21/2021

Dne 29.7.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) Žádám o zaslání všech zaplacených faktur, nebo faktur zanesených v účetnictví na právní služby a právního zastupování od 1.1.2021 do 30.7.2021, s právní kanceláří PLICKA a PARTNERS s.r.o. IČO: 07524242, ADVOKÁTEM JUDr. Martin Solil IČO:05686521, případně dalšími. Zároveň žádám o spárování a přiřazení těchto faktur k již zaslaným objednávkám na právní služby, které jste mi zaslali dne 28.7.2021

2) V bodě 7) Vaši odpovědi ze dne 28.7.2021 píšete: Rodinné centrum předložilo potřebné povolení na provozování komunitní kavárny vč. předzahrádky, byť je to v kompetenci stavebního úřadu Praha 16. MÁ OTÁZKA OVŠEM ZNĚLA: Předložilo rodinné centrum - komunitní kavárna, úřadu MČ veškerá potřebná povolení na provozování předzahrádky na veřejném prostranství před kavárnou v areálu „K8" tak, jak ukládá zákon a vyhláška MHMP? Neptal jsem se na provozování kavárny, ale na povolení k umístění a provozování restaurační předzahrádky!
Žádám tedy znovu odpověď na mou otázku, jak byla původně položena!!!

3) Řešila MČ jakoukoliv žádost na provozování restaurační předzahrádky od spolku Rodinné centrum Chuchle v prostorách dvora v (K8) před komunitní kavárnou?

4) Vydala MČ Velká Chuchle povolení na provozování restaurační předzahrádky v prostoru dvora (K8). Pokud ano, žádám o zaslání výsledku šetření - povolení a kopii povolení (bez uvedení osobních údajů) včetně výměru v metrech a zakreslení umístění předzahrádky.

5) V bodě 8) Vaši odpovědi ze dne 28.7.2021 píšete: Rodinné centrum neplatí žádný zábor veřejného prostranství na provozování předzahrádky, jelikož to dle vyhlášky HMP tento prostor neumožňuje: Žádám tedy o informaci, jaká vyhláška HMP neumožňuje platiti za zábor veřejného prostranství v místech umístění restaurační předzahrádky u komunitní kavárny, na a před adresou Kazínská 8/5 (parc.č. 21,22 a 1151/2 Velká Chuchle, ale zároveň umožňuje její umístění a provozování.

6) Žádám o zaslání cenové nabídky na výkopové práce od druhé firmy, která se ucházela o zakázku na výkop u hřiště za cenu 57 000,-

7) Žádám o zaslání faktur a objednávek na stavební úpravu v prostorách náměstí Omladiny.
a) Bourání staré stavby (zastávka MHD) nám. Omladiny
b) Vybudování nového přístřešku v místě zbourané zastávky
c) Kdo rozhodl a vybudování tohoto typu přístřešku a jakým poradním výborem byla tato akce posuzována.

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:

1) Zasíláme Vám kopie objednávek vč. faktur na veškeré právní služby, které byly MČ Praha - Velká Chuchle objednány.

K otázkám č. 2), 3), 4), 5), Veškeré informace k předzahrádce u komunitní kavárny:

Restaurační zahrádka je řešena v rámci zákona č. 13/1997 Sb., č. 183/2006 Sb., a dále vyhlášky Hl.m.Prahy č. 9/2011 Sb., a 5/2011 Sb.

Tržní řád vydaný nařízením hlavního města Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m., stanoví, co je restaurační zahrádkou. „Místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém se na zpevněném povrchu prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „hostinská činnost", které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona. Restaurační zahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna a může být vybavena chladícím, mrazícím, popř. výčepním zařízením sloužícím pro provoz zahrádky.
Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stanoví, co je stavba. „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu."
V tomto případě není restaurační zahrádka stavbou, jelikož se jedná jen o mobiliář (stoly, židle, případně nádoby na zeleň, slunečníky a podobné vybavení) vysunutý do prostoru před provozovnu.
Restaurační zahrádka dále podléhá regulaci § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, protože je to právě část pozemní komunikace (chodníku), kterou obvykle zabírají. Proto je tedy potřeba žádat o povolení zvláštního užívání komunikace právě s ohledem na tento zákon.
Zde ale toto ustanovení neplatí, jelikož tato předzahrádka se nenachází na pozemní komunikaci ani na chodníku. Tato předzahrádka se nachází na pozemku parc.č. 21 v k.ú. Velká Chuchle, která je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří. Nikoliv jako komunikace.
Vyhláška č. 5/2011 Sb., na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství, stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku a určují místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku.
Poplatku v hlavním městě Praze podléhají v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedená náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. V tomto případě není ve vyhlášce stanovena parc.č. 21 jako místo, které podléhá poplatku.

Shrnutí otázek:
K otázce č. 3:
Ano, v rámci jednání s bývalou paní starostkou Mgr. Lenkou Felix se to řešilo již na počátku a je to právě proto napsáno ve smlouvě.

K otázce č. 4:
MČ Praha - Velká Chuchle nevydala žádné rozhodnutí o povolení předzahrádky. Nemá k tomu oprávněné kompetence svěřené Statutem hl. m. Prahy.

K otázce č. 5:
Jedná se o vyhlášku hl.m.Prahy č. 5/2011 Sb., jak je uvedeno viz. výše.

K otázce č. 6:
Zasíláme Vám nabídku na výkopové práce spol. JEZL

K otázce č. 7:
a) Zasíláme Vám objednávku vč. faktury
b) Zasíláme Vám objednávku vč. faktury
c) O novém přístřešku rozhodl první místostarosta Melichar. Celá akce byla projednávaná na dopravním výboru.