JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA Městské části Praha – Velká Chuchle

Jednací řád výborů
zřízených zastupitelstvem Městské části Praha – Velká Chuchle.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Velká Chuchle (dále jen ZMČ) se usneslo dne 4. 3. 2024 na tomto Jednacím řádu zřízených výborů:

Článek I Úvodní ustanovení
1. Tento Jednací řád upravuje postavení, úkoly, oprávnění a povinnosti všech výborů zřízených ZMČ (dále jen „výbor“).

Článek II Postavení a úkoly výboru
1. Postavení výboru:
a. Výbor je poradním orgánem ZMČ a připravuje stanoviska a doporučení k podstatným otázkám, které ZMČ řeší.
b. Výbor zřizuje ZMČ a jmenuje jeho předsedu z řad zastupitelů. Návrh na členy výboru podává jeho předseda a schvaluje je ZMČ.
c. Pokud je určen tajemník výboru, stává se jím zaměstnanec Úřadu Městské části Praha – Velká Chuchle (dále jen „ÚMČ“) určený jejím tajemníkem.
d. Ze své činnosti se výbor zodpovídá ZMČ.
e. Výbor nemá samostatnou rozhodovací pravomoc.
f. Výbor nemůže ukládat úkoly zaměstnancům ÚMČ, ani pracovníkům organizací zřízených MČ, ani starostovi a místostarostům.
2. Konkrétní kompetence a úkoly jednotlivých výborů určí ZMČ svým samostatným usnesením.

Článek III Působnost výboru
1. Působnost výboru se vztahuje na celé katastrální území Městské části Praha – Velká Chuchle.

Článek IV Práva a povinnosti členů výboru
1. Členové výboru mohou provádět činnost pouze na základě pověření starosty nebo předsedy výboru. Při provádění své činnosti jsou členové výboru oprávněni požadovat, aby jim byly poskytnuty požadované informace a podklady, potřebné k úspěšnému výkonu jejich činnosti. Všechny zúčastněné strany jsou povinny jim informace bez prodlení poskytnout, pokud jim v tom nebrání jiné právní předpisy. 2. Členové výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost s ohledem na povinnosti vyplývající platné právní úpravy na ochranu osobních údajů. Povinnosti mlčenlivosti je může zbavit pouze ZMČ svým usnesením.
3. Výbor může předkládat ZMČ návrhy a podněty z vlastní iniciativy.

Článek V Vnitřní organizace výboru
1. Výbor musí mít při svém zřízení lichý počet členů. U Výboru finančního a kontrolního je minimální počet členů pět, u ostatních tři. Poklesne-li počet členů výboru na sudé číslo nebo pod jeho minimální počet, je předseda povinen zajistit v nejbližší možné době jeho doplnění v souladu s tímto bodem.
2. Předseda výboru, případně jím pověřený člen výboru, řídí a organizuje práci výboru, svolává schůze a řídí jejich program.
3. Členové výboru jsou jako jednotlivci nebo jako členové skupin pověřováni výborem konkrétními úkoly.

Článek VI Jednání výboru
1. Jednání Výboru svolává jeho předseda a konají se dle potřeby. Termín jednání výboru musí předseda výboru oznámit jeho členům, členům ZMČ, tajemníkovi výboru a tajemníkovi ÚMČ minimálně 3 pracovní dny před jeho konáním.
2. Jednání výboru je neveřejné, jeho jednání se po ohlášení předsedovi nebo tajemníkovi výboru může zúčastnit jako host libovolný člen ZMČ, příp. občan Městské části nebo zástupce společnosti ke konkrétnímu bodu programu, a to se souhlasem předsedy výboru.
3. Výbor je schopen jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
4. Výbor schvaluje svá usnesení nadpoloviční většinou svých členů.
5. Starosta, místostarostové, členové ZMČ, tajemník výboru nebo jakýkoliv člen tohoto výboru jsou oprávněni předložit k projednání záležitosti, které spadají do kompetencí výboru. Předseda výboru navrhuje způsob projednání jednotlivých bodů.
6. Jednání a program řídí předseda výboru, v době jeho nepřítomnosti jiný pověřený člen výboru (dále jen předsedající).
7. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.
8. Zápis z jednání výboru vyhotovuje jeho tajemník, předseda, případně jiný člen pověřený předsedou a podepisuje jej předsedající jednání výboru. Podepsaný zápis pošle předsedající jednání výboru elektronicky tajemníkovi výboru, na podatelnu ÚMČ a jeho členům na vědomí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne konání výboru. Člen výboru má možnost vznést námitku proti zápisu z jednání a hlasování výboru u tajemníka ÚMČ nebo na zasedání ZMČ.
9. Zápisy z jednání výborů ZMČ se zveřejní na webových stránkách MČ v takovém rozsahu, který nepoškodí zájmy MČ a jsou v souladu s platnou právní úpravou na ochranu osobních údajů, a to do 2 pracovních dnů ode dne přijetí podepsaného zápisu podatelnou ÚMČ. 10. Originály zápisů z jednání výborů jsou uloženy u tajemníka úřadu MČ.

Článek VII Jednání výboru formou videokonference
1. Za účast na jednání výboru je v odůvodněných případech považována i účast prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference).
2. O účasti na jednání výboru formou videokonference musí člen výboru informovat předsedajícího v dostatečném předstihu tak, aby mohla být videokonference zajištěna po technické stránce (minimálně 1 pracovní den před jednáním výboru).
3. Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku a musí být zajištěna možnost interakce mezi všemi členy výboru, kteří se účastní jednání výboru.
4. Videokonference bude umožněna pouze v případě, kdy je technicky realizovatelná.
5. Na členy výboru účastnící se zasedání výboru distančně se tento jednací řád vztahuje tam, kde to povaha věci umožňuje.

Článek VIII Závěrečné ustanovení
1. Znění tohoto Jednacího řádu výborů ZMČ nabývá účinnosti dnem 4. 3. 2024, a to schválením ZMČ.
2. Předchozí jednací řád výborů ZMČ ze dne 7.11.2022 pozbývá platnosti.
3. Jakékoli změny či doplňky tohoto Jednacího řádu musí být schváleny ZMČ.

V Praze dne: 4. 3. 2024

Typ Název souboru Velikost
Ikona Jednací řád výborů ZMČ platný od 4.3.2024.pdf 173.74 kB