3/2019

Dne 11.3.2019 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se  "dostavby ZŠ Charlotty Masarykové, SK Čechoslovan Chuchle a oblasti různé."

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1. Bod 3 – dostavba základní školy Charlotty Masarykové:

smlouva se zhotovitelem prací je k dispozici v registru smluv MV ČR již od jejího uveřejnění dne 12.6.2018 (viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5836499),

smlouva s technickým dozorem je k dispozici v registru smluv MV ČR již od jejího uveřejnění dne 19.6.2018 (viz http://smlouvy.gov.cz/smlouva/5908947), žádné dodatky ke smlouvě nejsou do dnešního dne uzavřeny,

smlouva s JUDr. Martinem Solilem z AK SOLIL, LINKE, RICHTR & SPOL není uzavřena žádná, za zpracované analýzy (na základě objednávek) byla úhrada provedena dne 26.3.2019, a to ve výši 34.696,75 Kč (základní škola) a 35.816,- Kč (SK Čechoslovan Chuchle),

způsoby žádostí o dotaci na dokončení stavby – písemné žádosti byly zasílány do datové schránky HMP příp. do podatelny MHMP osobně či prostřednictvím kurýrní pošty – vyjádření MHMP bylo sděleno (schváleno) na zasedání ZHMP dne 21.3.2019 (zatím MČ neobdržela písemná rozhodnutí).

2. Bod 4 – SK Čechoslovan Chuchle:

písemné analýzy zpracované JUDr. Martinem Solilem z AK SOLIL, LINKE, RICHTR & SPOL jsou k dispozici na elektronickém úložišti pro členy ZMČ a zároveň byly projednány na zasedání ZMČ dne 25.3.2019.

3. Různé:

povinnosti člena zastupitelstva jsou uvedeny v Jednacím řádu zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, který je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, zejména v článku IV a X,

MČ se pravidelně účastní kontrolních dní na stavbě č. 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle (zápisy č. 19 – 23 za období od 11.12.2018 – 5.3.2019 jsou k dispozici na elektronickém úložišti pro členy ZMČ), bližší informace byly podány v rámci zasedání ZMČ dne 25.3.2019,

stanovení termínu jednání jednotlivých výborů zřízených zastupitelstvem MČ je plně v kompetenci předsedů, informace ohledně problematiky mimoúrovňového křížení byly předloženy na zasedání ZMČ dne 25.3.2019.

Dne 1.4.2019 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o doplnění informace, týkající se  "dostavby ZŠ Charlotty Masarykové a oblasti různé."

Bod 3 – dostavba základní školy Charlotty Masarykové:

způsoby žádostí o dotaci na dokončení stavby – písemné žádosti byly zasílány do datové schránky HMP příp. do podatelny MHMP osobně či prostřednictvím kurýrní pošty (předkládáme kopie žádostí včetně aktuálních vyjádření MHMP).

Různé:

MČ obdržela písemnou žádost o vyjádření k rekultivaci skládky TKO jenom od současného zhotovitele rekultivačních prací na sklonku roku 2015 (viz odpověď bývalého starosty MČ ze dne 16.12.2015 – k dispozici na elektronickém úložišti pro členy ZMČ); je nutné dále připomenout průběh zasedání ZMČ č. 4/2018 dne 23.4.2018 (bod 5 – revitalizace skládky Velká Chuchle) za účasti zástupců HMP, odboru OTV MHMP, dodavatele realizovaných prací I. etapy a zpracovatele dokumentace stavby a dále zopakovat pravidelnou účast na kontrolních dní na stavbě č. 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle, jejichž zápisy č. 19 – 23 za období od 11.12.2018 – 5.3.2019 jsou k dispozici na elektronickém úložišti pro členy ZMČ a skutečnost, že aktuální informace byly podány v rámci zasedání ZMČ dne 25.3.2019.