6/2021

Dne 8.2.2021 pan Mgr. M.M., advokát požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se následujícího textu,
„v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) uhradila nadepsaná městská část (v období ode dne 1.1.2020 do data doručení této žádosti) vlastníkům pozemků při uplatnění nároku z jejich strany z titulu bezdůvodného obohacení (vzniklého užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň: ZMK - zeleň městská a krajinná), požadovanou částku, aniž by došlo k soudnímu sporu ?; jaká byla průměrná náhrada, kterou nadepsaná městská část uhradila (v korunách českých), vlastníkům pozemků za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň (ZMK - zeleň městská a krajinná), a to za 1 m2 za kalendářní měsíc ?".

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
MČ Praha - Velká Chuchle v období od 1.1.2010 do data doručení Vaší žádosti neuhradila žádnému vlastníkovi pozemku jakoukoliv finanční náhradu z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého případným užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu (ZMK - zeleň městská a krajinná).