VÝZVA
Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2, IČ: 00231185

v y z ý v á

zájemce k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD Praha-Beroun v Praze 5 – Velké Chuchli

Zadání studie je specifikováno v technických podkladech k  výběrovému řízení č.2/2013, které tvoří přílohu číslo 2.1. výzvy. Na adrese U Skály 262/2, Praha 5, Velká Chuchle, stavební odbor ÚMČ ( kontakt tel 257 940 325 nebo mobil. 602 191 597 Ing. Petr Schůrek) bude na vyžádání v úředních dnech Pondělí, Středa a čtvrtek vždy od 8:00 do 11:30 hodin zájemcům předána v  tištěné podobě situace původního neprojednaného řešení MÚK (z projektu akce „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli“), případně Vám bude odpovězeno na další dotazy;

Uzávěrka výběrového řízení pro podání závazných návrhů je stanovena

na  pátek 28. června 2013 v 10:00 hodin.

Závazné dokumenty

1. Řád výběrového řízení č. 2/2013

2. Přílohy:

2.1. Technické podklady

2.2. formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení“,

2.3. formulář „Návrh na uzavření smlouvy o dílo“

Dne: 11.6. 2013 Mgr. Martin Melichar
starosta

Řád výběrového řízení č.2/2013

Řád výběrového řízení (dále jen Řád) upravuje postupy související s výzvou MČ Velká Chuchle (dále jen vyzývatel) se sídlem U Skály 262/2, Praha 5 – Velká Chuchle k podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD Praha-Beroun v Praze 5 – Velké Chuchli a s  vyhodnocením obdržených návrhů podle závazných kritérií stanovených v tomto Řádu.

1. Výzva k  podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo byla veřejně oznámena prostřednictvím internetu na stránce http : // www.chuchle.cz /. dne 11.6. 2013.

2. Vyzývatel má právo tuto výzvu odvolat před přijetím jakéhokoliv návrhu. Odvolání výzvy je vyzývatel povinen zveřejnit stejným způsobem jako tuto výzvu.

3. Zadání studie pro vypracování nabídky je specifikováno v technických podkladech (Příloha 2.1.) zpracovaných Ing. Danielem Kozickým, předsedou výboru dopravy a bezpečnosti MČ velká Chuchle.

4. Nabídka musí obsahovat:

a) Vyplněný formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení“ (Příloha 2.2), v němž zájemce uvede následující:

- identifikaci zájemce a svým podpisem stvrzený souhlas se závaznými pravidly  Řádu výběrového řízení

b) Vyplněný formulář „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo“ (Příloha 2.3.), v němž zájemce uvede následující:

- cenu bez DPH, cenu s DPH a termín plnění

- identifikaci zájemce – u právnické osoby: firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku), sídlo, IČ, DIČ; u fyzické osoby – podnikatele: jméno a příjmení, firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku) event. obchodní jméno, pod kterým podniká, adresu bydliště a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště, IČ, (právnické i fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku přiloží 1x originál výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců od stanoveného data uzávěrky výběrového řízení ! jako přílohy. )

5. Kritéria a pořadí pro vyhodnocení nabídek jsou následující :

a) cena díla – váha 80%

b) doba plnění. Nejzažší termín pro ukončení a odevzdání zakázky je 30.září 2013 – váha 20%

6. Nabídky v zalepené obálce s viditelným označením STUDIE MIMOÚROVŇOVÉHO KŘÍŽENÍ budou doručeny poštou nebo osobně na adresu sídla ÚMČ Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 nejpozději do stanoveného termínu uzávěrky výběrového řízení tj. do pátku 28. června 2013 do 10:00 hodin, poté budou komisionelně bez prodlení otevřeny a vyhodnoceny.

7. Z účasti ve výběrovém řízení budou vyloučeni ti zájemci u jejichž Nabídky

- chybí konkrétní údaje k jednotlivým kritériím

- chybí některá z listin, která měla být v souladu s čl. 3 Řádu v Nabídce obsažena;

- chybí podpis oprávněné osoby, popř. není přiložena požadovaná plná moc či pověření;

- obálka nebyla zalepená anebo viditelně označená požadovaným nápisem;

8. Vyzývatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé návrhy, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je vyzývatel povinen o svém rozhodnutí neprodleně informovat všechny zúčastněné zájemce.

