Nabídka pečovatelské služby

Pečovatelská služba Velká Chuchle je určena především seniorům a osobám s jiným zdravotním postižením žijícím na území Městské části Praha – Velká Chuchle. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech občanů každé úterý až pátek od 10.00 do 14.00 hodin.

Své služby poskytuje Pečovatelská služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se standardy kvality sociálních služeb, metodikou pečovatelské služby a platnými právními normami v rozsahu svých kapacit, odborných a kvalifikačních předpokladů svých zaměstnanců tak, jak je to stanoveno v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.

Cíl služby:

·    podporovat uživatele (klienty) v zachování jejich způsobů života ve vlastních domácnostech,

·     pomocí překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci,

·     napomáhat uživatelům (klientům) k udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí,

·     podporovat uživatele (klienty) v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy.

Návštěvní hodiny pro občany v sídle Starochuchelská 7/20, Velká Chuchle, Praha 59:

ÚTERÝ - PÁTEK: 10.00 – 14.00 hodin.

V ostatní dny je možné domluvit návštěvu na Odboru vnitřní správy a sociálních věcí Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle - na adrese U Skály 262/2, Velká Chuchle nebo telefonicky na tel. číslech: 257 941 041, 257 940 092 nebo mobil č. 608 904 204 (pí Monika Krylová nebo Blanka Moučková).

Nabídka služeb

Smyslem pečovatelské služby je zajištění co největšího počtu občanů, kteří v nepříznivé sociální situaci, z důvodu ztráty soběstačnosti, zhoršení zdravotního stavu apod., aby zůstali i nadále ve svém přirozeném prostředí a mohli se maximálně začleňovat do společnosti, a z této společnosti nebyli vyčleněni. Pečovatelská služba zajišťuje přirozené sociální potřeby, které formují život uživatele (klienta) v každém věku.

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:

1.   pomoc při zajištění chodu domácnosti,

2.   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

3.   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

4.   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Zájemce se na Pečovatelskou službu může obrátit:

·     přímo

nebo prostřednictvím

·     ošetřujícího lékaře,

·     rodiny,

·    jakékoliv osoby, která se domnívá, že by případný zájemce péči potřeboval, a to cestou písemnou, telefonickou či osobní návštěvou v sídle pečovatelské služby nebo na Úřadu městské části.

K žádosti je nutné doložit platný občanský průkaz.

V případě zájmu žadatele o konkrétní poskytovanou službu musí být vyplněn formulář „Žádost o poskytování pečovatelské služby“. Poskytování pečovatelské služby je zahájeno na základě schválené „Smlouvy o poskytování pečovatelské služby“, která nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. Součástí smlouvy jsou stanovená vnitřní pravidla, se kterými je uživatel (klient) vždy osobně seznámen a ceník výše úhrad. Při stanovení konkrétní výše úhrad u jednotlivce se postupuje dle vyhlášky č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zdarma se poskytuje pečovatelská služba účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let (podle zákona č. 255/1946 Sb.), osobám podle zákona č. 87/1991 Sb. (o mimosoudních rehabilitacích) a zákona č. 119/1990 Sb. (o soudní rehabilitaci) a dále rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

Základní dokumentace je k dispozici na www.chuchle.cz:

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Žádost o poskytování pečovatelské služby (ceník výše úhrad)

Znak obce Velká Chuchle - pečovatelská služba