Co nového v Malé Chuchli

Na konci minulého roku byly zahájeny práce na terénních úpravách a dorovnání části pozemku p.č. 82/1 o rozloze cca 240 m2 v Malé Chuchli. Zemními pracemi dotčená část pozemku byla dlouhodobě zanedbaná, zarostlá náletovými dřevinami a nacházely se zde vyžilé a zdevastované objekty oplocení, skleníku, dřevěného altánku a jakého si sklípku zaplněné různorodým odpadem. V minulých letech byl tento prostor pro svou zarostlost (ilustrační foto) také někdy využíván bezdomovci, mimo to zde byly Městskou policií nalezeny injekční stříkačky drogově závislých osob. Prováděná úprava plochy přímo navazuje na již dříve vybudované dětské hřiště na tomto pozemku a účelem prací je nejen zvýšení bezpečnosti zde hrajících si dětí, ale také rozšíření odpočinkové zóny pro občany a výletní cyklisty. Vlastní práce byly rozděleny do dvou etap. V první etapě bude dorovnán výškově nerovný terén ( plus/mínus 1 metr ) výkopkem dovezené horniny a následně provedena rekultivace povrchu vrácením shrnuté vrstvy povrchové zeminy příp. zavezením další a to do výšky min. 20 cm. V jarním období pak ve druhé etapě dojde k osazení izolační zeleně předepsané územním plánem do dodatečně vyhloubených jam na rostlý terén, zatravnění celé plochy a osazení odpočinkových laviček. Závěrem musím poznamenat, že myšlenka o potřebě provedení předmětných terénních úprav není nová, byla snaha jí řešit již bývalým starostou Mgr. Melicharem, avšak tehdy nebyla dotažena do konce.

Ing. Petr Schůrek, Pavla Machánková
Odbor stavební a životního prostředí

foto - stav pozemku před zahájením terénních prací