3/2016

Dne 13.7.2016 spol. Transparency International - Česká republika, o.p.s., podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace vztahující se k místnímu referendu, které se v MČ Praha - Velká Chuchle konalo ve dnech 23. - 24.5. 2014.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Základní podklady (požadované zápisy resp. procesní usnesení orgánů MČ Praha-Velká Chuchle) a odpovědi na 11 otázek v přiložené tabulce byly zaslány dne 13.5.2015 do datové schránky žadatele.
V současné době se problematikou mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli zabývá SŽDC v roli investora včetně budoucího finančního krytí akce v rámci tzv. Optimalizace železniční trati Praha-Beroun s tím, že jsou posuzovány zejména obě varianty (nadjezd i podjezd). V okolí železničního přejezdu probíhá geologický průzkum, jednání s majiteli dotčených nemovitostí a spolupráce se zpracovatelem budoucí projektové dokumentace společností Metroprojekt. Starosta MČ se pravidelně zúčastňuje předmětných jednání, je s invostorem i projektantem v trvalém telefonickém spojení a průběžně informuje občany městské části o konkrétní situaci na zasedáních místního zastupitelstva nebo v Chuchelském zpravodaji (viz dvojčíslo 5-6/2016 mj. uveřejněné na www.chuchle.cz - poslední stránka).