Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Povolení ke kácení dřevin se vydává podle zákona 114/92 Sb., (§ 8 odst.1). Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., (§ 8 odst. 3) určuje, jaké náležitosti musí žádost o kácení dřevin obsahovat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny mimo les rostou, příslušnému obecnímu úřadu.

Žádost není nutné podávat v následujících případech:
Povolení není třeba ke kácení dřevin v případě jde-li o stromy s obvodem kmene ve výšce 130 cm menším než 80 cm, u souvislých keřových porostů do celkové plochy 40 m2 (§ 8 odst. 3, zákona 114/92 Sb., § 8 odst. 2, vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.) za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem (§ 3 písm. b zákona 114/1992 Sb.).
Dále pak z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na odboru životního prostředí, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění (§ 8 odst. 2, zákon č.114/1992 Sb.).
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení (§ 8 odst. 4, zákon č. 114/1992 Sb.).

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:
Podáním písemné žádosti s předepsanými přílohami Odboru životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:
Úřad městské části Praha - Velká Chuchle,
Odbor životního prostředí - Pavla Machánková

Úřední hodiny:
pondělí - osobní přítomnost 9:00 - 16:00 hodin
v ostatní dny kontaktovat na tel. čísle: +420 774 648 951

Jaké přílohy musí žádost obsahovat:

• jméno a adresu žadatele,
• doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les.
• specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
• udání obvodu kmene ve 130 cm nad zemí,
• zdůvodnění žádosti,
• uvedené přílohy musí obsahovat i oznámení dle § 8 odst. 2, zákon č. 144/1992 Sb.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Předepsaný tiskopis obdržíte na Odboru životního prostředí nebo viz níže.

Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení závisí od jednotlivého podání a to v rozmezí 30, 60 a 90 dnů od podání žádosti na odbor ŽP, ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

Právní předpisy:
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, § 8. Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., § 8, kterou se provádějí některá ustanovení zákona. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• uložení pokuty fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti (dle § 87 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.),
• uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20 000 Kč za pokácení bez povolení nebo poškození dřeviny rostoucí mimo les (dle § 87 odst. 2 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.),
• uložení pokuty fyzické osobě až do výše 100 000 Kč za pokácení bez povolení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les (dle § 87 odst.3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb.),
• uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč
- za poškození nebo nepovolené pokácení dřevin rostoucích mimo les (dle § 88 odst.1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.)
- za nesplnění ohlašovací povinnosti (dle § 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb.).

Za správnost návodu odpovídá:
Bc. Karolína Poláková, odbor životního prostředí