Usnesení č. 4/2010 ze dne 20.12.2010

Usnesení č. 4/2010

ze 4. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 20.12.2010

Zastupitelstvo městské části
4/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

4/1 bere na vědomí
výsledky kontroly hospodaření v ZŠ a MŠ za období od l.4. do 30.9.2010,
provedené kontrolní skupinou MČ.

4/2 pověřuje
starostu uzavřením 2 smluv se spol. GRIDO, architektura a design, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Charlotty Masarykové.
(U druhé smlouvy po vyjádření auditora MHMP)
Úkol: starosta
Termín: do 28.12.2010

4/3 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 87040012 ze dne 4.10.2010
na akci „Příjezdová komunikace nad Závodištěm" se spol. ZEPRIS s.r.o.
Úkol: starosta, Ing. Schůrek
Termín: ihned

4/4 souhlasí
s předloženým ideovým návrhem na dočasné využití areálu Kazínská 8
v r. 2011 (část areálu - bývalá dílna a přilehlé sociální zařízení by mělo sloužit
pro účely kulturního a společenského využití občanů. (viz příloha č. 1
usnesení nového ZMČ 4/2010 b. 4/4)
pověřuje
Ing. arch. Vokurku přípravou realizovatelnosti
Úkol: Ing. arch. Vokurka
Termín: v průběhu r. 2011

4/5.1 schvaluje
pronájem stodoly a část dvora -odstavné plochy pouze pro nakládku a vykládku 2 automobilů na dvoře bývalého areálu Kazínská 8 společnosti RSK na dobu 1 roku s možností prodloužení za cenu 9000,- Kč/měsíc.
Úkol: Ing.Šmejkalová-příprava smlouvy
Termín: do 31.12.2010

4/5.2 neschvaluje
prodloužení nájemní smlouvy spol. SAHAB (současná prodejna nábytku) v areálu Kazínská 8, uzavřené do 31.12.2010.
Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na prostory současné prodejny nábytku Mgr. Veronice Buriš, která je ochotna na vlastní náklady prostory upravit k využití
pro sportovní účely (i pro veřejnost) a to na l rok (s možností prodloužení) za cenu 8170,- Kč/měsíc.
Úkol: Ing. Šmejkalová-dopis SAHABu
Ing. Šmejkalová-příprava smlouvy s Mgr. Buriš
Termín: do 31.12.2010

4/5.3 schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s RNDr. Ondřejem Valentem na prodloužení pronájmu části pozemku parc č. 82/1 v k.ú. Malá Chuchle
o výměře 886 m2 o 1 rok a to za stávajících podmínek.
Úkol: Ing. Šmejkalová-příprava dodatku
Termín: do 31.12.2010

4/5.4 schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě se spol. CMMS, na prodloužení pronájmu nebyt. prostoru o rozloze 40 m2 v objektu na pozemku parc. č. 3 v k.ú. Malá Chuchle o 1 rok a to za stávajících podmínek.
Úkol: Ing. Šmejkalová-příprava dodatku
Termín: do 31.12.2010

4/5.5 schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s p. Josefem Dostálem na prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 670/3 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 135 m2 a nebyt. prostoru na pozemku parc. č. 670/4 v k.ú. Velká Chuchle o rozloze 66 m2 o 1 rok za stávajících podmínek.
Úkol: Ing. Šmejkalová-příprava dodatku
Termín: do 31.12.2010

4.5.6 schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s p. Liborem Bendou na prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 923/91 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 500m2 o 1 rok za stávajících podmínek.
Úkol: Ing. Šmejkalová-příprava dodatku
Termín: do 31.12.2010

4/5.7 bere na vědomí
oznámení p. Benýškové o tom, že majitelé pozemku parc. č. 566/2 v k.ú. Velká Chuchle neoprávněně zabrali, oplotili a užívají cca 60 m2 lesního pozemku parc. č. 570/1 v k.ú. Velká Chuchle s tím, že dle informace p. Vokurky řeší tuto záležitost MČ Praha 16 - Radotín.

4/5.8 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. parc.č.994, 996, 1004, 1184 a 993/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování a užívání kabelového rozvodu 1 kV se spol.PREdistribuce, a.s. za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Benešová-příprava smlouvy
Termín: dle dohody s PREdistribuce, a.s.

4/5.9 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č.994, 996, 1184 a 993/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem přeložky podzemního kabelového vedení elektrické energie, která bude součástí stavby „Praha 5 - Velká Chuchle, Na Hvězdárně, TS, kVN a kNN, číslo stavby: S-132165" se spol.PREdistribuce, a.s. (investor spol.Vily Chuchle a.s.) za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Benešová-příprava smlouvy
Termín: dle dohody s PREdistribuce, a.s.

4/5.10 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy kupní na část pozemku parc.č. 993/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře cca 9 m2 (pod budoucí trafostanicí) se spol.PREdistribuce, a.s. za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Svobodová-příprava smlouvy
Termín: dle dohody s PREdistribuce, a.s.