9. Na základě vyhodnocení učiněných návrhů bude za přítomnosti ustanovené tříčlenné komise složené ze zaměstnanců ÚMČ a zastupitelů MČ určen vítěz a pořadí příslušných návrhů. O vyhodnocení došlých návrhů bude vyzývatelem sepsán protokol, který ověří další jmenovaná osoba z řad zaměstnanců ÚMČ. Protokol bude společně s došlými návrhy uložen u vyzývatele a zúčastněným zájemcům bude umožněno do něj nahlédnout. Všichni zájemci budou písemně informováni o výsledcích výběrového řízení do 7 dnů ode dne uzávěrky výběrového řízení dopisem doručeným na adresu uvedenou v nabídce.

10. Smlouva o dílo vypracovaná vítězem výběrového řízení neprodleně po informaci o jeho vítězství ve výběrovém řízení bude po připomínkování vyzývatele oboustranně podepsána nejpozději do 7 dnů po schválení zastupitelstvem MČ Velká Chuchle

11. Pro případ, že z důvodu na straně vítěze nedojde k uzavření smlouvy o dílo ve stanoveném termínu (viz bod 9), jeho vítězství ve výběrovém řízení se ruší. Vyzývatel má v takovém případě právo potvrdit vítězství pro další vyhodnocený návrh, který skončil na druhém místě. Lhůty stanovené v čl. 8 a 9 Řádu platí ve stejném rozsahu.

V Praze 11.6.2013 Mgr. Martin Melichar
starosta

Příloha č. 2.1 - Technické podklady

ZADÁNÍ STUDIE

I. Cíle studie:

a) zjištění technické a prostorové proveditelnosti mimoúrovňového křížení Starochuchelské ulice a železniční trati ČD, předpoklad 3 varianty

b) vypracování cenového propočtu pro 3 varianty

c) studie bude sloužit jako podklad pro jednání s občany o přijatelnosti jednotlivých variant

d) po projednání s občany bude studie využita jako podklad pro jednání s Magistrátem o možnosti vyčlenění finančních prostředků na vybranou variantu a o případném zahájení projektové přípravy vybrané varianty

II. Zadání studie:

a) Posouzení bude provedeno pro tři varianty, 2 varianty trasy podjezdu, 1 varianta nadjezdu

b) Obecné zásady řešení - u všech variant jsou prioritní:

- estetické hledisko - minimalizace zásahu do vzhledu a charakteru městské části

- majetkoprávní vztahy – minimalizace zásahů do soukromých pozemků

- finanční hledisko – minimalizace nákladů

- bezpečnostní hledisko – přizpůsobení návrhu zóně 30 km/h, která je plánována v celé

lokalitě Velké Chuchle

- dopravní hledisko – návrhové parametry vozovky musí umožnit průjezd autobusu

c) Oblouky navrhovat o minimálních poloměrech pro průjezd autobusu s ohledem na to, že na okolních komunikacích v MČ (včetně prověřovaného MÚK) by měla být zřízena zóna 30 km/h.

d) Nové trasování bude modifikací původní neprojednané varianty - napojení všech tří variant bude ve Starochuchelské ulici, odbočení směrem na sever do ulice Nad drahou bude provedeno obloukem o minimálním poloměru umístěným co nejblíže stávajícího přejezdu. Křížení nad potokem Vrutice v blízkosti trati ČD. Dále trasa ulicí Nad drahou, křížení s tratí a napojení do Mezichuchelské ulice, pro varianty v různých napojovacích bodech.

e) Návrhy budou prostorově koordinovány s připravovanou investicí SŽDC – „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

III. Rozsah prováděných prací:

Studie bude provedena pro tři varianty, předpoklad 2 varianty podjezdu a jedna varianta nadjezdu v rozsahu:.

a) zajištění podkladů o polohopisu a výškopisu zájmového území (mapové podklady, v případě potřeby doměření potřebných údajů geodetem v rozsahu nutném pro vypracování studie)

b) zjištění průběhu stávajících podzemních sítí u jejich správců

c) zjištění inženýrskogeologických a hydrogeologických podkladů z archivních podkladů (Geofond, mapové podklady) v rozsahu potřebném pro vypracování propočtu zejména variant podjezdu

d) návrh trasování a nivelety křížení ve třech variantách – 2 x podjezd, 1 x nadjezd

e) zjištění rozsahu potřebných přeložek stávajících sítí

f) vypracování seznamu dotčených pozemků s uvedením jejich vlastníků a adres

g) vypracování výstupu studie v rozsahu minimálně:

- technická zpráva s uvedením zejména technického popisu návrhů, popisem rozsahu přeložek, seznamu dotčených pozemků, doporučení varianty k realizaci

