32/2021

Dne 13.12.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Žádám o informace, zda byly v období 1.1.2021 do 15.12.2021 vyplaceny nebo přiznány zaměstnancům ÚMČ Praha Velká Chuchle jakékoliv odměny.
V případě, že byly, tak v jaké celkové výši. Dále tuto celkovou částku požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní měsíce a jednotlivě ke každému zaměstnanci a to v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ s ohledem na ochranu jejich osobních údajů. Ponechám na MČ, jakou formu (utajení) si zvolí - číslo, písmeno atd. Žádám o oddělení zaměstnanců (pracovní četa - více než jeden zaměstnanec ) a ostatních zaměstnanců do dvou „tabulek" s označení dané tabulky.

Dále žádám sdělit, za jaký pracovní úkon nad rámec pracovní smlouvy, byly tyto odměny tomu kterému zaměstnanci vyplaceny.

2) Žádám o informace, zda byly v období 1.1.2021 do 15.12.2021 vyplaceny nebo přiznány zastupitelům, místostarostům, starostce ÚMČ Praha Velká Chuchle jakékoliv odměny nad rámec standardního „platu". V případě, že byly, tak v jaké celkové výši. Dále tuto celkovou částku požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní měsíce a to v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ s ohledem na ochranu jejich osobních údajů. Ponechám na MČ, jakou formu (utajení) si zvolí - číslo, písmeno atd.

Dále žádám sdělit, za jaký pracovní úkon nad rámec standardní náplně práce, byly tyto odměny vyplaceny.

Informace mu byly poskytnuty:

K požadavku č. 1 a 2:

Vyplacené odměny za období 1.1.2021 - 20.7.2021 Vám již byly poskytnuty dne 28.7.2021, přesto Vám poskytnutou informaci zasílám znova.

V období 1.1.2021 do 20.7.2021 byly zaměstnancům městské části (včetně tajemníka ÚMČ) zařazených do úřadu městské části vyplaceny odměny v celkové výši 365.000,- Kč. Zastupitelům, místostarostům a starostce nebyly vyplaceny žádné odměny.

Číslo zaměstnance            2/2021                5/2021
zaměstnanec 1                  50.000,-             70.000,-
zaměstnanec 2                                            25.000,-
zaměstnanec 3                                            25.000,-
zaměstnanec 4                                            30.000,-
zaměstnanec 5                                            25.000,-
zaměstnanec 6                   30.000,-            50.000,-
zaměstnanec 7                                            17.000,-
zaměstnanec 8                                            16.000,-
zaměstnanec 9                                            16.000,-
zaměstnanec 10                                          11.000,-
úhrnem                                                      365.000,-

Zdůvodnění poskytnutých odměn obsahují Interní sdělení č. 2/2021 ze dne 1.3.2021 a č. 6/2021 ze dne 24.5.2021, která jsou schválená bývalou starostkou MČ Praha - Velká Chuchle a následně prvním místostarostou Mgr. Martinem Melicharem, a to takto dle jednotlivých interních sdělení:

a) mimořádná odměna je navrhována za podíl při zpracování podkladů týkající se závěrky roku 2020 v oblasti účetnictví MČ, výkaznictví a rozborové činnosti, financí včetně bankovního styku, při přípravě a schvalování rozpočtu na rok 2021 včetně rozpočtu PO a dlouhodobých výhledů, daňové problematiky a oblasti správy majetku včetně dokončení inventarizace movitého a nemovitého majetku, opatření přijatá k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ, za činnosti související s přípravou, průběhem jednání včetně následného zpracování zápisu z jednání výboru majetku ZMČ mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní a správce rozpočtu na zkrácený pracovní úvazek Ing. L. P. formou tzv. home office, mimořádná odměna za komplexní výkon činnosti při zastupování neobsazeného místa referentky odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ po skončení pracovního poměru (ve zkušební době) pí M. ke dni 12.11.2020 dosud.