4/5.11 bere na vědomí
rezignaci člena majetkového výboru p. Chalupeckého
schvaluje
nového člena p. Tomáše Benčata.

4/6 schvaluje
předloženou změnu konceptu, názvu a nadpisu „Diskusního fóra" a předložené znění „Pravidel diskuse". (viz příloha č. 2 usnesení nového ZMČ 4/2010 b. 4/6) pověřuje Mgr. Otu Linharta k dalším krokům uvedeným v bodě 3) předkládaného návrhu, tedy k úpravě Fóra tak, aby bylo profesionálněji navržené a zásadně vstřícnější k běžnému návštěvníkovi a uživateli.
Úkol: Mgr. Linhart
Termín: po jednání se správcem sítě

4/7 schvaluje
Dodatek č. l k „Organizačnímu řádu" ze dne 1.3.2008 s účinností od 20.12.2010.
Úkol: tajemnice
Termín: ihned

4/8.1 schvaluje
Dodatek č. 5 k „Opatření tajemnice č. 22A/2003" k zajištění řádného oběhu účetních dokladů (čl. 3) s účinností od 24.11.2010.
Úkol: tajemnice, Ing. Svobodová
Termín: ihned

4/8.2 schvaluje
Dodatek č. 6 k „Opatření tajemnice č. 22A/2003" k zajištění řádného oběhu účetních dokladů (čl. 2) s účinností od 9.10.2010.
Úkol: tajemnice, Ing. Svobodová
Termín: ihned

4/9.1 nerozhodlo
o pronájmu restaurace „Nad poštou" na další období
schválilo
svolání mimořádného zasedání ZMČ k této otázce na 17.1.2011.
Úkol: starosta-svolání zasedání
Termín: 17.1.2010

4/9.2.1 pověřuje
tajemnici jednáním s Dětským klubem Maata ohledně nabídky na provozování hlídacího centra, příp. soukromé školičky s tím, že bude
ZMČ informovat o jejich požadavcích a představách.
Úkol: tajemnice
Termín: do 31.1.2010

4/9.2.2 pověřuje
tajemnici jednáním s p. Evou Palivcovou ohledně záměru na případné zřízení „Předškolního centra" v naší městské části s tím, že bude
ZMČ informovat o jejich požadavcích a představách.
Úkol: tajemnice
Termín: do 31.1.2010

4/9.3 bere na vědomí
informaci starosty o posunu termínu vyúčtování poskytnutého příspěvku Nadací ČEZ dle smlouvy č. 157/09 do 31.8.2011.

4/9.4 schvaluje
navýšení kapacity školní družiny v ZŠ Charlotty Masarykové od 1.9.2011
ze 60 na 80 dětí a předložení žádosti odboru školství MHMP.
Úkol: tajemnice
Termín: ihned

4/9.5 schvaluje
zrušení zvláštního účtu 107-2000697329/0800 na sociální fond a převod finančních prostředků na běžný účet 2000697329/0800.
Úkol: pokladní
Termín: do 30.12.2010

4/9.6 bere na vědomí
připomínky a podněty Mgr. Dudášové dle bodu 9/6 zápisu
schvaluje
pořizování zvukového záznamu ze zasedání ZMČ.
Úkol: zástupci starosty
Termín: průběžně

4/9.7 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na uvolněný obecní byt o velikosti 29 m2 v ulici U Bažantnice 264/34 ve Velké Chuchli s paní Romanou
Stratilovou na dobu určitou do 31.12.2011.
Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín:ihned

4/9.8.1 schvaluje,
na základě žádosti MŠ, čerpání finančních prostředků z FRIM za účelem oprav školky (hřiště).
Úkol: Ing. Svobodová-dopis MŠ
Termín: ihned

4/9.8.2 schvaluje,
na základě žádosti MŠ, navýšení odpisového plánu z důvodu nutnosti zakoupení nového konvektomatu (a vyřazení původního) a dorovnání
rozdílu ve výši Kč 68632,- navýšením neiv. příspěvku o tuto částku.
Odpisy se mění z původních 175692,- Kč na 244324,- Kč.
Úkol: Ing. Svobodová-dopis MŠ
Termín: ihned

4/9.9 schvaluje
rozpočtové úpravy na prosinec 2010 - 2. část (viz příloha č. 3 usnesení nového ZMČ 4/2010 b. 4/9.9)
Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP
Termín: do 15.1.2011

4/9.10.1 bere na vědomí
zprávu velitele JSDH p. Kokty o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Velké Chuchli za rok 2010.
schvaluje
po prověření možností rozpočtu a v souladu se zřizovací listinou JSDH odměnu pro velitele jednotky p. Jiřího Koktu Kč 5000,-
Úkol: mzdová účetní
Termín: do 31.12.2010

4.9.11 schvaluje
termíny řádných zasedání ZMČ na I. pol. r. 2011:
31.1.2011, 28.2.2011, 28.3.2011, 18.4.2011, 30.5.2011, 27.6.2011
Úkol: starosta-svolání jednání
Termín: dle schválených termínů

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Mgr. Martin Melichar Ing. Jiří Petr
starosta zástupce starosty


Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty