8/2021

Dne 28.2.2021 pan Mgr. M.M., advokát požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se následujícího textu, „kolik případů eviduje nadepsaná městská část (v období ode dne 1.1.2010 do data doručení této žádosti), kdy s vlastníkem nemovitosti, která je součástí veřejného prostranství ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřela smlouvu na užívání této nemovitosti ?; kolik případů eviduje nadepsaná městská část (v období ode dne 1.1.2020 do data doručení této žádosti), kdy s vlastníkem nemovitosti, která je v územním plánu vymezena jako veřejná zeleň: ZMK - zeleň městská a krajinná, uzavřela smlouvu na užívání této nemovitosti ?; jakou částku průměrně nadepsaná městská část na základě vymezené smlouvy (pokud nějaká byly uzavřena) hradí vlastníkům pozemků za 1 m2 za 1 kalendářní měsíc ?".

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
MČ Praha - Velká Chuchle v období od 1.1.2010 do data doručení Vaší žádosti neuzavřela žádnou smlouvu na užívání nemovitosti (veřejné prostranství, ZMK - zeleň městská a krajinná) a tím také neuhradila žádnému vlastníkovi předmětných nemovitostí jakoukoliv finanční částku.
Pozn.: na městskou část se vztahuje ustanovení § 14b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se městská část neřídí.