5/2019

5/2019

Dne 10.7.2019 paní J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se „poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných k 10.7.2019) uzavřených (upravujících vztahy) mezi městskou částí Praha – Velká Chuchle a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha – Velká Chuchle, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost/formát včetně všech případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů a jaký byl skutečný příjem MČ z jednotlivých výše uvedených smluv, a to jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018“.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

Městská část Praha – Velká Chuchle měla uzavřenu pouze jednu smlouvu, a to o pronájmu pozemku, na němž je umístěn 1 ks oboustranné osvětlené stavby pro reklamu sestávající ze dvou reklamních panelů o vnitřních rozměrech výlepové plochy 9,6 x 3,6 m (ul. Strakonická).

Tato smlouva byla z důvodu insolvence společnosti Contur agency s.r.o. a neplacení nájemného ukončena výpovědí ke dni 30.4.2019.

Příjem pro MČ byl v roce 2016 a 2017 ve výši 108.000,- Kč bez DPH a v roce 2018 bylo uhrazeno pouze 1. pololetí ve výši 54.000,- Kč bez DPH. Neuhrazené dlužné nájemné související i s danou výpovědí je řešeno právní cestou.