19/2021

Dne 26.5.2021 pan Ing. J.Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1. Poskytnutí kopií vyjádření právních zástupců, kteří poskytovali informace (popřípadě stanoviska) k soudní žalobě na Čechoslovan Chuchle pro MČ
2. Kopie všech proplacených faktur, které se tohoto soudního sporu týkají. (MČ Velká Chuchle x Čechoslovan Chuchle)
3. Kopie smluv, ná základě kterých byly faktury vyplaceny
4. Kopii dopisu, z které p. Melichar předčítal ohledně stavby lávky na zastupitelstvu 24.5.


Informace mu byly poskytnuty:

K požadavku č. 1) žádosti:
Zasíláme Vám zpracované analýzy resp. oznámení o podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu advokátní kanceláří SOLIL, LINKE, RICHTR & SPOL. k problematice soudních žalob se spolkem SK Čechoslovan Chuchle, a to:
a) Analýza možné neplatnosti dodatku ke smlouvě o dodávce vody ze dne 17.5.2013 a identifikace právních důsledků s tím spojených ze dne 12.3.2019,
b) Komplexní právní analýza aktuálních vztahů Městské části Praha - Velká Chuchle a Sportovního klubu Čechoslovan ze dne 27.3.2019,
c) Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle § 212 tr. Zákoníku na neznámého pachatele ze dne 22.5.2019.
K tomu ještě doplňujeme: problematika SK Čechoslovan Chuchle byla mj. řešena na zasedáních zastupitelstva dne 25.2.2019 (za osobní účasti JUDr. Martina Solila z advokátní kanceláře) a dne 25.3.2019 (viz zápisy ze zasedání ZMČ č. 1/2019 - bod 4 a č. 2/2019 - bod 7 uveřejněné na webových stránkách městské části Praha - Velká Chuchle, a to www.chuchle.cz/samospráva/zápisyzjednáníZMČ/rok2019/zápisč.1nebozápisč.2).
K požadavku č. 2) žádosti:
Zasíláme Vám kopie proplacených faktur, které se týkající mj. problematiky SK Čechoslovan Chuchle včetně jejich příloh za období let 2019 - 2021, a to fakturu č. 190100063, 190100067, 190100070, 190100075, 190100080, 20200002, 20200009, 20200023, 20200032, 20200048, 2021006 a 2021014, z nichž je zřejmé, jaké konkrétní úkony právní služby byly JUDr. Martinem Solilem, advokátem, ev. č. ČAK 17386, IČ 05686521, sídlem Vodičkova 791/39, Praha 1, PSČ 110 00 povinnému subjektu poskytnuty a vyfakturovány včetně emailu ze dne 12.4.2019 obsahující původní objednávku právních služeb.
K požadavku č. 3) žádosti:
Povinný subjekt nemá v evidenci smluv žádnou smlouvu, na jejímž základě byly faktury vyplaceny.
K požadavku č. 4) žádosti:
Zasíláme Vám kopii písemnosti obsahující předmětné informace týkající se plánované výstavby provizorní lávky pro pěší v blízkosti železničního přejezdu ve Velké Chuchli, které byly prvním místostarostou MČ vyžádány u investora stavby a sděleny na posledním zasedání zastupitelstva (Správa železnic, s.o., Stavební správa západ, IČ 709 94 234) - tyto informace ze dne 21.5.2021 Vám zasíláme včetně Opravného rozhodnutí Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha ze dne 25.3.2021.