6/2019

Dne 30.7.2019 pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím opětovně požádal o poskytnutí informace, týkající se  problematiky SK Čechoslovan Chuchle.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

a) MČ opakovaně sdělila, že v současné době nemůže sdělit, resp. poskytnout požadované informace a písemnosti týkající se SK Čechoslovan Chuchle, neboť v současnosti běží soudní spory a trestní oznámení a veškerá korespondence a podání, která jsou žadatelem vyžadována, by jejich zveřejněním (tj. předáním žadateli či komukoli jinému) mohla výrazným způsobem oslabit nebo zhoršit vyjednávací pozici MČ v aktuálně probíhajících či budoucích soudních či obdobných sporech. 

b) Co se týká objektu šaten a jeho převedení do správy městské části - MČ podala standardně, tj. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR návrh na místně příslušný katastrální úřad prostřednictvím tiskopisu (s vyplněnými identifikačními údaji městské části) veřejně dostupném na webových stránkách, který byl úřadem akceptován.