2/2021

Dne 7.1.2021 pan Ing. J.Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí

1. jak bylo naloženo s pěti kusy litinových laviček z Malé Chuchle,
2. kolik činily odměny zaměstnanců úřadu za rok 2020 (zaměstnanci, pracovní četa),
3. žádám o kopii odvolání MČ Velká Chuchle ke kauze „Čechoslovan Chuchle",
4. žádám o kopii žádosti (MHMP) o poskytnutí dotace na odkup „Klausovi továrny" (usnesení 9/2019;9/4-6a),
5. na jaké akce a v jaké výši byl použit finanční dar od společnosti Lídl (usnesení 3/2-8c/2020).

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

K žádosti sděluje povinný subjekt následující informace:

K požadavku č. 1) žádosti:
Předmětné litinové lavičky byly repasovány s tím, že 2 kusy byly v roce 2019 umístěny před ordinací místního lékaře (v budově ÚMČ) a 3 kusy do prostoru „malého náměstíčka" v historické části Malé Chuchle v ulici V Lázních u ČZU - Institut vzdělávání a poradenství. Informace o nových lavičkách byly zveřejněny v Chuchelském zpravodaji listopad/prosinec 2020 na straně 4.

K požadavku č. 2) žádosti:
Odměny zaměstnancům městské části Praha - Velká Chuchle zařazených do úřadu městské části za rok 2020 činily celkem 558.000,- Kč, z toho pro zaměstnance odboru místního hospodářství ÚMČ (pracovní četa) činily 105.000,- Kč.

K požadavku č. 3) žádosti:
Odvolání proti Rozsudku jménem republiky (č.j. 20 C 88/2019 - 151) týkající se určení vlastnického práva k nemovitostem - budově č.p. 418 (SK Čechoslovan Chuchle) bylo odesláno na Městský soud v Praze dne 28.12.2020 (kopii tohoto odvolání povinný subjekt připojuje k této žádosti.

K požadavku č. 4) žádosti:
Kopii žádosti o poskytnutí dotace (Formulář pro sběr požadavků městských částí HMP na rok 2020) týkající se koupě souboru šesti pozemků (objekt bývalé Klausovy továrny a přilehlé pozemky mezi ulicemi Starolázeňská a Mezichuchelská) povinný subjekt připojuje k této žádosti.

K požadavku č. 5) žádosti:
Finanční dar od společnosti Lidl Česká republika v.o.s. nebyl použit na žádné akce, neboť do dnešního dne nebyla darovací smlouva ze strany dárce podepsána.