Individuální žádost o dotaci

8.4.2015

Individuální žádost o dotaci (příp. návratnou finanční výpomoc)

Informujeme tímto případné žadatele o dotaci (příspěvek, příp. návratnou finanční výpomoc) z rozpočtu městské části, že dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností od 20.2.2015 musí mít žádost minimálně následující náležitosti (viz § 10a, odst.3 zákona):

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) požadovanou částku,

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,

e) odůvodnění žádosti,

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,

g) seznam případných příloh žádosti,

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Pozn. Dotace i příp. návratná finanční výpomoc se nově dle novely zákona poskytne jen prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, a to na základě schválení poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy na jednání ZMČ.

ÚMČ