Informace k vydání občanského průkazu

Informace k vydání občanského průkazu - ÚMČ Praha - Velká Chuchle občanské průkazy nevydává

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze na žádost vydat občanovi mladšímu 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu. Občanský průkaz (bez strojově čitelných údajů) lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.

a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - obsahuje digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji - obsahuje digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů - občan musí předložit 2 shodné fotografie.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se vydávají z důvodu:

• z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů - s platností 6 měsíců
• v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanské průkazy se strojově čitelnými údaji - s platností 6 měsíců
• v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství udělením - s platností 3 měsíce. Do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se nevydává opakovaně.
• v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva, z důvodu ztráty, odcizení poškození nebo zničení občanského průkazu (§ 24c zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů) - s platností 1 měsíc. Žádost o vydání tohoto občanského průkazu se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji místně příslušnému úřadu, do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se nevydává opakovaně
Od 1. ledna 2006 lze k cestám do států Evropské unie používat občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, které jsou vydávány od 1.7.2000 - tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů (např. po změně trvalého pobytu nebo po změně rodinného stavu.)
O vydání občanského průkazu bod 4 písm. a), b), žádá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti je nutná přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, neboť se pořizuje digitalizovaná podoba občana a digitálně se zpracovává jeho podpis.
• občan starší 15 let může pověřit jinou osobu k předložení jeho dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu, která prokáže svoji totožnost a nemusí předkládat k tomuto účelu sepsanou plnou moc. Tento postup lze uplatnit pouze v případě, že občan pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografii a podpis vedené v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 01.01.2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynul více než 1 rok
• za občana mladšího 15 let žádá a vyhotovený občanský průkaz přebírá jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
• za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost a přebírá občanský průkaz opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven
• občan je povinen převzít občanský průkaz osobně, převzetí občanského průkazu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

O vydání a převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a občanského průkazu bez strojově čitelných údajů lze požádat u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na úřad městské části Praha 1 - 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu.

O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů lze požádat a vyhotovený občanský průkaz lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu občana.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu musí být předložené v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti předložte:

• dosavadní občanský průkaz
• doporučujeme vzít s sebou i rodný list, doklad o rodinném stavu - oddací list, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, nebo úmrtní list partnera vysokoškolské diplomy pro zapsání titulů a vědeckých hodností.
• pokud platnost OP již skončila, je potřeba dodat ještě jeden doklad (platný cestovní doklad, rodný list, popř. řidičský průkaz)

K vydání nového občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (ve zkrácené lhůtě) je občan povinen předložit:

• pro vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů vyplněnou a podepsanou žádost o občanský průkaz - občan vyplňuje pouze bílé kolonky žádosti o vydání občanského průkazu
• dvě shodné fotografie 35 x 45 mm
• doklady stanovené zákonem, viz níže u konkrétních situací
• popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

K vydání prvního občanského průkazu pro občana mladšího 15 let je třeba předložit:

• rodný list žadatele
• občanský průkaz zákonného zástupce

K vydání prvního občanského průkazu pro občana staršího 15 let je třeba předložit:

• rodný list žadatele
• vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele o vydání občanského průkazu, ověří úřad na jeho žádost, tento údaj.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložte:

• dosavadní občanský průkaz
• doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Pokud žádáte o zapsání rodinného stavu - oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, úmrtní list partnera)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

• platný cestovní pas, popř. řidičský průkaz
• rodný list nebo rodný a křestní list
• pokud žádáte o zapsání rodinného stavu, předložte doklad o rodinném stavu - oddací list, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, úmrtní list partnera
• doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
• potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:

• rodný list nebo rodný a křestní list
• doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
• doklad o státním občanství (popř. platný cestovní doklad ČR)
• pokud žádáte o zapsání rodinného stavu: doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
• pokud žádáte o zapsání údaje o uzavření partnerství: doklad o uzavření partnerství jde-li o občana, který uzavřel partnerství.

K vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, předkládá opatrovník:

• rodný list nebo rodný a křestní list občana
• doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
• pokud žádáte o zapsání rodinného stavu: doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
• pokud žádáte o zapsání údaje o partnerství: doklad o uzavření partnerství
• rozhodnutí soudu o omezení na svéprávnosti k právním úkonům
• svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem
• je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Doporučujeme všem občanům, aby k žádosti o vydání občanského průkazu předkládali vždy matriční doklady, ve kterých je uvedeno jejich jméno, příjmení a místo narození, což je rodný list, oddací list, doklad o uzavření partnerství a pro zápis vysokoškolských titulů a vědeckých hodností - vysokoškolské diplomy, neboť v případě zjištěných rozporů mezi údaji uvedenými v občanském průkazu a údaji uvedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo evidence občanských průkazů, je občan povinen na vyžádání příslušného úřadu tyto doklady předložit. Do odstranění zjištěných rozporů není možné zaslat žádost o vydání občanského průkazu k jeho výrobě.

Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu budou údaje uvedené v předložených dokladech, zkontrolovány se záznamem v informačním systému evidence obyvatel a předložené doklady občanům ihned vráceny. Dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu nebo potvrzení o občanském průkazu, je občan povinen odevzdat při převzetí nového občanského průkazu.

Fotografie k vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů musí splňovat tyto požadavky: rozměry 35 x 45 mm, odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními, v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.
Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.

Občan má možnost, k žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu, použít digitální fotografii pořízenou profesionálním fotografem, která byla prostřednictvím speciální datové schránky Ministerstva vnitra, příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze příslušnému Úřadu městské části, zaslána. Pořízená fotografie musí splňovat ust. § 7 odst. 2 -5 a § 9 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu občan žádost nevyplňuje.

Tiskopisy žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v Praze na úřadech městských částí Praha 1 - 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu.

Pokud je v evidenci cestovních dokladů vedena (od 01.01.2013 i v evidenci občanských průkazů) digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu v elektronické podobě na elektronickém formuláři (naleznete na www.mvcr.cz)

Správní poplatky: hradí se v hotovosti, občan obdrží stvrzenku.
zák. č. 634/2004 Sb., položka sazebníku č. 8

• vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 500 Kč
• vydání občanského průkazu s dobou platnosti 1 měsíc - 100 Kč
• vydání občanského průkazu s dobou platnosti 3 měsíce - 100 Kč
• vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč
• vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá pobyt na území České republiky - 100 Kč
• vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč
• odblokování elektronické identifikace občanského průkazu (tzv. BOK) 100 Kč
• vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zapsání titulu, vědecké hodnosti anebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu - 200 Kč
• převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obce s rozšířenou působností, který žadatel uvedl v žádosti - 100 Kč.
• Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bude vydán do 30 dnů od doručení žádosti o jeho vydání věcně a místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
• Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bude vydán do 15 dnů od doručení žádosti o jeho vydání věcně a místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
• Pro správní obvod Prahy 16 je tímto úřadem Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na adrese Praha - Radotín, náměstí Osvoboditelů 21/2a.
• Výměna občanských průkazů
• Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, které byly vydávány od 1.7.2000, platí po dobu v nich uvedenou, pokud nedošlo ke změně zapsaných údajů. Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, s vyznačenou platností delší než 31.12.2008 a vydané občanům narozeným od 1.1.1936, skončila dne 31.12.2008.

Platnost občanských průkazů:
a) 10 let
b) 5 let (občan mladší 15 let)
c) 35 let (občan starší 70 let)

• Žadatel si může zvolit vydání občanského průkazu bez uvedení rodinného nebo osobního stavu § 3 odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
• Při převzetí občanského průkazu se kontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří se funkčnost a kapacita kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, občan si zvolí bezpečnostní osobní kód (tzv. BOK) a svým podpisem na žádosti pak potvrdí převzetí občanského průkazu (§ 8a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů).
• Bezpečnostní osobní kód (tzv. BOK) slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
• Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód změnit na kontaktním místě veřejné správy(§ 8a odst. 2 zák. č. 365/2000 Sb.) Po třetím chybném, po sobě jdoucím, zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování provede, na žádost držitele, který musí prokázat svou totožnost, kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Tento úkon podléhá správnímu poplatku.
• Při předání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem občan zadává BOK 4 - 10 číslic, PUK 5 - 8 číslic a PIN 5 - 8 číslic.
• Za občana mladšího 15 let, jedná zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může jednat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Za občana omezeného na svéprávnosti jedná opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

Informace k OP z webových stránek ÚMČ Praha 16 - Radotín