Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů. (název řízení „IT správa) VÝZVA

Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2, IČ: 00231185
vyzývá

zájemce k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.
Jedná se o komplexní zajištění IT služeb jenž by mělo zahrnovat následující oblasti:
• správa sítí a podpora uživatelů
• rozšiřování stávající sítě kabelovou i bezdrátovou technologií
• proškolování uživatelů dle potřeby

Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v jednom vyhotovení a předána v uzavřené obálce označené nápisem zakázky „Správa IT, NEOTVÍRAT"

Nabídka musí obsahovat:

• prezentace společnosti
• návrh smlouvy (zahrnující cenovou kalkulaci pro správu malé sítě - cca 14 počítačů, rozsah nabízených prací)

Se současným stavem je možné se seznámit v úředních hodinách tj. Po a St - 8:00 - 12:00 13:00 - 17:30, Čt - 8:00 - 11:00 u pí. Pajerové.

Konečný termín pro podání písemných cenových nabídek je stanoven na den 25.3.2011. Příjem nabídek bude ukončen ve 14 hodin.

Otevírání obálek a hodnocení nabídek hodnotící komisí proběhne bez účasti uchazečů o zakázku dne 28.3.2011 v 9:00 hodin v sídle zadavatele. Nabídky budou vyhodnoceny dle komplexnosti a dle cenové kalkulace.
Nabídky, jejichž obsah nebude odpovídat požadovanému zadání, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu a také má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Ve Velké Chuchli dne 8.3.2011

Mgr. Martin Melichar
starosta MČ

Výzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČDVýzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. StarochuchelskáVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8,Výzva k podání návrhu na uzavření Podlimitní veřejné zakázky na provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty MasarykovéVýzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.Výzva na podání návrhu na zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388“ v rámci dotace „zelená úsporámVýzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý vrch ve Velké ChuchliVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“Výzva ke zpracování cenové nabídky na výměnu povrchu hřiště u ZŠVýzva ke zpracování cenové nabídky na provedení odstranění povodňových škod - úprava 1. NP pěti bytových domů "Radotínská" ve Velké ChuchliVýzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity MŠ Velká Chuchle"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Zhotovitel Projektové dokumentace na dostavbu školy"