2/2022

Dne 25.1.2022 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Žádám o zaslání všech dodatků, nebo jiných dokumentů k této smlouvě od začátku její platnosti, které umožňují nájemci pronajmout tento prostor nad rámec smlouvy (hlava VI. Bod 6).

2) Žádám o sdělení, kdo tyto dodatky za MČ podepsal. Případně o kterých hlasovalo zastupitelstvo MČ.

3) Žádám o zaslání všech písemných žádostí nájemce, kterými žádá obec o možnost pronájmu tohoto prostoru třetí osobě a to od začátku platnosti této smlouvy.

4) Žádám o sdělení, od kdy jsou tyto prostory (které jsou v majetku obce), využívány ZŠ nebo MŠ Velká Chuchle, jako náhrada za tělocvičnu v ZŠ.

5) Žádám o informaci, jak často jsou tyto prostory ZŠ a MŠ využívány. Tedy, kolik hodin ZŠ a MŠ využívá tyto prostory pro svoji potřebu. Kdy o tomto byla MČ informována.

6) Žádám o informaci co je to (cvičební jednotka) 1 hodina, 45 minut ?

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:

Ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. N 1390/2019 ze dne 30.12.2019 uzavřené mezi MČ a AEROBIC TEAM Praha z.s. nejsou zpracovány žádné dodatky; jiné dokumenty umožňující nájemci pronajmout nebytový prostor nad rámec smlouvy viz dále.

K otázce č. 2:

Žádné dodatky ke smlouvě nebyly dosud zpracovány; na druhém zasedání ZMČ dne 25.1.2022 byl usnesením zastupitelstva městské části (na základě žádosti Aerobic Team Praha) schválen podnájem nebytových prostor v Kazínské 8 pro účely výuky tělesné výchovy žáků ZŠ Ch. Masarykové od 3.1. do 30.6.2022.

K otázce č. 3:

Zasíláme Vám kopie písemných žádostí Aerobic Team Praha týkající se povolení podnájmu nebytových prostor.

K otázce č. 4:

Předmětné nebytové prostory jsou místní základní školou využívány od 29.9.2021 dosud (viz smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 22.9.2021).

K otázce č. 5:

Předmětné nebytové prostory jsou využívány základní školou za účelem zajištění výuky tělesné výchovy žáků ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 13.00 hodin (dle aktuálního rozvrhu jednotlivých tříd). Městská část obdržela dne 22.9.2021 od Aerobic Team Praha „Žádost o povolení podnájmu nebytových prostor".

K otázce č. 6:

Učební jednotka je stanovena ve smlouvě o podnájmu nebytových prostor (bod V. odst. 1), a to jako 45 minut výuky + 5 minut přestávky.