9/2022

Dne 19.9.2022 pan Mgr. L. S., advokát požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o zpřístupnění nabídky učiněné ze strany SK Čechoslovan Chuchle, z.s., IČO: 00553361, se sídlem Strakonická 418, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, a to ve věci nabídky na koupi budovy č.p. 418, k.ú. Velká Chuchle, která se nachází na pozemku parc.č. 871/4, k.ú. Velká Chuchle (v podepsané formě, resp. pokud byla nabídka učiněna formou elektronické komunikace, tak včetně doručenky z datové schránky).

Informace mu byly poskytnuty:

Zasíláme Vám elektronické dokumenty obdržené a zaevidované v E-spisu městské části týkající se předmětné nabídky prodeje stavby č.p. 418 na pozemku parc.č. 871/4 v k.ú. Velká Chuchle, obec Praha, které byly městské části postoupeny Odborem hospodaření s majetkem, oddělením právních činností MHMP ze dne 16.2.2022 (č.j. MHMP 293348/2022) obsahující předmětnou nabídku na koupi na základě předkupního práva, prohlášení k předkupnímu právu a kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem datované dnem 3. února 2022 s doložkami konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě datované dnem 11.2.2022.

V této souvislosti Vás odkazujeme na Zápisy ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle č. 3/2022 konaného dne 1.3.2022 a č. 4/2022 konaného dne 5.4.2022, a to na body 3, resp. 4 týkající se majetkových záležitostí zveřejněných na webových stránkách městské části, na nichž byla předmětná problematika projednávána www.chuchle.cz/samospráva/zápisyzjednáníZMČ/2022/.

K tomu Vám poskytujeme písemnosti zpracované MČ Praha - Velká Chuchle (č.j. 523/2022 ze dne 16.3.2022) a výše uvedeným odborem MHMP (č.j. MHMP 482844/2022 ze dne 18.3.2022).