Občané Velké Chuchle mohou svým hlasem ovlivnit, jak by mohlo vypadat nové centrum. A zdá se, že si to nechtějí nechat ujít. Výstavu urbanistických návrhů navštívilo již skoro 200 "chucheláků".

Veřejná anonymní architektonickourbanistická soutěž přinesla Městské části Velká Chuchle 21 návrhů podoby budoucího centra obce.

Architekti však neměli nijak lehký úkol. Obtížné bylo zejména vyrovnat se s existujícími nepřiměřeně velkými pětipatrovými činžáky, které vyčnívají nad okolní zástavbu rodinných domků. Vyhlašovatel také požadoval rozdělení budoucí investice do 3 fází. Jako první by se s výstavbou nového centra mělo začít na nevyužívaných pozemcích za potokem - na místě bývalého autoservisu, kde by měly vzniknout nové prostory pro služby, obchod a bydlení. Chucheláci by tak po celou dobu stavby neměli přijít o služby pošty, restaurace a obchodu.

Nezávislá odborná porota složená z uznávaných architektů a urbanistů společně se zástupci obce z předložených návrhů vybrala dvě rovnocenná řešení, které se s tímto úkolem vyrovnali nejlépe a kterým proto udělila dvě druhé zvýšené ceny návrhům.

"I když porota neudělila první cenu, soutěž splnila očekávání ve smyslu nalezení vhodného názoru na řešení území," je přesvědčena architektka Markéta Cajthamlová, předsedkyně nezávislé odborné poroty. "Porota se jednomyslně shodla na tom, že oba nejvýše oceněné návrhy jsou velmi kvalitní a mají velký potenciál pro zhodnocení dané lokality. Porota doporučuje vyhlašovateli, aby s autory těchto dvou oceněných prací vstoupil do dalšího jednání."

Důvod, proč porota udělila jen dvě ceny, byl ten, že řešení u ostatních návrhů nebyla podle názoru odborníků zcela přiměřená požadavkům vyhlašovatele nebo neodpovídala velikosti obce nebo by v konečném důsledku pravděpodobně přinesla investorovi značné vlastnické, realizační či provozní kolize.

Porota posuzovala předložené práce anonymně. Obálky se jmény autorů se otevírali až po ukončení hodnocení. Porota snad volila dobře, neboť nakonec se ukázalo, že autoři oceněných prací za sebou mají i další zajímavé realizace a mohou být pro Velkou Chuchli přínosem.

"Jako nezávislí porotci jsme velmi ocenili postup vyhlašovatele, který se rozhodl hledat řešení komplikovaného úkolu formou architektonicko-urbanistické soutěže," dodává jeden z nezávislých porotců zkušený architekt Jan Aulík. "Je to nejefektivnější a navíc naprosto transparentní cesta, jak nalézt pro obec to nejvhodnější řešení."

Předpokládaná investice na realizaci těchto dvou projektů se pohybuje mezi 100 až 120 mil. Kč, které bude muset Městská část Velká Chuchle získat, a to buď formou grantů, dotací nebo spojením s vhodným developerem.
ing. Markéta Kohoutová, sekretář soutěže Velká Chuchle


Soutěžní návrh autorů: Bc. Jan Hora, Bc. Jan Veisser, Ing. arch. Petr Burian (atelier DAM)
(č. 5 ve druhém kole, č.3 v prvním kole číslo)

Hodnocení poroty: Rozdělení řešeného území na "obecní louku" a hustší pevnou zástavbu nově vytvořeného centra v návaznosti na činžovní dům je dopracováno do přesvědčivé podoby. Porota návrh obecní louky ocenila a doporučuje obci o něm dále uvažovat. Návrh zhodnocuje potenciál potoka v návaznosti na rekreační plochy a tvoří přirozenou hranici mezi oběma rozdílnými plochami. Obytná zástavba na severní hraně území působí přiměřeně a navazuje na stávající zástavbu v jižním svahu. Odsazení dvou věží od činžovních domů je přínosné pro uvolnění struktury zástavby. Diskutabilní je výška a architektonická forma obou věží.
Celkové investiční náklady 109 mil. Kč
celková užitná plocha 4869 m2
celkový obestavěný prostor 23477 m3
byty 1954 m2
obchody 575 m2
společenské a správní funkce 1240 m2


Soutěžní návrh autorů: Ing. Libor Přeček, Ph.D, Ing. arch. Libor Pánek, Ing. arch. Pavel Nosál (atelier Plans architekti)
(č. 6 ve druhém kole, č. 5 v prvním kole)

Hodnocení poroty: Návrh představuje citlivý přístup a pokus o nastolení rovnováhy mezi stávajícími činžovními domy a okolní zástavbou. Definuje novou zástavbou tři rozdílné veřejné prostory, jejichž vzájemný vztah lze považovat za vyvážený. Je ale otázkou, zda zelený park u frekventované silnice má oddělovat dvě zpevněné klidové plochy náměstí. Potenciál potoka jako přírodního prvku je málo využit pro kvalitní řešení veřejného prostoru. Urbanistické řešení je velmi kvalitní a přesvědčivé, ale architektonické řešení jednotlivých částí není dotažené a jasné. Zejména objekt prodejny v severovýchodním cípu území je nesrozumitelný - z projektu není jasná funkce a náplň tohoto objektu. Tvar střechy je schematicky neodůvodněný.
Celkové investiční náklady 120 mil. Kč
celková užitná plocha 4300 m2
celkový obestavěný prostor 17350 m3
byty1500m2
obchody 800 m2
společenské a správní funkce 7600 m2