31/2021

Dne 29.11.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) V hlavě II. Bod 1 (Smlouva o partnerství a spolupráci ze dne 10.9.2021) se píše - Poskytovatel se zavazuje, že poskytne Partnerovi místo na Akci k umístění roll upů a muších křídel

Žádám tedy o informaci:
a) jak této možnosti Velká Chuchle využila. Kde a kolik těchto reklamních ploch na Akci Vinobraní 2021 bylo v prostoru akce rozmístěno.
b) Žádám o foto-dokumentaci, která dokládá umístění, rozmístění a počet tohoto výše uvedeného propagačního materiálu MČ Velká Chuchle.
b) dále žádám o informaci kdo a kdy toto ze strany MČ zařizoval ( tedy: kolik osob a jaké pracovní zařazení v MČ tyto osoby mají a v jaký den, tuto „reklamu" rozmísťovali)
c) jaký to byl propagační materiál ( logo obce nebo i jiný)

2) V hlavě II. Bod 3 (Smlouva o partnerství a spolupráci ze dne 10.9.2021) se píše - Poskytovatel se zavazuje, že z důvodu realizace a kontroly výše uvedeného reklamního plnění na seznam hostů Akce ( dále jen, „Guestline") zařadí 5 jmen do VIP sekce a 10 jmen na normální vstupné, které mu partner poskytne:

Žádám tedy o informace:
a) jakou formou a kdy probíhala kontrola uvedeného reklamního plnění ( tedy: byla to pouze vizuální kontrola přítomných VIP hostů, nebo fotodokumentace, nebo jiná forma ? )
b) Jakou formou bylo vybráno 5 občanů do VIP sekce (smlouva- hlava II. Bod 3)
c) Jakou formou bylo vybráno 10 občanů pro normální vstupné (smlouva- hlava II. Bod 3)
d) jaká pravidla, kritéria byla nastavena pro výběr a zařazení těchto 15 občanů a kdo tyto pravidla odsouhlasil.
e) Byla sestavena nějaká „komise" která tyto vybrané občany „vybrala a zařadila", nebo to bylo na rozhodnutí místostarosty ?

3) V hlavě II bod.4 (Smlouva o partnerství a spolupráci ze dne 10.9.2021) se píše, že se Poskytovatel zavazuje k tomu, že občanům MČ Praha - Velká Chuchle zajistí 30% slevu na nákup vstupenek v síti TicketLIVE.
Vzhledem k tomu, že akce VINOBRANÍ 2021 Poskytovatel připravoval min. od začátku roku 2021 a vstupenky se dali koupit již několik měsíců před podepsáním této smlouvy 10.9.2021- tedy 8 dní před začátkem akce VINOBRANÍ a vzhledem k tomu, že se cena vstupenek v čase měnila

Žádám o informaci:
a) kolik těchto zlevněných vstupenek Poskytovatel občanům obce poskytl (kolik občanů této možnosti využilo) a od jakého data bylo možné vstupenky na portálu TicketLIVE s touto slevou kupovat.
b) kde a kdy byla občanům informace o možné slevě (slevovém kodu) oznámena.

4) Ve Vaší odpovědi ze dne 24.11.2021 na mou otázku č2.b) podle §106, kde požaduji dokumenty - vyjádření od POLICIE, ROPIDU atd. vztahující se ke kruháči, odpovídáte, že žádné nejsou. Odkazuji tedy na zvuk. záznam z posledního zastupitelstva čas 3:13:50 a zejména 3:16:00 kdy pan místostarosta Melichar o těchto vyjádření hovoří.

Na základě výše uvedeného žádám o tuto informaci znova : Tedy, zaslání zejména vyjádření - požadavků od dopravního podniku, které se vztahuje k zastávce náměstí Omladina (nevyhovující zastávka) a dále vyjádření POLICIE, vyjádření Prahy 16, atd. Není potřeba zasílat „vyjádření" ve formátu e-mail, která jsou přiložena u studie na stránkách MČ.

5) Žádám o informaci:
a) je „Klub seniorů" organizační složkou úřadu ? Pokud ano, žádám o zaslání zřizovací listiny a informace o datu zřízení a organizační struktuře.
b) pokud „Klub seniorů" není organizační složkou úřadu, žádám o informaci jak a kým je řízen a z jakého pověření. Případně jaké má Klub senior právní ukotvení - (spolek , atd.)

Informace mu byly poskytnuty:

K požadavku č. 1:
a) MČ Praha - Velká Chuchle nechala umístit 2x stan, 3x tzv. muší křídla, 2x roll up. Pod stany byly umístěny stoly, kde se rozdávaly knihy o MČ Praha - Velká Chuchle.
b) Viz. příloha.
b) Vše zařizoval první místostarosta Mgr. Martin Melichar.
c) Jednalo se o propagační materiál MČ Praha - Velká Chuchle viz. foto

K požadavku č. 2:
a) Kontrola proběhla u vchodu do areálu dle předloženého OP
b) - e) Výběr proběhl dle rozhodnutí prvního místostarosty Mgr. Martina Melichara.

K požadavku č. 3:
a) Tuto informaci nám spol. Notigo Agency s.r.o. odmítla poskytnout. Budete se muset na tuto společnost obrátit osobně.
b) Občanům byla tato informace zaslána pomocí mobilního rozhlasu dne 11.9.2021 a zveřejněna na webových stránkách dne 10.9.2021.

K požadavku č. 4:
Na základě Vašeho dotazu jsme si vyžádali oficiální stanovisko spol. ROPID. Stanovisko přikládám v příloze. Další stanoviska nejsou k dispozici.

K požadavku č. 5:
a) - b) Klub seniorů není organizační složkou úřadu ani jinak zapsaný spolek. Klub seniorů vznikl v roce 2011 jako takové sdružení pro Chuchelské seniory. Klub seniorů vede dobrovolnice, která společně s úřadem MČ připravuje různé akce pro místní seniory. V říjnu 2010 schválilo ZMČ umístění Klubu seniorů do prostor v K7 viz. usnesení.

16/3-3 schvaluje,
na základě doporučení výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne 28.9.2011, podání žádosti na změnu užívání přízemí domu č.p.7 v ulici Starochuchelská 20 (Klubový dům) pro účely umístění střediska Pečovatelské služby Praha - Velká Chuchle a Klubu seniorů.