VÝZVA 
Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2, IČ: 00231185

v y z ý v á
zájemce k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388" v rámci dotace „zelená úsporám"

Řád výběrového řízení č.3/2009 a Přílohy 2.1 a 2.2 tvoří součást této výzvy, Technické podklady k výběrovému řízení jsou zájemcům k dispozici na adrese U Skály 262/2, Velká Chuchle, stavební odbor ( kontakt tel 257 940 325, Bc. Dana Kozlovská nebo mobil. 602191597, Ing. Petr Schůrek ) v pracovních dnech od 17.12.2009 do 6.1.2010 mezi 8:00 a 12:30 hodinou. Zájemcům bude v pondělí 28.12.2009 od 10.00 hod umožněna prohlídka předmětných bytových jednotek.

Uzávěrka výběrového řízení pro podání závazných návrhů je stanovena

na pátek 8. ledna 2010 v 10.00 hod.

Závazné dokumenty
1. Řád výběrového řízení č. 3/2009
2. Přílohy
2.1. formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení",
2.2. formulář „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo",
3. Technické podklady

Stanislav Fresl
Starosta

1. Řád výběrového řízení č.3/2009

Řád výběrového řízení č. 3/2009 (dále jen Řád) upravuje postupy související s výzvou MČ Velká Chuchle (dále jen vyzývatel) se sídlem U Skály 262/2, Praha 5 - Velká Chuchle k podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu Zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli v rámci čerpání dotace „zelená úsporám" a s vyhodnocením obdržených návrhů podle kritérií stanovených v tomto Řádu.

1. Výzva k podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo byla veřejně oznámena prostřednictvím internetu na stránce http:// www.chuchle.cz /. Dále byla výzva adresně oznámena subjektům - právnickým osobám, které o získání případných stavebních zakázek projevily zájem již v dřívějším období.

2. Vyzývatel má právo tuto výzvu odvolat před přijetím jakéhokoliv návrhu. Odvolání výzvy je vyzývatel povinen zveřejnit stejným způsobem jako tuto výzvu.

3. Nabídka musí obsahovat následující dokumenty

3a) vyplněný a podepsaný krycí list nabídky
3b) prohlášení o vázanosti s obsahem nabídky ( příloha č.2.2 )
3c) doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle zákona č.137/2006 Sb
formou čestného prohlášení
3d) doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů - originál nebo ověřenou kopii
3e) doklady o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
• pojistnou smlouvu jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč. ( neověřená kopie )
• údaj o celkovém dosaženém obratu zájemce za poslední účetní období ve výši min. 10 mil. Kč. ( formou informace )
3f) doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů
• průkazný údaj, že zájemce v minulém nebo letošním roce provedl obdobnou zakázku jejíž celková cena byla min. 4 mil. Kč, jako hlavní dodavatel včetně
referenčního dopisu o provedené kvalitě prací a spokojenosti objednatele v originálu nebo ověřenou kopii s telefonickým kontaktem ke zpětnému ověření
3g) nabídkový rozpočet s vyplněnými cenami ve výkazech výměr
3h) doložení, že zájemce je v registru SOD programu „zelená úsporám"
3i) vyplněný formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení" (příloha č. 2.1), v němž zájemce uvede identifikaci zájemce a svým podpisem stvrzený souhlas se závaznými pravidly Řádu výběrového řízení
3j) vyplněný formulář „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo" (příloha č. 2.2.) v němž zájemce uvede identifikaci zájemce - u právnické osoby: firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku), sídlo, IČ, DIČ; u fyzické osoby - podnikatele: jméno a příjmení, firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku) event. obchodní jméno, pod kterým podniká, adresu bydliště a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště, IČ, DIČ (právnické i fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku přiloží 1x originál výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců od data uzávěrky příslušného kola výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo žádat v průběhu výběrového řízení o doplňující informace.

4. Kritéria a pořadí pro vyhodnocení nabídek jsou následující :

a) splnění všech závazných technických požadavků zadavatele
b) výše ceny předmětu plnění s DPH
d) termín provedení
c) záruční podmínky

5. Nabídky v zalepené obálce s viditelným označením, ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ VELKÁ CHUCHLE, budou doručeny poštou nebo osobně na adresu sídla ÚMČ Praha - Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 nejpozději do stanoveného termínu uzávěrky výběrového řízení tj. do pátku 8. ledna 2010 v 10:00 hodin, následně ještě téhož dne budou komisionelně otevřeny a vyhodnoceny.

6. Z účasti ve výběrovém řízení budou vyloučeni ti zájemci u jejichž Nabídky

6a) chybí konkrétní údaje k jednotlivým kritériím
6b) chybí některé dokumenty, které měly být v souladu s čl. 3 Řád+ěu v Nabídce obsaženy;
6c) chybí podpis oprávněné osoby, popř. není přiložena požadovaná plná moc či pověření;
6d) obálka nebyla zalepená anebo viditelně označená požadovaným nápisem;

7. Vyzývatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé návrhy, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je vyzývatel povinen o svém rozhodnutí neprodleně informovat všechny zúčastněné zájemce.

8. Na základě vyhodnocení učiněných návrhů bude za přítomnosti ustanovené tříčlenné komise složené ze zaměstnanců ÚMČ určen vítěz a pořadí příslušných návrhů. O vyhodnocení došlých návrhů bude vyzývatelem sepsán protokol, který ověří nejméně dvě další fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Protokol bude společně s došlými návrhy uložen u vyzývatele a zúčastněným zájemcům bude umožněno do něj nahlédnout. Všichni zájemci budou písemně informováni o výsledcích výběrového řízení do 7 dnů ode dne uzávěrky výběrového řízení dopisem doručeným na adresu uvedenou v nabídce.

9. Smlouva o dílo vypracovaná vítězem výběrového řízení neprodleně po informaci o jeho vítězství ve výběrovém řízení bude po připomínkování vyzývatele oboustranně podepsána nejpozději do 7 dnů po schválení zastupitelstvem MČ Praha - Velká Chuchle

10. Pro případ, že z důvodu na straně vítěze nedojde k uzavření smlouvy o dílo ve stanoveném termínu (viz bod 9), jeho vítězství ve výběrovém řízení se ruší. Vyzývatel má v takovém případě právo potvrdit vítězství pro další vyhodnocený návrh, který skončil na druhém místě. Lhůty stanovené v čl. 8 a 9 Řádu platí ve stejném rozsahu.

Přílohy:

Příloha č. 2.1 - formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení"
Příloha č. 2.2 - formulář „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo"

Ve Velké Chuchli, 16. prosince 2009

Příloha č. 2.1

Souhlas s Řádem výběrového řízení č. 3/2009

Já, níže podepsaný účastník výběrového řízení

(vyplní pouze právnická osoba)

Firma:
Zastoupená:
Sídlo (včetně PSČ) :
IČ:
DIČ:

(vyplní pouze fyzická osoba - podnikatel)

Jméno a příjmení:
Firma / obchodní jméno:
Adresa bydliště (včetně PSČ):
Adresa místa podnikání (včetně PSČ):
IČ:
DIČ:

podpisem této listiny závazně p r o h l a š u j i,

- že jsem se důkladně seznámil s Řádem výběrového řízení č. 3/2009, který upravuje postupy související s výzvou MČ Praha - Velká Chuchle se sídlem U Skály 262/2 Praha 5-Velká Chuchle na podání návrhů k uzavření Smlouvy o dílo na stavbu zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli v rámci čerpání dotace „zelená úsporám" a bez výhrad souhlasím s jeho zněním;

- že jsem / nejsem plátcem daně z přidané hodnoty (nehodící se škrtněte)

V , dne 20...

........................................
(podpis/ podpis způsobem dle výpisu z OR)

 

Příloha č. 2.2

Návrh na uzavření smlouvy o dílo

Já, níže podepsaný účastník výběrového řízení

(vyplní pouze právnická osoba)

Firma:
Zastoupená:
Sídlo (včetně PSČ) :
IČ:
DIČ:

(vyplní pouze fyzická osoba - podnikatel)

Jméno a příjmení:
Firma / obchodní jméno:
Adresa bydliště (včetně PSČ):
Adresa místa podnikání (včetně PSČ):
IČ:
DIČ:

vyjadřuji podpisem této listiny svou vůli uzavřít Smlouvu o dílo na stavbu zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli v rámci čerpání dotace „zelená úsporám" a to :

1) za cenu celkem ...........................Kč ( cena je uvedena s DPH ).
2) v termínu ..................................( uvést reálný termín možného zahájení a ukončení )
3) se záručními podmínkami................( uvést heslovitě )

prohlašuji, že tímto svým návrhem jsem vázán po dobu 90 ( slovy: devadesát ) dní ode dne uzávěrky výběrového řízení.

V , dne 20...

........................................
(podpis/ podpis způsobem dle výpisu z OR)

Výzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČDVýzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. StarochuchelskáVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8,Výzva k podání návrhu na uzavření Podlimitní veřejné zakázky na provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty MasarykovéVýzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.Výzva na podání návrhu na zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388“ v rámci dotace „zelená úsporámVýzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý vrch ve Velké ChuchliVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“Výzva ke zpracování cenové nabídky na výměnu povrchu hřiště u ZŠVýzva ke zpracování cenové nabídky na provedení odstranění povodňových škod - úprava 1. NP pěti bytových domů "Radotínská" ve Velké ChuchliVýzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity MŠ Velká Chuchle"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Zhotovitel Projektové dokumentace na dostavbu školy"