Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

1. Identifikační číslo


2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek ze psů.

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně. Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než tři měsíce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území ČR a je způsobilá k právním úkonům, nebo zákonný zástupce, nebo zástupce na základě plné moci. Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn
za ni jednat. Držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí obci (v Praze městské části) příslušné podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, který má na území ČR povolen trvalý pobyt a současně již pobývá přechodně na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek se platí ze psa staršího než tři měsíce, a to od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku. Od poplatku jsou osvobozeny například:

 • držitelé průkazu ZTP

 • osoby nevidomé, osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby (držitelé průkazu ZTP/P) a lidé provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

 • osoby provozující útulek pro zvířata

 • uživatelé honitby, jimž zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy

 • držitelé psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud je držitel členem Svazu záchranných brigád, držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy

 • osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity apod.

Osvobození zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne nabytí psa, bez ohledu na stáří psa. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž
podle příslušných právních předpisů poplatku nepodléhá.
Při plnění své ohlašovací povinnost je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti. Každý poplatník obdrží
při přihlášení psa evidenční známku, kterou je pes povinen nosit na obojku. V případě ztráty si poplatník vyžádá novou evidenční známku. Tato evidenční známka je nepřenositelná.

Nelze měnit jednoho psa za druhého, aniž by toto bylo písemně oznámeno správci poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha – Velká Chuchle, Odbor smluv, daní a poplatků.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně na příslušném tiskopisu přímo u správce poplatku na adrese: Úřad městské části Praha – Velká Chuchle, 1. patro, Odbor smluv, daní a poplatků,
U skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle, tel. 257 940 326, e-mail: poplatky@chuchle.cz, epodatelna1@chuchle.cz, ID: nqdbuw2

Úřední hodiny: pondělí a středa: od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.30 hod., čtvrtek: od 08.00
do 11.00 hod.

Ohlašovací povinnost lze učinit příslušným tiskopisem i e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky. Nikoliv pouze e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Poplatník prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět při plnění ohlašovací povinnosti, nebo k jejichž prokázání byl vyzván správcem poplatku. Požadované doklady při plnění ohlašovací povinnosti například: občanský průkaz; průkaz psa (očkovací nebo pas), u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu doklad o pobíraném důchodu, doklad o převzetí psa z útulku,, průkaz ZTP, průkaz ZTP/P, průkaz cvičitele asistenčního psa, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád,; potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě
dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod. Plná moc v případě zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář: viz. níže

Jestliže psa již nemáte, použijte formulář: viz. níže

V případě přeplatku na místním poplatku: viz. níže

Formuláře jsou také k dispozici u správce poplatku v sídle Úřadu MČ Praha – Velká Chuchle,
U skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle v odboru smluv, daní a poplatků.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů (§ 2 a § 5).

Způsob placení poplatku:

 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku (k identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přiděleným správcem poplatku),

 • hotově poštovní poukázkou prostřednictvím banky nebo pošty,

 • hotově v pokladně úřadu na adrese: U skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

 • podání žádosti o povolení posečkání nebo o povolení zaplacení poplatku ve splátkách podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč. Správní poplatek se platí bez vyměření a je splatný před provedeným úkonem (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - § 1 – § 14, příloha – Sazebník správních poplatků – Položka 1.)

Roční (kalendářní rok) sazba poplatku v bytovém domě činí 1.500 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 2.250 Kč. Za psy chované v rodinném domku se platí 300 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 600 Kč. U důchodce (osoby pobírající pouze starobní, vdovský, vdovecký či invalidní důchod, tyto bez dalších příjmů, nebo pobírající sirotčí důchod) činí poplatek 200 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300 Kč. U osoby starší 65 let, činí poplatek 200 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300 Kč. Právnická osoba, která je vlastníkem objektu, platí za psa ke hlídání objektu 600 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 900 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • splnění ohlašovací povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti a skutečnost, která má vliv na výši poplatku

 • lhůty splatnosti poplatku (§ 5 obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy)

 • osvobození od poplatku ze psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí

 • úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa identifikačním číslem podle veterinárního zákona a přihlásí se do 30 dnů

 • od čipování psa do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy. Kontakt MHMP odbor živnostenský a občansko-správní, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. K přihlášení do evidence je nutné použít formulář Registrační karta chovatele psa. Na úlevu má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil (§ 6 obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy)

 • lhůty pro vyměření poplatku při nesplnění poplatkové povinnosti (§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

 • přiměřené lhůty stanovené rozhodnutím správce poplatku (např. lhůta pro doplnění náležitostí ohlášení k poplatku, lhůty pro zaplacení při vyměření poplatku platebním výměrem apod.)

 • lhůty pro podání opravných prostředků uvedené v rozhodnutí správce poplatku

 • lhůta pro vrácení přeplatku (činí-li částku vyšší než 100 Kč) na písemnou žádost poplatníka, a to do třiceti dnů od doručení žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít

není

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 11 – § 16)
 • obecně závazná vyhláška č.23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 1 – § 14, příloha – Sazebník správních poplatků – Položka 1)

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 44)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů (§ 10)
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Základní náležitostí rozhodnutí správce poplatku je mimo jiné poučení o místu, době a formě podání opravných prostředků. Proti rozhodnutím správce poplatku, v případě, že je to daňovým řádem stanoveno, nebo to zákon nevylučuje, lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení správce poplatku
 • přesné označení odvolatele
 • číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž směřuje
 • uvedení rozporu s právními předpisy, skutkovým stavem nebo jiné důvody odvolání a případně návrh důkazních prostředků
 • navrhované změny či zrušení rozhodnutí
 • Obvykle lze odvolání podat ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje
 • Správce poplatku o odvolání rozhodne sám, v případě, že mu v plném rozsahu nebo částečně vyhoví. Pokud takto nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu Magistrátu hl. m. Prahy (§113 odst. 3, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), pokud zde není důvod k zamítnutí odvolání ve smyslu ust. § 113 odst. 1 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Za závažné ztěžování nebo maření správy místních poplatků lze uložit pořádkovou pokutu až
do celkové výše 50 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst. 1, 3, 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné záznamní či evidenční povinnosti lze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do celkové výše 500 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst 2 a
§ 247a odst. 1 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Magistrát hl. m. Prahy, Pražské útulky.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Povinnost označit psa mikročipem a jeho přihlášení do celopražské evidence označených psů mikročipem – viz Informace k čipování.


V případě ohrožení volně pobíhajícím psem nebo se stížností týkající se chovu zvířat je možno se obrátit na:

 • Odbor životního prostředí, telefon 257 940 325

Ztrátu psa lze nahlásit kdykoliv na telefonním čísle městského útulku pro opuštěná zvířata v Praze Bohnicích 233 554 242.

Nalezení evidenční známky pro psa – předat správci místního poplatku.

23. Za správnost návodu odpovídá

Odbor smluv, daní a poplatků.

24. Kontakt

Odbor smluv, daní a poplatků, 1. patro , telefon: 257 940 326,

Email: poplatky@chuchle.cz,

epodatelna1@chuchle.cz (se zaručeným elektronickým podpisem)

ID: nqdbuw2

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.08.2020

26. Popis byl naposledy aktualizován

12.08.2020

27. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno