Dopis zastupitele

22.12.2018

Na úřad byl doručen dopis bývalého starosty pana Stanislava Fresla s žádostí o zveřejnění. Dopis zveřejňujeme a vzhledem ke skutečnostem, které v něm uvádí, je nutné na ně zareagovat.
Je s podivem, že bývalý starosta nezná, za tak letitou praxi, postup schvalování rozpočtu MHMP.
Městská část musí každý rok předkládat požadavky na provoz úřadu a výhled požadovaných dotací na konkrétní projekty.Výhled pan Fresl opravdu na přelomu června a července udělal (v dopise pana Fresla uveden pod bodem 2.). Popsal situaci okolo poskytnutí účelové dotace, kolik je čerpáno a kolik MČ potřebuje. Avšak na tento výhled, který zasílájí všechny městské části v Praze, měla nejpozději v září 2018 navazovat samostatná žádost o účelovou dotaci na dofinancování stavby a rekonstrukce ZŠ. To však neudělal, což jsme si osobně s panem Melicharem ověřili při jednáních na magistrátu.
Poté, co jsme byli zvoleni, jsem jako nová starostka, po zjištění této situace, samozřejmě žádost o účelovou dotaci na dostavbu školy na MHMP poslala a touto žádostí se bude MHMP zabývat. Ohledně školy, jak mylně uvádí nejen pan Fresl, ale i další osoby, dosud nic schváleno nebylo. Doufejme že bude, avšak to až na základě námi zaslané žádosti.
Ano, magistrát 13.12.2018 schválil rozpočet pro naší MČ, ale to jsou peníze jen na provoz a fungování úřadu, nikoli na dostavbu školy, jak opět mylně v dopise uvádí pan Fresl. MHMP dále 13.12.2018 schválil výši rozpočtové rezervy pro všechny MČ v Praze, kterou bude teprve v měsících lednu až březnu rozdělovat.
Je škoda, že pan Fresl se jakožto zastupitel na poslední dvě jednání zastupitelstva nedostavil, aby svůj názor sdělil i všem zastupitelům a přítomným občanům a pouze si s námi dopisuje. Možná zavádí nový korespondenční systém, kdy si zastupitelé budou se starostkou dopisovat. Uvidíme. Nebo nám to vysvětlí na dalším jednání zastupitelstva osobně?
Lenka Felix a Robert Mařík

dopis