9/2019

9/2019

Dne 2.9.2019 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se aktuálních písemných dokumentů ohledně mimoúrovňového křížení, SK Čechoslovanu Chuchle, zápisů z jednání výborů vedených prvním místostarostou panem Melicharem včetně výše vyplacených odměn za vedení těchto výborů a zápisů z jednání MČ a zhotoviteli revitalizace skládky TKO.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1. Veškeré aktuální písemní dokumenty týkající se problematiky mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli jsou zveřejněny na webu MČ v záložce www.chuchle.cz/rozvojchuchle/, tj. levé menu webových stránek. Při projednávání této problematiky byly aktuální informace sděleny ústně vedením městské části na zasedáních místního zastupitelstva, příp. vloženy na elektronické úložiště pro členy ZMČ.

2. MČ projednává problematiku SK Čechoslovan Chuchle pravidelně s právním zástupcem městské části v budově ÚMČ nebo přímo v objektu AK SOLIL, LINKE, RICHTR & SPOL bez písemných zápisů. Při projednávání této problematiky byly aktuální informace sděleny ústně vedením městské části na zasedáních místního zastupitelstva, příp. vloženy na elektronické úložiště pro členy ZMČ, příp. byly zveřejněny v posledním čísle Chuchelského zpravodaje č. 7/8/2019. Dále upozorňujeme na odpovědi uvedené na webové stránce www.chuchle.cz/urad/informacedlezakonač.106/1999Sb./bod10/2019/č. 4/2019 a č. 6/2019/.

3. Zpracované zápisy z jednání výborů vedené prvním místostarostou panem Martinem Melicharem od začátku jeho zvolení jsou uveřejněny na webové stránce www.chuchle.cz/samosprava/zápisyzvýborůZMČ/2018,2019/. Za uplynulé období nebyly vyplaceny za vedení výborů ZMČ žádné odměny, neboť starostce MČ a místostarostům MČ nejsou odměny poskytovány v souladu s usnesením místního zastupitelstva.

4.Při projednávání problematiky revitalizace skládky TKO byly aktuální informace sděleny ústně vedením městské části na zasedáních místního zastupitelstva, příp. všechny zápisy byly vždy vloženy na elektronické úložiště pro členy ZMČ. V současnosti žádné aktuální zápisy nejsou na ÚMČ k dispozici, doporučujeme obrátit se na zhotovitele této zakázky.

Dne 18.9.2019 pan Ing. J.Š. předložil doplnění původní žádosti s konstatováním, že jeho žádost nebyla zodpovězena (dotaz  podával, aby přesně a ne vágně informoval občany o dění v obci) a že „ho nezajímají ústní informace ze zastupitelstva a odkazy na www. chuchle.cz, opětovně požádal o kopie červeně podtržených dotazů ze dne 2.9.2019 (včetně kdo a jak vyklízel budovu Čechoslovanu a jak a kým byla podána žádost o zapsání nezkolaudované budovy do katastru nemovitostí) a jako doplněk požádal o vysvětlení vedení a práce pracovní čety (2.9.), kdy se obrátil mailem zastupitelů na úřad“.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1. K jeho písemnému sdělení, že ho nezajímají ústní informace ze zasedání místního zastupitelstva a odkazy na oficiální webové stránky MČ (www.chuchle.cz), není co dodat.

2. Co se týká problematiky mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli - na posledním zasedání zastupitelstva dne 23.9.2019 byla na toto téma vedena členy zastupitelstva rozprava (viz zápis č. 7/2019 ze dne 23.9.2019 uveřejněný na www.chuchle.cz/samospráva/zápisyzjednáníZMČresp.zvukovézáznamyZMČ) a při této příležitosti bylo opět sděleno, že všechny aktuální písemné dokumenty jsou zveřejněny na webu MČ v záložce www.chuchle.cz/rozvojchuchle/, tj. levé menu webových stránek.

3. Co se týká problematiky SK Čechoslovan Chuchle - opakujeme, že je pravidelně projednávána s právním zástupcem městské části v budově ÚMČ nebo přímo v objektu AK SOLIL, LINKE, RICHTR & SPOL bez písemných zápisů. Při projednávání této problematiky byly aktuální informace sděleny ústně vedením městské části na zasedáních místního zastupitelstva, příp. vloženy na elektronické úložiště pro členy ZMČ, naposledy na zasedání zastupitelstva č. 7/2019 konaného dne 23.9.2019 (viz výše uvedený zápis). Jinak pro doplnění sdělujeme, že v současnosti probíhají soudní řízení či jednání a veškerá korespondence a podání, která jsou Vámi vyžadována, by jejich zveřejněním mohla výrazným způsobem oslabit nebo zhoršit vyjednávací pozici MČ v aktuálně probíhajících či budoucích soudních či obdobných sporech s uvedeným spolkem (viz odpovědi na webové stránce www.chuchle.cz/urad/informacedle zákonač.106/1999Sb./bod10/2019/č.4/2019ač.6/2019). Co se týká doplnění o stav s vyklizením budovy a zápisem do katastru nemovitostí – k žádnému vyklizení budovy ze strany MČ nedošlo a žádost o zapsání „nezkolaudované“ budovy byla podána MČ v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

4. Opětovně sdělujeme, že zpracované zápisy z jednání výborů vedené prvním místostarostou panem Martinem Melicharem od začátku jeho zvolení jsou uveřejněny na webové stránce www.chuchle.cz/samosprava/zápisyzvýborůZMČ/2018,2019/.

5. Opětovně sdělujeme, že při projednávání problematiky revitalizace skládky TKO byly aktuální informace sděleny ústně vedením městské části na zasedáních místního zastupitelstva a všechny písemné zápisy byly vždy vloženy na elektronické úložiště pro členy ZMČ. V současnosti žádné aktuální zápisy nejsou na ÚMČ k dispozici, doporučujeme obrátit se na zhotovitele této zakázky.

6. Zaměstnanci městské části z tzv. pracovní čety jsou v rámci organizační struktury ÚMČ zařazeni do odboru místního hospodářství s přímou podřízeností tajemníkovi ÚMČ a dále starostce MČ resp. prvnímu místostarostovi MČ jako statutárnímu orgánu, resp. zástupci statutárního orgánu zejména z pohledu výkonu samosprávných činností. Dne 2.9.2019 (jak bylo sděleno na zasedání zastupitelstva dne 23.9.2019 v bodu „různé“ – viz již výše uvedený zápis) pomáhali pracovníci čety s odklizením prořezaných thují ze soukromé nemovitosti v ulici Mezichuchelská zde bydlící 94-leté občance (práci nařídil první místostarosta MČ v rámci svých kompetencí a jednalo se o bezprostřední a bezplatnou výpomoc).