17/2020

Dne 31.10.2020 pan Mgr. M.M., advokát požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se následujícího textu, „kolik soudních sporů v období ode dne 1.1.2010 do data doručení této žádosti bylo zahájeno s Vaší městskou částí, jež se v takovém sporu nacházela v postavení žalovaného účastníka řízení, a to ve věci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků ležících v katastrálních územích, které spadají pod nadepsanou městskou část, a tyto pozemky byly či jsou ze strany Vaší městské části užívány (resp. vymezeny) jakožto veřejná zeleň (ZMK – zeleň městská a krajinná) bez uzavřené smlouvy (dále jen „Soudní spor“); v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) byla nadepsaná městská část v uvedených Soudních sporech úspěšná; v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) byla nadepsaná městská část v Soudních sporech zastoupená advokátem; v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) podala nadepsaná městská část v takovém Soudním sporu odvolání k soudu druhého stupně; v kolika procentech (postačí hrubý odhad) podala nadepsaná městská část v takovém Soudním sporu dovolání k Nejvyššímu soudu ČR; jaká byla průměrná délka takového řízení (Soudního sporu) od zahájení řízení, tj. ode dne podání žaloby, do data nabytí právní moci rozsudku ve věci“.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
S MČ Praha - Velká Chuchle v období od 1.1.2010 do data doručení Vaší žádosti nebyl zahájen žádný „Soudní spor" ve věci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků ležících v katastrálních území Velká a Malá Chuchle jakožto veřejná zeleň bez uzavřené smlouvy.