28/2021

Dne 9.11.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Dne 8.9.2021 na výboru sociálního, kultury a sportu se v bodě 3) Různé probírala věc - Chuchelské vinobraní. Na základě zápisu ze zasedání, ... že se všichni přítomní shodli na tom, aby MČ navázala spolupráci se společností Notigo Agency s.r.o. žádám o informace:
a) jaká ta spolupráce byla, tedy, jak se MČ podílela na spolupráci se společností Notigo. Například - vytištění letáků za peníze obce, kooperace na slevách pro občany, finanční dar - dotace atd.
b) pokud nějaká spolupráce byla navázána, tak jaká finanční částka na to byla uvolněna z rozpočtu MČ. Žádám o zaslání smlouvy - dohody - faktury - vyúčtování a podobně.
c) Kdo je vlastníkem společnosti Notigo Agency s.r.o.
d) pokud je vlastníkem této společnosti nějaký člen výboru sociálního a kultury a pokud byla poskytnuta nějaká „spolupráce" od obce, prosím o zaslání vyjádření tohoto člena o jeho možném střetu zájmu.

2) Na zasedání zastupitelstva dne 8.11.2021 se projednával bod „kruhová křižovatka na náměstí Omladiny". K tomuto bodu žádám tyto informace:
a) Žádám o zaslání (obrázků, fotek, studií a podobně) všech návrhů řešení a to jak přijatých tak i zamítnutých (asi 3 nebo 4) které má MČ do tohoto dne k dispozici. Včetně prezentované studie na zastupitelstvu dne 8.11.2021
b) Žádám o zaslání vyjádření všech orgánů, které byly v této věci osloveny, tedy policie, TSK, ROPID a dalších.
c) Žádám o zaslání všech faktur objednávek, které se k této věci vztahují, tedy fakturu za studii, popřípadě faktury za jiné úkony, které byli placeny z rozpočtu MČ

3) Vzhledem k tomu, že do dnešního dne není odsouhlasena účetní uzávěrka za rok 2020 a není odhlasována kontrolní zpráva MHMP, Prosím o informaci, jestli toto bylo z pozice MHMP nějak řešeno a pokud ano tak jak.

4) Byla v tomto roce vyplacena nějaká finanční částka společnosti ONplan, která pro obec připravuje Plán rozvoje MČ. Pokud ano, tak žádám o zaslání faktury a vyjádření za co bylo placeno.

Informace mu byly poskytnuty:

K požadavku č. 1) žádosti:
a) MČ Praha - Velká Chuchle uzavřela se společností Notigo Agency s.r.o. smlouvu o partnerství a spolupráci, kde jsou uvedeny povinnosti smluvních stran - zasíláme Vám smlouvu.
b) Na spolupráci byla poskytnuta částka 40.000,- Kč bez DPH zasíláme Vám fakturu.
c) Statutárním orgánem je K.K. - viz. výpis z obchodního rejstříku.
d) Žádné vyjádření ke střetu zájmu nemám k dispozici.

K požadavku č. 2) žádosti:
a) Studie bude zaslána prostřednictvím uschovny.cz a to z důvodu velkého objemu dat.
b) K dnešnímu dni nemá MČ žádné vyjádření od dotčených orgánů, a to z důvodu, že nebyly obeslány. Dotčené orgány by se žádaly o vyjádření, až když by byla studie v konečné verzi.
c) Zasíláme Vám fakturu.

K požadavku č. 3) žádosti:
MHMP pouze konstatoval tento fakt:
„Zastupitelstvo MČ závěrečný účet projednalo, ale projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad nebo s výhradami, jak ukládá ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů."

K požadavku č. 4) žádosti:
K dnešnímu dni nebyla zaslána ani proplacena žádná faktura.