Mimořádná veterinární opatření

Všem chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí se:

a) zakazuje chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu. Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen „KVS“) na základě žádosti, za podmínky, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které zabrání styku volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou,

b) nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů,

c) nařizuje vést řádnou evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních ošetřeních zvířat.

Plný text nařízení je k dispozici na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy (RED-6540/2017).

ÚMČ

04a041aff97fc0dd26150b48aa300e65.jpg