Informace o kácení dřevin v prostoru mezi Chuchlemi

12.4.2013

Dne 12. 4. 2013 proběhlo na pozemcích par. č. 143/1 v k.ú. Malá Chuchle místní šetření Českou inspekcí životního prostředí z důvodu podaného oznámení o nelegálním kácení. Odboru Životního prostředí ÚMČ Praha - Velká Chuchle bylo v polovině měsíce března r. 2013 nahlášeno kácení náletových podměrečných dřevin a to z důvodu vyčištění celého pozemku od velkého množství odpadků, které jsou na tomto pozemku neustále hromaděny - tzv. "černé skládky". Jelikož se nejednalo o souvislý keřový porost, vzal Úřad MČ celou věc na vědomí. Zároveň však byl zástupce majitele pozemku poučen o tom, že na dřeviny, které jsou ve výšce 130 cm většího obvodu než 80 cm, musí být dle ust. § 8 zák. č. 114/1992 Sb. vydáno rozhodnutí o kácení se všemi náležitostmi, jako je např. místní šetření a náhradní výsadba.

Česká inspekce ŽP se ztotožnila s postupem ÚMČ. Další kácení - číštění bude probíhat koncem měsíce srpna r. 2013.

Ing. Michaela Benešová

referent Odboru ŽP ÚMČ Praha - Velká Chuchle