3/2020

Dne 12. 2. 2020 pan Ing. M.A. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se „sdělení, jaký orgán či smluvní partner provádí pro Městskou část Praha – Velká Chuchle přezkoumání hospodaření, jedná-li se o jakýkoli nižší celek v rámci orgánu, např. oddělení apod., též sdělení této informace“

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

Přezkoumání hospodaření městské části Praha – Velká Chuchle v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a s písemným pověřením k přezkoumání hospodaření vydaným ředitelkou Odboru kontrolních činností MHMP provádí určení kontroloři tohoto odboru, a to na základě každoroční žádosti statutárního orgánu městské části.