Velká Chuchle dle smlouvy o dodávce vody s PVK a.s. (SK Čechoslovan Chuchle) - 35816,00 Kč,

FP 25 - zpracování komplexní majetko-právní analýzy aktuálních vztahů MČ ke sportovnímu areálu užívaném spolkem SK Čechoslovan Chuchle - 67155,00 Kč,

FP 28 - komplexní právní analýza ve věci SK Čechoslovan Chuchle - 2. část včetně přípravy a zápisu budovy do KN - 53724,00 Kč,

FP 72 - právní služby v souvislosti s SK Čechoslovan Chuchle - 82376,80.

Robert Plicka

FP 139 - poskytování komplexních právních služeb ve věci mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli - 59593,00 Kč,

FP 337 - právní služby za 9/2019 - odvolání "Domov pro seniory Bílčická" - 28624,00 Kč.

Martin Solil

FP 383 - právní služby (přístavba ZŠ, ostatní) - 17908,00 Kč,

FP 93 - právní služby - SK Čechoslovan Chuchle - 188753,95 Kč.

Robert Plicka

FP 402 - právní analýza "Domov pro seniory Bílčická" – 26204,00 Kč.

Ivan Courton

FP 38 - provedení právních služeb týkající se bytu v BD Radotínská (sepsání žádosti o vyznačení doložek právní moci na rozsudky, vypracování a podání návrhu na exekuci včetně doplnění) - 2722,50 Kč.

6) Městská část do dnešního dne neuhradila společnosti Tender Solution s.r.o. žádnou finanční částku (nebyla předložena faktura) ve věci výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v Kazínské 8/5, komplexní administrace předmětného VŘ byla u společnosti objednána starostkou MČ. Členy komise byli Ing. Jan Křen (zastupitel MČ), Miluše Průšová (občanka MČ – členka výborů ZMČ) a Mgr. Jana Hrsinová (zaměstnanec MČ – referent odboru vnitřní správy a sociálních věcí – zaměstnána od 11.2.2019).

7) Městská část do dnešního dne neuhradila společnosti Tender Solution s.r.o. žádnou finanční částku (nebyla předložena faktura) ve věci výběrového řízení na dodávku víceúčelového stroje s příslušenstvím, komplexní administrace předmětného VŘ byla u společnosti objednána starostkou MČ.

8) Členy komise ve výběrovém řízení na dodávku víceúčelového stroje s příslušenstvím byli Mgr. Martin Melichar (první místostarosta MČ), Robert Mařík (druhý místostarosta MČ) a Radomír Illík (zaměstnanec MČ – odbor místního hospodářství – zaměstnán od 1.10.2013).

9) Městská část uhradila panu Romanu Peterkovi (šéfredaktor Chuchelského zpravodaje) za jedno dvoučíslo 6.500,- Kč, tzn. za celkem vydaných pět dvojčísel 32.500,- Kč v roce 2019.

10) Jedno dvojčíslo Chuchelského zpravodaje stojí cca v průměru 26.500,- Kč (bez nákladu šéfredaktora 20.000,- Kč) vzhledem k celkovému počtu vytištěných stran.

11) Městská část pořádala dne 10.12.2019 vánoční setkání se seniory v prostorách víceúčelového areálu Kazínská 8/5. Celkové náklady činily 24.951Kč, z toho občerstvení 16.100,- Kč (zajistila Hospoda u Horů – pí Petra Křížková), pivo, víno, ostatní pohoštění – 7.052,- Kč a materiál – 1.799,- Kč (zajištěno prvním místostarostou MČ).

12) Městská část a jednotka SDH pořádaly dne 1.12.2019 tradiční Rozsvícení vánočního stromku na nám. Chuchelských bojovníků, za které uhradila včetně pronájmu vánočních dekorů celkem 35.239,28 Kč. Ostatní výdaje budou teprve vyúčtovány v rámci zastupitelstvem městské části přidělené dotace jednotce SDH ve výši 25.000,- Kč.

13) Z výběrového řízení na dodávku víceúčelového stroje s příslušenstvím byla vyřazena nabídka č. 1, neboť nesplnila zadavatelem stanovenou podmínku uvedenou v článku 2.3. Výzvy, zadávací dokumentace na výši celkové nabídkové ceny, která nesměla překročit hodnotu 1.900.000,- Kč včetně DPH. Nabídková cena účastníka byla o 23.900,- Kč včetně DPH vyšší než požadovaná hodnota.