b) mimořádné odměny pro všechny úředníky a zaměstnance pracovní čety ÚMČ Praha - Velká Chuchle jsou navrhovány za příslušný podíl každého z nich při zajištění chodu úřadu zejména v průběhu zimní údržby komunikací a chodníků MČ, za manipulační a úklidové práce spojené s pořádáním zasedání ZMČ v I. pololetí roku 2021 v kulturním areálu K8, za práce různého charakteru v oblasti důležitých stavebních zakázek, v oblasti životního prostředí (mj. kácení obecních stromů mimo pracovní dobu), odpadového hospodářství a výkonu státní správy (přestupková komise apod.), významným důvodem byly také činnosti související se zajišťováním různých činností ve Velké a Malé Chuchli zejména v období vyhlášeného nouzového stavu (SARS CoV - 2), mimořádná odměna za komplexní výkon činnosti při zastupování neobsazeného místa referentky odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ po skončení pracovního poměru (ve zkušební době) pí M. ke dni 12.11.2020 do 1.6.2021. Veškeré uvedené práce koordinoval a zastřešoval tajemník ÚMČ.

Mimořádná odměna je dále navrhována za zpracování účetnictví MČ, výkaznictví, financí včetně bankovního styku, rozpočtu včetně rozpočtu PO, daňové problematiky a oblasti správy majetku, za činnosti související s přípravou, průběhem včetně následného zpracování zápisu z jednání výborů ZMČ (finanční výbor a výbor majetku) mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní Ing. L. P. ode dne 1.2.2017 na zkrácený (poloviční) pracovní úvazek formou tzv. home office.

V období od 21.7.2021 do 15.12.2021 byly zaměstnancům městské části zařazených do úřadu městské části vyplaceny odměny v celkové výši 306.000,- Kč. Zastupitelům, místostarostům a starostce nebyly vyplaceny žádné odměny.

Číslo zaměstnance 11/2021
zaměstnanec 1                15.000,-
zaměstnanec 2                40.000,-
zaměstnanec 3                35.000,-
zaměstnanec 4                90.000,-
zaměstnanec 5                35.000,-
zaměstnanec 6                40.000,-
zaměstnanec 7                12.000,-
zaměstnanec 8                15.000,-
zaměstnanec 9                12.000,-
zaměstnanec 10              12.000,-
úhrnem                          306.000,-

Zdůvodnění poskytnutých odměn obsahuje Interní sdělení č. 12/2021 ze dne 30.11.2021, které je schválené bývalým prvním místostarostou Mgr. Martinem Melicharem a tajemníkem ÚMČ, a to takto dle interního sdělení:

Zdůvodnění:
mimořádné odměny pro všechny úředníky a zaměstnance odboru místního hospodářství (pracovní čety) ÚMČ Praha - Velká Chuchle jsou navrhovány mj. za příslušný podíl každého z nich při zajištění chodu úřadu v průběhu letní a přípravy zimní údržby MČ, za technicko-organizační přípravu, zajištění průběhu a manipulační práce spojené s pořádáním zasedání ZMČ v II. pololetí roku 2021 v obecním areálu K8, za práce různého charakteru v oblasti důležitých stavebních zakázek (např. řešení reklamací po dokončení dostavby základní školy), v oblasti životního prostředí (rizikové kácení obecních stromů mimo pracovní dobu, zahradnické práce apod.), v oblasti odpadového hospodářství; významným důvodem byly také činnosti související se zajišťováním různých společensko-kulturních akcí ve Velké a Malé Chuchli (např. BĚH METROPOLE 2021, AHÓÓJ PRÁZDNINY, příprava vítání občánků v pavilonu ČZU v Malé Chuchli, volby do PS ČR aj.), zvlášť významným důvodem byly nezbytné pomocné práce související se zajišťováním různých činností ve Velké a Malé Chuchli zejména v období pandemického stavu (SARS CoV - 2) a dále mimořádná odměna za následné zaškolení nové zaměstnankyně odboru smluv, daní a poplatků v období od 1.6. do 31.8.2021.
Veškeré uvedené práce koordinovala a zastřešovala zástupkyně tajemníka ÚMČ.

Mimořádná odměna pro zástupkyni tajemníka ÚMČ Praha - Velká Chuchle je dále navrhována za podíl při zastupování v období jeho pracovní neschopnosti na základě písemného pověření ode dne 9.6.2021 dosud.