VÝZVA

starosta městské části Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2, IČ: 00231185

v y z ý v á

zájemce k předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace (DÚR a DSP s následným obstaráním ÚR a SP) na stavbu prodloužení chodníku ze zámkové dlažby při ulici Starochuchelská na parc. č. 1157 v  k.ú. Velká Chuchle, včetně zpracování projektu opěrné zdi před bytovým domem č.p. 14.

Specifikace záměru:

Stavba prodloužení chodníku je plánována na jižní straně ulice Starochuchelská v těsné blízkosti železničního přejezdu ve Velké Chuchli. Jeho parametry musí navazovat na projekt akce ,,Optimalizace železniční trati Praha – Beroun“, která je nyní ve fázi projednávání ÚR (viz příloha). Součástí zpracování musí být i projekt nové opěrné zdi u přilehlé nemovitosti č.p. 14 nebo opěrné zdi, která stávající kamennou zeď podepře a zajistí. Od vlastníků je příslib, že vstup přes schodiště na přilehlou nemovitost bude zrušen a bude ponechán pouze jediný přístup, a to v místě vjezdu pro motorová vozidla. Před započetím prací bude k dispozici výškopis a polohopis.

Členění cenové nabídky projektových prací:

- bod 1/ CN Fáze 1 na Návrh a DUR včetně obstarání vyjádření dotčených orgánů, institucí a správců sítí. Uvedou se obě ceny bez DPH a s DPH.

- bod 2/ CN Fáze 2 na Projekt ke stavebnímu řízení DSP včetně obstarání vyjádření dotčených orgánů, institucí a správců sítí. Uvedou se obě ceny bez DPH a s DPH.

- bod 3/ Dokladová část zájemce předloží kvalifikační předpoklady – autorizace, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list., doklad o pojištění odpovědnosti

- bod 4/ Zájemce předloží návrh ,,Smlouvy o dílo,, ve smyslu cenové nabídky.

Čas plnění projektových a inženýrských prací:

květen – září 2013 plnění bodu 1

říjen – prosinec 2013 plnění bodu 2

Výběr zhotovitele:

Po obdržení cenových nabídek bude vybrán ten zhotovitel, který při splnění kvalifikačních předpokladů (viz bod 3) a potvrzení časového horizontu předloží na výše uvedené práce nejnižší cenovou nabídku. Objednatel si vymiňuje právo na objednání jednotlivých Fází 1 a 2. Zpracované nabídky zašlete nebo předložte v zalepené obálce nadepsané ,,Nabídka PD na chodník a opěrnou zeď Starochuchelská – neotevírat!“ na adresu vyzyvatele.

Objednatel si vymiňuje právo i akci vůbec nerealizovat.

Uzávěrka pro odevzdání závazných cenových nabídek je stanovena nejpozději do pátku dne 22. dubna 2013, 12.00 hod.

Přílohy: výřez ortofotomapy, výřez ze systému – MISYS, situace zpracovaná SUDOP pro akci “Optimalizace železniční trati Praha – Beroun“, fotografie místa zhotovení.


Mgr. Martin Melichar
starosta MČ Praha – Velká Chuchle

Typ Název souboru Velikost
Ikona Misys z 18.3.2013.pdf 10.34 kB
Ikona Přejezd Chuchle.pdf 295.64 kB
Ikona Situace SŽDC.pdf 2876.71 kB
Výzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČDVýzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. StarochuchelskáVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8,Výzva k podání návrhu na uzavření Podlimitní veřejné zakázky na provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty MasarykovéVýzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.Výzva na podání návrhu na zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388“ v rámci dotace „zelená úsporámVýzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý vrch ve Velké ChuchliVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“Výzva ke zpracování cenové nabídky na výměnu povrchu hřiště u ZŠVýzva ke zpracování cenové nabídky na provedení odstranění povodňových škod - úprava 1. NP pěti bytových domů "Radotínská" ve Velké ChuchliVýzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity MŠ Velká Chuchle"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Zhotovitel Projektové dokumentace na dostavbu školy"