6/2017

Dne 2.6.2017 společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se "seznamu právnických osob, která splňují podmínky ustanovení §2, odst.1, písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž máte majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž máte samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby."

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
MČ Praha-Velká Chuchle nemá samostatně ani s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast, tzn. že ani nevede žádný seznam právnických osob dle uvedené žádosti.
Pro doplnění je nutné podotknout, že MČ Praha-Velká Chuchle je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, a to Základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, 159 00  Praha 5 - Velká Chuchle a Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00  Praha 5 - Velká Chuchle.