Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle
ZMČ Praha – Velká Chuchle (dále jen „MČ) schvaluje tato pravidla a způsob poskytování dotací soukromým subjektům z rozpočtu MČ se záměrem podpořit zvyšování kvality soukromého i společenského života občanů Malé i Velké Chuchle.

Oblasti podpory

• volnočasové aktivity (především podpora činnosti subjektů poskytujících sociální zázemí a služby v klubovém nebo pobytovém zařízení, podpora aktivit týkajících se protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů)

kultura (především podpora činnosti subjektů uskutečňujících projekty typu soutěží, festivalů, poutí, plesů a tradic, podpora při zřizování klubů a akcí pro obyvatele MČ, podpora akcí s kulturním a ekologickým zaměřením, podpora rozvoje spolkové činnosti v MČ jako jsou ochotnická divadelní představení, koncerty, umělecké přehlídky, pořádání společenských akcí, podpora aktivit zaměřených na integraci zdravotně postižených osob)

 • sport (především podpora pravidelné činnosti sportovních organizací působících v MČ a podpora jednorázových i dlouhodobých akcí pořádaných v rámci MČ - např. soutěže, závody, propagace aktivní sportovní činnosti apod.)

 • životní prostředí (především aktivity se zaměřením na zlepšení životního prostředí na území MČ, jeho rozvoj a uchování pro příští generace, ochrana zvířat a jejich zdraví)

• historické dědictví (především aktivity na obnovu a údržbu památek a jiných historických hodnot majících vztah k území nebo minulým či současným obyvatelům MČ)

Žadatel o dotaci

• žádat o dotaci může jakákoliv právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná

 • žadatelem nemůže být subjekt, který v minulosti nepředložil vyúčtování dotace dříve poskytnuté MČ, případně který má ke dni podání žádosti nebo jejímu schvalování dluhy vůči MČ nebo organizacím zřízeným MČ

Postup podání a zpracování žádosti o dotaci

• žádost o dotaci lze předložit volnou formou písemně nejlépe k 1. březnu daného roku na podatelnu, do datové schránky nebo na e-mailem na adresu info@chuchle.cz.

• žádost o dotaci musí obsahovat tyto zákonné požadavky:
identifikaci subjektu, který o dotaci žádá, tj. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

◦ požadovanou výši dotace
◦ účel (popis aktivity, která má být dotací finančně podpořena)
◦ dobu, v níž má být dosaženo účelu (období čerpání dotace)
◦ odůvodnění žádosti
◦ je-li žadatel právnickou osobou,

1. identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda jednají na základě udělené plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů (v případě zapsaných spolků, zájmových sdružení, nadací, obecně prospěšných společnosti postačí výpis částečný)
3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu
◦ seznam případných příloh žádosti,
den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Žadatel v žádosti dále uvede:

◦ popis cílové skupiny, přínosu a konečného efektu
◦ předpokládaný druh nákladů, které budou dotací částečně nebo plně pokryty
◦ celkový rozpočet aktivity (vč. části financované z vlastních prostředků a z prostředků jiných subjektů)
◦ doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který má být dotace uhrazena

• lze žádat o dotaci na aktivity, které proběhly nebo proběhnou v kalendářním roce, ve kterém se žádost předkládá. U dlouhodobých aktivit (např. podpora činnosti) lze žádat o podporu na činnost v kalendářním roce, ve kterém je žádost podána. Vyúčtování se předkládá nejpozději do 31. ledna následujícího roku, neurčí-li veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace jiný termín

• jedním subjektem nelze žádat o dotaci na stejnou nebo podobnou aktivitu dříve, než je předloženo vyúčtování za předchozí poskytnutou dotaci

• žádosti eviduje tajemník finančního výboru. Tento výbor kontroluje formální splnění pravidel pro poskytování dotací, předkládá jednotlivé žádosti starostovi resp. zastupitelstvu v souladu se zákonem o HMP včetně svého doporučení hodnotícím žádost podle níže uvedených kritérií

• o přidělení dotace a její výši rozhoduje starosta, resp. zastupitelstvo svobodně a s ohledem na možnosti rozpočtu MČ. Nárok na dotaci není nárokovatelný, nejedná se ani o správní řízení, a tudíž proti rozhodnutí o (ne)přidělení dotace není odvolání

• po rozhodnutí starosty, resp. zastupitelstva o poskytnutí dotace bude s žadatelem sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Kritéria pro hodnocení dotací

• přehlednost zpracování žádosti, přiměřenost rozpočtu, míra spolufinancování

• počet obyvatel městské části Praha – Velká Chuchle čerpajících pozitivní přínosy aktivity, jež má být finančně podpořena; poměr k celkovému počtu osob čerpající přínosy z podpořené aktivity

• kvalita předchozí spolupráce s MČ

• informovanost o službě (její propagace a způsob komunikace ke klientům)