- přehledná situace 1:5000 nebo 1:2000 s vyznačením tří variant návrhu, vazeb na okolí, návrhem dopravního režimu v okolí MÚK

- situace MÚK v měřítku 1:1000 nebo 1:500 minimálně s vyznačením trasy návrhu, hranic pozemků, polohopisu území v potřebném rozsahu, přeložek stávajících sítí, hranic ochranných pásem, pro každou variantu samostatná situace

- podélné profily MÚK, pro každou variantu samostatně

- vizualizace (zákres do fotografií) v minimálním rozsahu – u variant podjezdu vjezdy do podjezdu, u varianty nadjezdu pohled od Mezichuchelské a od Dostihové ulice

- propočet nákladů pro tři varianty

h) projednání konceptu studie s objednatelem na výrobním výboru

i) zapracování připomínek objednatele do studie

j) dvě prezentace studie – jedna pro zastupitele na jednání ZMČ, jedna veřejná pro občany Velké Chuchle

k) zapracování připomínek z prezentací studie do čistopisu v rozsahu dle dohody

l) vydání čistopisu studie – 6 x v tištěné podobě, 1 x digitálně na CD v souborech v editovatelném formátu a ve formátu *.pdf

IV. Podklady, které budou předány objednatelem:

Objednatel předá zhotoviteli následující podklady:

a) situaci původního neprojednaného řešení MÚK v tištěné podobě (z projektu akce „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli“)

v Praze, dne 11.6.2013
vypracoval : Ing. Kozický, předseda výboru dopravy a bezpečnosti

 

 Příloha č. 2.2

Souhlas s Řádem výběrového řízení č. 2/2013

Já, níže podepsaný účastník výběrového řízení

(vyplní pouze právnická osoba)

Firma:

Zastoupená:

Sídlo (včetně PSČ) :

IČ:

DIČ:

(vyplní pouze fyzická osoba - podnikatel)

Jméno a příjmení:

Firma / obchodní jméno:

Adresa bydliště (včetně PSČ):

Adresa místa podnikání (včetně PSČ):

IČ:

DIČ:

podpisem této listiny závazně p r o h l a š u j i,

- že jsem se důkladně seznámil s Řádem výběrového řízení č. 2/2013, který upravuje postupy související s výzvou MČ Velká Chuchle se sídlem U Skály 262/2 Praha 5-Velká Chuchle na podání návrhů k uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD Praha-Beroun v Praze 5 – Velké Chuchli a bez výhrad souhlasím s jeho zněním;

- že jsem / nejsem plátcem daně z přidané hodnoty (nehodící se škrtněte)

V , dne 2013


………………………………….

(podpis/ podpis způsobem dle výpisu z OR)

 

Příloha č. 2.3

Návrh na uzavření smlouvy o dílo

Já, níže podepsaný účastník výběrového řízení

(vyplní pouze právnická osoba)

Firma:

Zastoupená:

Sídlo (včetně PSČ) :

IČ:

DIČ:

(vyplní pouze fyzická osoba - podnikatel)

Jméno a příjmení:

Firma / obchodní jméno:

Adresa bydliště (včetně PSČ):

Adresa místa podnikání (včetně PSČ):

IČ:

DIČ:

vyjadřuji podpisem této listiny svou vůli uzavřít Smlouvu o dílo na na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD Praha-Beroun v Praze 5 – Velké Chuchli a to :

1) za cenu ………………………Kč ( cena je uvedena bez DPH ).

2) za cenu…………………………Kč ( cena je uveden s DPH ).

2) v termínu …………………………….( uvést reálný termín možného zahájení a ukončení )

Tímto svým návrhem jsem vázán po dobu 60-ti (slovy: šedesáti) dní ode dne uzávěrky výběrového řízení.

V , dne 2013


………………………………….

(podpis/ podpis způsobem dle výpisu z OR)

Typ Název souboru Velikost
Ikona Výzva č. 2_2013.doc 86.5 kB
Výzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČDVýzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. StarochuchelskáVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8,Výzva k podání návrhu na uzavření Podlimitní veřejné zakázky na provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty MasarykovéVýzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.Výzva na podání návrhu na zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388“ v rámci dotace „zelená úsporámVýzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý vrch ve Velké ChuchliVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“Výzva ke zpracování cenové nabídky na výměnu povrchu hřiště u ZŠVýzva ke zpracování cenové nabídky na provedení odstranění povodňových škod - úprava 1. NP pěti bytových domů "Radotínská" ve Velké ChuchliVýzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity MŠ Velká Chuchle"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Zhotovitel Projektové dokumentace na dostavbu školy"