Zápis z jednání ZMČ se SŽDC

Zápis z jednání členů ZMČ a zástupkyně SŽDC, které se uskutečnilo dne 1.12.2014 v kanceláři starosty MČ Praha - Velká Chuchle.

Přítomní zastupitelé: starosta p. Fresl, zástupce starosty p. Šimek, p. Pořízek, p. Melichar, p. Doubner, pí Felixová, p. Mařík, p. Klán,

Přítomní zaměstnanci ÚMČ: tajemník p. Schulz, p. Schůrek,

Zástupkyně SŽDC: pí Šmejkalová.


Starosta svolal předmětné jednání po jeho avízu na zasedání ZMČ dne 24.11.2014 na den 1.12.2014 (po upřesnění od 10.00 hodin), a to z důvodu zjištění současného stavu přípravy mimoúrovňového křížení trati ČD ve variantě E - TUNEL (technologie, časový plán výstavby, financování z fondů EU, údržba, úklid a provozuschopnost) a následné informovanosti široké veřejnosti o výsledcích tohoto jednání.

Starosta v úvodu (10.15 hodin) přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva, zaměstnance ÚMČ a zástupkyni ŠŽDC pí Šmejkalovou, v této souvislosti připomněl základní problém zkušebního provozu zjednosměrnění ulic z minulého měsíce (termín pokračování řešení situace stanoven na den 4.12.2014 na MČ Praha - Radotín), a to dosud nevyřešené mimoúrovňové křížení přes trať ČD vzhledem k požadavku bezpečnosti a plynulosti dopravy v okolí železničního přejezdu a také dočasné užívání komunikace Mezichuchelská vzhledem k nerealizovanému původnímu záměru stavby nadjezdu; dále sdělil, že záměr výstavby Obchodního zařízení Strakonická má na současnou i budoucí dopravní situaci minimální vliv a následně předal slovo pí Šmejkalové.

Pí Šmejkalová seznámila přítomné s vývojem a procesem přípravy stavby (rekonstrukce, modernizace) stavební správou SŽDC v letech 2011 - 2012 ve finále označené jako „Optimalizace trati Praha - Beroun" v našem úseku a s ekonomikou plánovaných variant s tím, že tzv. varianta „rychlé trati" nebyla přijata. Dle terminologie na dráze již existuje přípravná dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí) včetně jejího rozšíření o zahrnutí mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli a zastávky Radotín - sídliště. Toto rozšíření zvýšilo objem původně plánovaných finančních prostředků z SFDI. Po jednání s kompetentními orgány MHMP (mj. náměstek Nouza) a informování o původním plánu na vybudování zmíněného nadjezdu ve Velké Chuchli, bylo přikročeno k přepočítání již vybudovaných staveb v úseku Praha Smíchov - Plzeň, ke změně objemu financí a zahrnutí varianty E-TUNEL a zastávky Radotín - sídliště do celkových investic SŽDC. Co se týká protihlukových opatření, byl vyvolán značný odpor na III. úseku od Prahy (TŽK - tranzitní železniční koridor - vycházelo se z tzv. staré hlukové zátěže) a upustilo se od původního záměru a začalo se znovu směrem od Chebu. V současnosti je nejdůležitější technicko-ekonomické hodnocení záměru (složité výpočty, pracné a náročné na čas) a řeší se např. otázka jak je to s připojením výhledové trati v Berouně; ve Velké Chuchli se jedná o obhajobu prodloužení čtyřkolejného úseku.

Pí Šmejkalová dále požádala o případné kontakty na kompetentní orgány MHMP (vzhledem ke změnám po ustavujícím zasedání ZHMP) a komentovala vývoj, proces a projednávání zpracování technického řešení varianty E-TUNEL (polohopis, výškopis, změny nivelety aj. - dle jejího stanoviska se jedná o silniční podjezd a podchod pro pěší). S touto variantou již pracuje jako s vybranou a zároveň oznámila, že byl též zadán příslušný stupeň EIA, přičemž se očekává, že nebude probíhat celá EIA, proces bude pravděpodobně ukončen zjišťovacím protokolem.

Co se týká financování této varianty, jedná se o všechno, co se „tváří jako tzv. vyvolaná investice", tzn. inženýrské sítě, návazné komunikace apod. U původního záměru z roku 2008 (nadjezd) došlo ke zrušení územního rozhodnutí a z dnešního pohledu byla navržena nepřijatelná varianta silničního nadjezdu bez řešení mimoúrovňového křížení chodců, to je řešení podchodem pro pěší (nepřipouští se úrovňový přechod pro chodce přes železniční trať). Objasněny byly budoucí majetkové vztahy (železniční most podjezdu, podchod a zárubní zdi v majetku SŽDC). Ohledně protipovodňových opatření (PPO) oznámila, že pro vybudování vyvolané investice jsou nastavena jasná pravidla hry a řešení PPO nejsou v záměru zahrnuta (v minulosti toto území nebylo vodou narušeno).

Pí Šmejkalová upozornila na blížící se termíny, v kterých bude nutné zahájit projektovou činnost (první čtvrtletí roku 2015) z důvodu plánované realizace a financování stavby (dokončení plánováno v letech 2020 max. 2022). V případě jakékoli změny bude realizace i financování ohroženo, k fatálnímu uzavření železničního přejezdu by nedošlo, nicméně to bude mít vliv na dopravní provoz (zmíněné zjednosměrnění ulic atd.).

Starosta MČ zmínil, co v současnosti považuje za nejdůležitější, a to jednání s majiteli dotčených nemovitostí a jejich jasný souhlas s realizací záměru, setkání za účasti PČR, zástupců MČ Praha - Radotín a TSK (vyjádření svodné komise) z důvodu jejich nezhojených připomínek resp. nesouhlasů týkající se realizace varianty E-TUNEL za přítomnosti zástupce SŽDC a zároveň se podivil, že o těchto negativních stanoviscích neví a ověřil si, že silniční podjezd a podchod nemá v současnosti samostatné územní rozhodnutí (pouze optimalizace železniční tratě v našem úseku).

Pí Šmejkalová souhlasila s účastí na výše uvedené schůzce z důvodu vyjasnění všech připomínek zřejmě na MČ Praha - Radotín a navrhla dále připravit také počátkem ledna 2015 tzv. „předvstupní jednání" před vlastním zadáním projektové činnosti, tj. schůzku na úrovni kompetentních orgánů MHMP.

Závěrem starosta MČ poděkoval všem za jejich přítomnost a požádal pí Šmejkalovou o iniciaci schůzky na MHMP (případně s nabídkou své pomoci), schůzku na MČ Praha - Radotín zajistí MČ Praha - Velká Chuchle. Obě plánované schůzky a jejich výsledky budou pro MČ Velká Chuchle velmi důležité, neboť by měly přinést řešení současné situace a co nejvíce zmírnit riziko pro chuchelské občany nepřijatelného zjednosměrnění zejména ulice Radotínská.

Jednání bylo ukončeno v 12.05 hodin.


Zapsal: Ing. Vilém Schulz - tajemník ÚMČ starosta MČ

Ověřil: Stanislav Fresl -starosta MČ

Ilustrační obrázek - vizualizace varianty E - tunel