Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5,
U Skály 262/2,  IČ: 00231185

v y z ý v á

zájemce k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalého obytného domku a přístavby na pozemku č.kat 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8, Praha 5

Technické podklady a projektová dokumentace k výběrovému řízení č.1/2012 budou zájemcům na vyžádání zaslány v elektronické podobě včetně slepých položkových rozpočtů, případně budou k nahlédnutí v tištěné podobě k dispozici na adrese U Skály 262/2, Velká Chuchle, stavební odbor ( kontakt tel 257 940 325 Ing. Michaela Benešová ) v úředních dnech Pondělí, Středa a čtvrtek vždy od 8:00 do 11:30 hodin;

Uzávěrka výběrového řízení pro podání závazných návrhů je stanovena na  pondělí 8. října 2012 ve 12:00 hodin.

Závazné dokumenty

1. Řád výběrového řízení č. 1/2012

2. Přílohy:

2.1 PD a výkaz výměr – zhotovený Ing.Adolfem Beránkem – Projekční kancelář – Tyršova 5, Praha 2, 120 00 s autorizací ing. Heleny Jirákové ČKAIT 0000719, v digitální podobě,

2.2 formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení“.

Dne: 11.9. 2012                  
Mgr. Martin Melichar - starosta

Řád výběrového řízení č. 1/2012

Řád výběrového řízení č. 1/2012 (dále jen Řád) upravuje postupy související s výzvou MČ Velká Chuchle (dále jen vyzývatel) se sídlem U Skály 262/2, Praha 5 – Velká Chuchle k podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalého obytného domku a přístavby na parc.č. 21, k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8, Praha 5 a s vyhodnocením obdržených návrhů podle kritérií stanovených v tomto Řádu.

1. Výzva k  podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo byla veřejně oznámena prostřednictvím internetu na stránce http : // www.chuchle.cz /. dne 11.9. 2012.

2. Vyzývatel má právo tuto výzvu odvolat před přijetím jakéhokoliv návrhu. Odvolání výzvy je vyzývatel povinen zveřejnit stejným způsobem jako tuto výzvu.

3. Podkladem pro nabídku je PD a výkaz výměr zhotovený Ing. Adolfem Beránkem z Projekční kanceláře Tyršova 5, Praha 2, PSČ 120 00 s autorizací ing. Heleny Jirákové ČKAIT 0000719. Slepé položkové rozpočty tvořící podklady k VŘ jsou zpracovány samostatně pro objekt rodinného domku a objekt přístavby, konečný návrh na uzavření Smlouvy o dílo ( viz 4b ) bude obsahovat souhrnnou cenu sečtenou za oba objekty.

4. Nabídka musí obsahovat:

a) Vyplněný formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení“ (Příloha 2.1), v němž zájemce uvede následující:

- identifikaci zájemce a svým podpisem stvrzený souhlas se závaznými pravidly  Řádu výběrového řízení

b) „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo“ v němž zájemce uvede následující:

- cenu , cenu s DPH, termín plnění, výše pojištění za způsobené škody

- identifikaci zájemce – u právnické osoby: firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku), sídlo, IČ, DIČ; u fyzické osoby – podnikatele: jméno a příjmení, firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku) event. obchodní jméno, pod kterým podniká, adresu bydliště a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště, IČ, (právnické i fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku přiloží 1x originál výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců od stanoveného data uzávěrky výběrového řízení ! jako přílohy. )

c) Písemné prohlášení zájemce o zvoleném způsobu odvážení stavebního materiálu menšími nákladními vozidly typu AVIE, tzn. že nebude a nesmí být používána větší technika.

e) Konkrétní podepsanou nabídku s výkazem výměr dle stanovených kritérií

5. Kritéria a pořadí pro vyhodnocení nabídek jsou následující :

a) cena díla – váha 80%

b)doba plnění zakázky ve dnech. Termín ukončení provedení zakázky je maximálně ve čtvrtek 20. 12. 2012 – váha 20%

6. Nabídky v zalepené obálce s viditelným označením DEMOLICE KAZÍNSKÁ budou doručeny poštou nebo osobně na adresu sídla ÚMČ Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 nejpozději do stanoveného termínu uzávěrky výběrového řízení tj. do pondělí 8. 10. 2012 do 12:00 hodin, kdy budou komisionelně bez prodlení otevřeny.

