15/2021

Dne 2.5.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Kdy byla podepsána smlouva č. O 1446/2020 dotace 180 000,-
2) Kdy byla podepsána smlouva č. N/1445/2020 nájem 1 KČ,- komunitní centrum.
3) Prosím o zaslání kopie obou smluv.
4) Kdo a kdy, tyto dvě smlouvy vypracoval - jaká právní kancelář. Prosím o zaslání faktur a ceny za tyto právní úkony.
5) Kdy - jaký den, byla odeslána dotace 180 000,- rodinnému centru CHUCHLE, z.s.. na zřízení a provoz Komunitního centra v Kazínské 8.
6) Byla v období 10/2020 - 3/2021 provedena nějaká průběžná kontrola, nakládání s veřejnými prostředky, týkající se dotace 180 000,-. Pokud ano. prosím o zaslání výstupu z kontrol v anonymizované formě - (začernění osobních údajů)
7) Plnil - plní příjemce dotace 180 000,- a zároveň nájemce prostor Kazínská 8, veškeré své povinnosti podle smluvních podmínek ve smlouvách včas, tak jak mu ukládá smlouva č. O 1446/2020 - č. N/1445/2020.
Např:
a) Bylo pravidelně (měsíčně) placeno vodné a stočné od 1/10/2020 v částce 200 Kč?
b) Bylo uhrazeno roční nájemné 1 Kč,- v den podpisu smlouvy? Pokud ne, kdy bylo nájemné zaplaceno
c) Zajistil nájemce na své náklady přepis elektroměru? Pokud ano, kdy.

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:
Veřejnoprávní smlouva č. O 1446/2020 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byla ze strany poskytovatele dotace podepsána dne 23.9.2020 a ze strany příjemce dotace dne 30.11.2020.

K otázce č. 2:
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. N/1445/2020 byla ze strany pronajímatele i nájemce podepsána dne 30.11.2020.

K otázce č. 3:
Zasíláme Vám kopie obou předmětných smluv.

K otázce č. 4:
Obě předmětné smlouvy nebyly vypracovány žádnou právní kanceláří - veřejnoprávní smlouva kompetentním odborem ÚMČ (odbor účetnictví a správy majetku - pozemky) a smlouva o nájmu nebytových prostor v režii předsedy finančního výboru ZMČ.

K otázce č. 5:
Rodinnému centru CHUCHLE, z.s. byla dotace ve výši 180.000,- Kč zaslána dne 17.12.2020 převodem na bankovní účet uvedený ve veřejnoprávní smlouvě.

K otázce č. 6:
V období 10/2020- 3/2021 nebyla provedena žádná průběžná kontrola (nakládání s veřejnými prostředky), pouze probíhal kontakt a koordinace mezi příjemcem dotace a poskytovatelem dotace zastoupeného odborem stavebním a správy majetku (budovy, haly, stavby) ÚMČ a kompetentním orgánem ÚMČ Praha 16 - Radotín ve věci žádosti o změnu užívání nebytového prostoru pro nový účel (komunitní centrum - kavárna) a dále odbor účetnictví a správy majetku (pozemky) ÚMČ obdržel předběžné vyúčtování dotace v lednu 2021.

K otázce č. 7:
Příjemce dotace v souladu s článkem 4 (finanční vypořádání dotace) předložil poskytovateli závěrečné vyúčtování v termínu do 30.4.2021 s tím, že nevyčerpanou část finančních prostředků z dotace vrátil převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy dne 8.5.2021. Co se týká nájemní smlouvy, nájemce neplnil (nesplnil) veškeré povinnosti podle smluvních podmínek uvedených ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor, např.:
a) vodné a stočné (včetně ročního nájemného ve výši 1,- Kč) bylo poprvé zaplaceno dne 19.1.2021 ve výši 601,- Kč po několika upozorněních kompetentního odboru ÚMČ s tím, že následující platby byly uhrazeny ve dnech 20.1.2021, 22.2.2021, 22.3.2021 a 20.4.2021 ve výši 201,- Kč (přes upozornění kompetentního odboru ÚMČ nebyla dosud změněna paušální částka na výši 200,- Kč),
b) úhrada ročního nájemného ve výši 1,- Kč (viz předchozí bod),
c) spotřebovaná elektrická energie bude nájemci přeúčtována podle skutečné spotřeby měřené podružným elektroměrem, neboť bylo dodatečně zjištěno, že není technicky proveditelné, aby si nájemce zajistil přepis elektroměru včetně zasílání vyúčtování na své jméno.