5/2016

Dne 4.8.2016 spol. Transparency International - Česká republika, o.p.s., podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace vztahující se ke sdělení, zda MČ od 1.1.2007 do současnosti uzavřela smlouvu, ve které budoucí stavebník poskytuje finanční plnění MČ a MČ se zavazuje poskytnout budoucímu stavebníkovi součinnost, zda MČ uzavřela od 1.1. 2007 do současnosti plánovací smlouvu dle stavebního zákona a s tím související zaslání kopií smluv (došlo-li k jejich uzavření) a všech správních rozhodnutí vydaných v souvislosti se smlouvami v případě jejich existence.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
MČ od 1.1.2007 do současnosti uzavřela dne 31.5.2013 Smlouvu o spolupráci se společností InterCora spol. s r.o., Lochotínská 1108/18, 301 00  Plzeň a dne 13.8.2014 následnou Kupní smlouvu týkající se převodu pozemků ve vlastnictví MČ.
MČ od 1.1.2007 do současnosti neuzavřela žádnou plánovací smlouvu dle stavebního zákona, v platném znění.
Kopie smluv uvedených v bodě 1 byly předloženy žadateli ve formátu PDF (možnost k nahlédnutí v budově ÚMČ Praha-Velká Chuchle).
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu nazvanou "Obchodní zařízení Strakonická - k.ú. Malá Chuchle a k.ú. Velká Chuchle" vydané ÚMČ Praha 16 - Radotín, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (úsek výstavby) ze dne 30.12.2014, které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 10.2.2015 bylo žadateli předloženo ve formátu PDF
(možnost k nahlédnutí v budově ÚMČ Praha-Velká Chuchle).