7. Z účasti ve výběrovém řízení budou vyloučeni ti zájemci u jejichž Nabídky

- chybí konkrétní údaje k jednotlivým kritériím

- chybí některá z listin, která měla být v souladu s čl. 3 Řádu v Nabídce obsažena;

- chybí podpis oprávněné osoby, popř. není přiložena požadovaná plná moc či pověření;

- obálka nebyla zalepená anebo viditelně označená požadovaným nápisem;

8. Vyzývatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé návrhy, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je vyzývatel povinen o svém rozhodnutí neprodleně informovat všechny zúčastněné zájemce.

9. Na základě vyhodnocení učiněných návrhů bude za přítomnosti ustanovené pětičlenné komise složené ze zaměstnanců ÚMČ a zastupitelů MČ určen vítěz a pořadí příslušných návrhů. O vyhodnocení došlých návrhů bude vyzývatelem sepsán protokol, který ověří nejméně dvě další fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Protokol bude společně s došlými návrhy uložen u vyzývatele a zúčastněným zájemcům bude umožněno do něj nahlédnout. Všichni zájemci budou písemně informováni o výsledcích výběrového řízení do 7 dnů ode dne uzávěrky výběrového řízení dopisem doručeným na adresu uvedenou v nabídce.

10. Smlouva o dílo vypracovaná vítězem výběrového řízení neprodleně po informaci o jeho vítězství ve výběrovém řízení bude po připomínkování vyzývatele oboustranně podepsána nejpozději do 7 dnů po schválení zastupitelstvem MČ Velká Chuchle

11. Pro případ, že z důvodu na straně vítěze nedojde k uzavření smlouvy o dílo ve stanoveném termínu (viz bod 9), jeho vítězství ve výběrovém řízení se ruší. Vyzývatel má v takovém případě právo potvrdit vítězství pro další vyhodnocený návrh, který skončil na druhém místě. Lhůty stanovené v čl. 8 a 9 Řádu platí ve stejném rozsahu.

V Praze 11.9.2012
Mgr. Martin Melichar - starosta

Příloha č. 2.2

Souhlas s Řádem výběrového řízení č. 1/2012

Já, níže podepsaný účastník výběrového řízení

(vyplní pouze právnická osoba)

Firma:

Zastoupená:

Sídlo (včetně PSČ) :

IČ:

DIČ:

(vyplní pouze fyzická osoba - podnikatel)

Jméno a příjmení:

Firma / obchodní jméno:

Adresa bydliště (včetně PSČ):

Adresa místa podnikání (včetně PSČ):

IČ:

DIČ:

podpisem této listiny závazně p r o h l a š u j i,

- že jsem se důkladně seznámil s Řádem výběrového řízení č. 1/2012, který upravuje postupy související s výzvou MČ Velká Chuchle se sídlem U Skály 262/2 Praha 5-Velká Chuchle na podání návrhů k uzavření Smlouvy o dílo na zbourání obytného domku a přístavby ve Velké Chuchli, Kazínské 8, Praze 5 a bez výhrad souhlasím s jeho zněním;


- že jsem / nejsem plátcem daně z přidané hodnoty (nehodící se škrtněte)

V , dne 2012


………………………………….

(podpis/ podpis způsobem dle výpisu z OR)

Typ Název souboru Velikost
Ikona Výzva k podání návrhu na Uzavření smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8.doc 59.5 kB
Výzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČDVýzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. StarochuchelskáVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8,Výzva k podání návrhu na uzavření Podlimitní veřejné zakázky na provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty MasarykovéVýzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.Výzva na podání návrhu na zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388“ v rámci dotace „zelená úsporámVýzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý vrch ve Velké ChuchliVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“Výzva ke zpracování cenové nabídky na výměnu povrchu hřiště u ZŠVýzva ke zpracování cenové nabídky na provedení odstranění povodňových škod - úprava 1. NP pěti bytových domů "Radotínská" ve Velké ChuchliVýzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity MŠ Velká Chuchle"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Zhotovitel Projektové dokumentace na dostavbu školy"