8/2019

Dne 15.8.2019 pan Mgr. P.B. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím opětovně požádal o poskytnutí informace, týkající zaslání úplného znění nájemní či podnájemní smlouvy, kterou má MČ uzavřenou k pozemku parc.č. 154 - ostatní plocha a k pozemku parc.č. 152 - ostatní plocha v k.ú. Malá Chuchle.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

MČ má k uvedeným pozemkům uzavřeny dvě nájemní smlouvy, a to:

a) Smlouvu o nájmu a podnájmu č. N 972/2014 ze dne 10.3.2014 uzavřenou se společností FEMAT-užitková litina, spol. s r.o. (v současnosti Litina s.r.o.) včetně dvou dodatků z roku 2016 a 2017,

b) Smlouvu č. N 193/2006 ze dne 1.2.2006 uzavřenou se společností EKO-SUNRISE, s.r.o. (v současnosti PROSTOR a.s.) včetně pěti dodatků z let 2007, 2009, 2013 a 2015.