23/2021

Dne 11.8.2021 pan Ing. J. Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1.
a) Žádám o písemnou kopii vyjádření P16 k opravě chodníku ulice Strmý vrch
b) Žádám o kopii faktury za provedené práce na zábradlí

Zápis ze zasedání ZMČ Praha-Velká Chuchle č.8/2019 konaného dne 11.11.2019
od 18 hodin.
Bod různé.
Pan Špaňhel opětovně upozornil na stav provedené opravy chodníku v ulici Strmý vrch a sdělil, že jediná možnost, jak získat požadované informace, je cestou podání žádosti o poskytnutí informací dle příslušného zákona č. 106/1999 Sb.
První místostarosta sdělil, že podnět byl předán k řešení kompetentnímu (nahrávka stavebnímu) orgánu ÚMČ Prahy 16.

2.
a) Žádám o kopii poptávky a faktury za bourací práce stánku na náměstí Omladiny.
b) Žádám o kopii poptávky a faktury za stavbu přístřešku MHD na náměstí Omladiny.

3.
Žádám o kopii odpovědí advokátní kanceláře k usnesení zastupitelstva

5/4-1b ukládá, 1. místostarostovi předložit nejdéle do 31.8.2021 kontrolnímu výboru a zastupitelům MČ V. Chuchle (u všech vystavených a zaplacených faktur od 11/2018 do současnosti) cenovou nabídku a objednávku na fakturované právní služby ve spolupráci s advokátní kanceláří PLICKA&PARTNERS. Ztotožnit takto fakturované právní služby se skutečně obdrženými právními službami.

4. Žádám o kopii povolení na výkop elektrické přípojky (příloha1). Žádám o kopii ceny za přípojku.

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:
a) písemné vyjádření k opravě chodníku není. Tato situace byla probrána na stavebním úřadě Prahy 16 osobně.
b) zasíláme Vám kopii faktury s cenovou nabídkou, kde je vyznačen položka za zábradlí.

K otázce č. 2: Zasíláme Vám kopie faktur.

K otázce č. 3: Odpověď advokátní kanceláře PLICKA&PARTNERS jsme zatím neobdrželi. Termín předložení kontrolnímu výboru a zastupitelům je do 31.8.2021.

K otázce č. 4: Povolení na výkop nebylo vydáno. Stavební akce byla pouze ohlášena na stavební úřad Prahy 16. Zasíláme Vám kopii faktury za provedené práce.