Obnova Katastrálního operátu a daň z nemovité věci

Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být změna výměry pozemků. Tato změna je rozhodnou okolností pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovité věci je povinen za nemovité věci dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly, tj. na rok 2016. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.

Rozhodným obdobím pro výpočet daně z nemovité věci je 1. leden příslušného roku. V případě, že přiznání bylo podáno v letech minulých a nedošlo od té doby k žádné změně, přiznání se nepodává.

Daň se platí bez ohledu na úroveň příjmu poplatníka. Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, lze ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Je možné ji samozřejmě zaplatit najednou do 31. května. Pokud celková daň z nemovitých věcí u jednoho poplatníka činí méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

Podrobné informace podá Finanční úřad, Územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, 150 00 Praha 5, tel.: 251 112 111, e-mail:podatelna2005@fs.mfcr.cz, datová schránka: jkhn48p

ÚMČ

logo