Informace o obnově dodávek elektřiny

Informace

o postupu při obnovení dodávky elektřiny

V průběhu mimořádných událostí bylo zatopeno a z preventivních důvodů odpojeno více než 60 transformačních stanic a část distribuční sítě zajišťující dodávku elektřiny do jednotlivých objektů a odběrných míst. Při zprovoznění elektrického zařízení je používán postup, který bezpodmínečně zajistí ochranu životů a zdraví občanů a bezpečnost v oblasti postižené živelnou katastrofou. I to je důvodem, proč bylo nutno dne 2. června 2013 až do odvolání vyhlásit na území celého hlavního města Prahy a města Roztoky stav nouze dle zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) a prováděcích právních předpisů. Krizový štáb skupiny Pražské energetiky, a. s., (dále jen „PRE"), zastoupený provozovatelem distribuční soustavy PREdistribuce, a. s., zásobující postižené území - rozhodl o následujícím postupu uvádění distribuční soustavy do provozu:

I. Zprovozňování transformačních stanic:


1.       Po provedení odpovídající technické kontroly (statika objektů, elektrická izolační schopnost zařízení, stav instalace plynových rozvodů, atd.) budou postupně uvedeny do odděleného provozu transformační stanice, které bylo nutno odstavit z důvodu zátopy.

2.       Z důvodu zajištění bezpečnosti pro následné obnovování dodávky elektřiny mohou být v  místech připojení jednotlivé objekty - odběrná místa, elektricky odpojeny.


II. Zprovozňování odběrných míst:


1. Postupně budou zprovozněny kabelové vývody nízkého napětí z transformačních stanic. Odpojené objekty budou v tomto okamžiku dál bez dodávky elektřiny. V případě, že při první prohlídce bude zjištěno, že elektroinstalace nevykazuje zřetelné známky poškození, bude objekt v závislosti na řízeném režimu obnovy dodávky následně připojen k síti (předpokládané připojení bude do 24 hodin).  

2. Vlastníci nemovitostí, u kterých bude zjištěno poškození elektroinstalace, zajistí kontrolu společného elektrického zařízení (případně vnitřní elektroinstalace). Opravu poškozené elektrické instalace je oprávněna provést kvalifikovaná elektroinstalační firma, která ověří její skutečný stav a případně provede odpojení nebo opravu částí elektroinstalace. V případě rozsáhlého poškození elektroinstalace vyžadující její byť dílčí rekonstrukci, bude odběrné místo připojeno na základě standardního postupu, tj. po předložení revizní zprávy vystavené oprávněným revizním technikem (www.PREdi4 Kontakty4Elektroinstalačnífirmy).

3.      Pokud budou odstraněny závady na elektroinstalaci a elektrické zařízení objektu bude schopno bezpečného provozu, předloží vlastník příp. jeho oprávněný zástupce Prohlášení vlastníka a oznámí připravenost objektu k připojení na zákaznickou nebo mimořádnou linku PRE (viz níže). Prohlášení vlastníka bude předáno před připojením odběrného místa k síti. Objekt bude následně, v závislosti na řízeném režimu obnovy dodávky, připojen k síti. Doba připojení bude závislá zejména na stavu okolní sítě a objektů.


Je nutno zdůraznit, že základním cílem PRE je zajištění dodávky elektřiny do všech odpojených odběrných míst při striktním zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví občanů v co možná nejkratší době.

Další informace můžete v případě potřeby získat na kterémkoliv kontaktním místě  PRE.

Telefonní linky

Zákaznická linka................................ 840 550 055    po-pá 7:00 - 19:00 hod.

Mimořádná linka................................ 267 052 013    po-ne 6:00 - 22:00 hod.

Poruchová linka............................................. 1236    nepřetržitě

e-mail

distribuce@pre.cz

INTERNET

http://www.pre.cz/povodne.html

logo PRE