7/2022

Dne 16.6.2022 pan V. K. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1. Žádám o sdělení, zda usnesením zastupitelstva MČ Praha-Velká Chuchle č. 6/2022, bod 6/7-7 akceptovaná připomínka č. 2901852 s vypořádáním (projednáním) pořizovatelem, byla či nebyla opětovně podána k pořizovateli nového Územního (Metropolitního) plánu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP. Společně s těmi připomínkami, které zastupitelstvo MČ Praha - Velká Chuchle neakceptovalo a opětovně je u pořizovatele podává k novému projednání.

2. v případě, že připomínka č. 2901852 byla opětovně u pořizovatele podána, sdělit, kdo tak nařídil a rozhodl.

3. o předání kopie písemnosti, ve které MČ Praha - Velká Chuchle opětovně podává k pořizovateli nového Územního (Metropolitního) plánu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP připomínky, jejichž vyřízení zastupitelstvo neakceptovalo.

4. pokud MČ Praha - Velká Chuchle ještě písemnost specifikovanou v bodě 3) neodeslala, žádám o poskytnutí této písemnosti až poté, co tak MČ učiní. Termín pro možnost podání této písemnosti k pořizovateli je Vyhláškou MHMP stanoven do 30.6.2022. Tento termín není v rozporu s lhůtou dané zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k vyřízení této žádosti.

5. v případě, že MČ Praha - Velká Chuchle žádnou písemnost s opětovným podáním připomínek k pořizovateli nového Územního (Metropolitního) plánu, Odboru územního rozvoje MHMP, nepodala a ani nepodá ve Vyhlášce MHMP stanoveném termínu do 30.6.2022, žádám o sdělení této skutečnosti jako informaci podle zák. č. 106/1999 Sb.

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:
MČ Praha - Velká Chuchle nepodala akceptovanou připomínku č. 2901852 opětovně k pořizovateli nového Územního (Metropolitního) plánu, Odboru územního rozvoje MHMP.

K otázce č. 2:
Viz odpověď v bodu 1.

K otázce č. 3:
MČ Praha - Velká Chuchle Vám předává k dispozici souhrn připomínek A. a B. schválených zasedáním ZMČ ve dnech 7.6.2022 a 23.6.2022, které budou zaměstnankyní městské části (na základě plné moci schválené starostou městské části) ve stanoveném termínu identicky vloženy do elektronického systému k připomínkování vytvořeného hlavním městem Praha - odkaz https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/pripominkovani_planu/.

K otázce č. 4:
Viz odpověď v bodu 3.

K otázce č. 5:
Viz odpověď v bodu 3.